SMBA21002U Biokemi og cellulær biologi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Biochemistry and Cellular Biology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicinalkemi

Kursusindhold

Kurset omhandler pro- og eukaryote cellers molekylære struktur og funktion samt lægemiddelstoffers virkning på molekylære og cellulære processer.

Kurset er både teoretisk og praktisk og er bygget op omkring et integreret forløb baseret på en vekselvirkning mellem forelæsninger, studietimer, klassetimer samt laboratorieøvelser.

Kurset dækker aspekter af cellebiologi, molekylærbiologi og biokemi der er relevante for at kunne forstå hvordan lægemiddelstoffer interagerer med biologiske organismer.

Kurset har fokus på følgende hovedtemaer: 

 • Cellers generelle struktur og funktion
 • Vejen fra genetisk information til funktionelt protein, herunder elementer af relevante makromolekylers funktionelle struktur
 • Pro- og eukaryote cellers ligheder og forskelle
 • Enzymer og membrantransportsystemers funktion og kinetik
 • Receptorer og signalveje i cellen

 

  

Målbeskrivelser

Formål

Kurset har to ligeværdige mål:

 • At bibringe de studerende teoretiske og eksperimentelle kompetencer indenfor den grundlæggende molekylære og cellulære biologi samt biokemi, som har relevans for deres videre uddannelse og senere virke.
 • At støtte de studerendes dannelsesproces indenfor det natur- og sundhedsvidenskabelige område.

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • Beherske kursets emner indenfor pro- og eukaryote cellers molekylære struktur og funktion samt lægemiddelstoffers virkning på molekylære og cellulære processer, som gør vedkommende i stand til senere at forstå elementer af fysiologi, farmakologi og medicinalkemi. 
 • Referere og kommunikere kursets emner med andre fagprofessionelle.
 • Beskrive effekten af lægemiddelstoffer på enzymer, membrantransportører og receptorkoblede signaleringsveje.

 

Færdigheder

 • Udføre beregninger i forhold til enzymkinetik og membrantransport under anvendelse af regneark (Microsoft Excel) og og eventuelt anden relevant software.
 • Gøre rede for data opnået ved laboratorieforsøg, herunder at kunne gøre rede for modeller for enzymkinetik, membrantransport og receptorkoblet signaltransduktion.
 • Arbejde i et biologisk/in vitro-farmakologisk laboratorium efter forskrift og under vejledning. 

 

Kompetencer

 • Overføre opnået viden og tillærte færdigheder til de efterfølgende kurser.
 • Indgå i arbejdsrelationer med andre fagprofessionelle i relation til de på kurset dækkede emner.

Undervisningen er tilrettelagt efter følgende, anbefalede undervisnigsmateriale:

 • Tymoczko, Berg, Stryer: Biochemistry – A short course, nyeste udgave
 • Plopper, Principles of Cell Biology, nyeste udgave
 • Noter og øvelsesvejledninger
Kurset er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende sideløbende følger de øvrige obligatoriske kurser.
Forelæsninger og øvelser med tilhørerende klasselektioner samt studietimer (opgaveregning).
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Holdundervisning
 • 2
 • Forberedelse (anslået)
 • 159
 • Laboratorie
 • 12
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Feedback gives gruppevist i forbindelse med øvelseskurset via dialog om de afleverede laboratorierapporter. Derudover gives der både individuel og gruppefeedback på de studerendes arbejde med de opgaver de stilles overfor i studietimerne.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige prøve udgøres af en række opgaver der dækker pensum bredt i relation til kursets målbeskrivelse.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt rapport fra øvelseskurset. 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på et tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden

 • Beherske kursets emner indenfor pro- og eukaryote cellers molekylære struktur og funktion samt lægemiddelstoffers virkning på molekylære og cellulære processer. 
 • Referere og kommunikere kurset emner.
 • Beskrive effekten af lægemiddelstoffer på enzymer, membrantransportører og receptorkoblede signaleringsveje.

 

Færdigheder

 • Udføre beregninger i forhold til enzymkinetik og membrantransport under anvendelse af regneark (Microsoft Excel).
 • Gøre rede for data opnået ved laboratorieforsøg, herunder at kunne gøre rede for modeller for enzymatisk katalyse, membrantransport og receptorkoblet signaltransduktion.