SITK18005U  Implementering og evaluering

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Implementation and evaluation

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i sundhed og information - obligatorisk (2018-ordning)

Kursusindhold

Kurset giver en viden om og evne til at arbejde med udvalgte modeller der anvendes i forbindelse med implementering og evaluering af digitale løsninger i sundhedssektoren. Der vil især blive lagt vægt på hvordan generiske modeller ikke umiddelbart kan anvendes i den kompleksitet som sundhedsservices udbydes i. Der vil undervejs blive diskuteret aspekter af servicedesign, hvordan betydning af arbejdsgange og patientovergange henover sektorerne har betydning for etablering og evaluering af både projekter og indlejring af ny praksis.

De studerende vil blive introduceret til, hvordan en innovationsproces skal forankres og bør tage udgangspunkt i identificerede problemstillinger, samt hvordan man skal sikre en sammenhæng mellem problemer, processer og planlagte evalueringer og inddrage agile metoder. Det vil også blive diskuteret, hvordan de valgte modeller kan anvendes i forhold til det niveau man vil lave sin udvikling og implementering på. Undervejs vil fx det Agile manifest, Scrum, Prince-2, MAST, mini-MTV og the West Midland Toolkit blive diskuteret. Begreber som forretningscase og forretningsmodel og deres betydning for både beslutninger omkring implementering og evaluering vil blive belyst.

Danske og internationale cases vil bliv brugt til at illustrere hvordan modellerne kan bruges i praksis.

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus vil de studerende have opnået viden om og være i stand til at redegøre for:

 • Modeller der anvendes til medicinsk teknologivurdering og formålet med disse.
 • Projektmodeller der er egnet til mindre og større projekter.
 • Implementeringsmodeller, herunder hvordan man sikrer klare mål og milepæle og inddrager både kommunikations- og vidensdelingsprocesser samt evalueringsplaner til at sikre involvering af projektets interessenter.
 • Forretningsmodeller og hvordan de spiller sammen med forretnings cases og implementering og evaluering.

 

Færdigheder:

 • Efter gennemført kursus er den studerende i stand til at planlæge et mindre sundheds-it projekt -herunder vælge en relevant projektmodel og foreslå evalueringsparametre på basis af de mål, der ønskes opnået.
 • Identificere interessenter og aktører og involvere dem i planlægning af et nyt projekt.
 • At skitsere en proces til at sikre involvering af interessenter og aktører.
 • Kan i forbindelse med implementering analysere de komplekse problemstillinger, der opstår undervejs.
 • Kan formidle resultater af evalueringer i både faglige termer til de involverede parter og formidle til den almene befolkning i et klart sprog både skriftligt og mundtligt.

 

Kompetence:

 • Kan deltage i innovative, komplekse og uforudsigelige, udviklings- og implementeringsprojekter i sundhedssektoren, herunder projekter der indebærer nye løsningsmodeller.

Kurset vil anvende international litteratur herunder relevante forskningsartikler, rapporter, analyser samt bogkapitler

Forelæsninger, holdundervisning og case arbejde (uden for undervisningen)
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Praktisk mundtlig prøve af 30 minutters varighed uden forberelsestid
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Redegøre for:

 • Modeller der anvendes til medicinsk teknologivurdering og formålet med disse.
 • Projektmodeller der er egnet til mindre og større projekter.
 • Implementeringsmodeller, herunder hvordan man sikrer klare mål og milepæle og inddrager både kommunikations- og vidensdelingsprocesser samt evalueringsplaner til at sikre involvering af projektets interessenter.

 

Færdigheder:

 • Demonstrere hvordan man skal planlægge et mindre sundheds-it projekt - herunder vælge en relevant projektmodel og foreslå evalueringsparametre på basis af de mål, der ønskes opnået.
 • Identificere interessenter og aktører og involvere dem i planlægning af et nyt projekt.
 • Skitsere en proces til at sikre involvering af interessenter og aktører.
 • Analysere de komplekse problemstillinger, der opstår undervejs i forbindelse med implementering.
 • Formidle resultater af evalueringer i både faglige termer til de involverede parter og formidle til den almene befolkning i et klart sprog både skriftligt og mundtligt.

 

Kompetence:

 • Redegøre for hvad der er vigtigt for at kunne deltage i innovative, komplekse og uforudsigelige, udviklings- og implementeringsprojekter i sundhedssektoren, herunder projekter der indebærer nye løsningsmodeller.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Holdundervisning
 • 40
 • Forberedelse
 • 215
 • I alt
 • 275