SITB18009U Kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Quantitative and qualitative research methods

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk (2018-ordningen)

Kursusindhold

Kurset introducerer de studerende til centrale forskningsmetoder anvendt i sundhedsinformatik: Det kvalitative forskningsinterview, fokusgruppeinterviewet, det etnografisk feltarbejde og spørgeskemaundersøgelsen.

De studerende vil stifte bekendtskab med det videnskabsteoretiske grundlag for hhv. kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og blive introduceret til vigtigheden af sammenhæng mellem erkendelsesinteresse, undersøgelsesspørgsmål, metodevalg og analyse. Der vil være særligt fokus på de specifikke metoders kendetegn, anvendelsesområder, kvalitetssikring samt forskningsetik. Det vil blive belyst hvordan metoderne kan anvendes til afdækning af behov forud for kravsspecifikation, ved brugerinddragende udvikling og ved evaluering af igangværende projekter eller i forbindelse med drift.

De studerende skal arbejde selvstændigt med anvendelsen af en undersøgelsesmetode til belysning af et spørgsmål relateret til en af de ovennævnte problemstillinger.

Målbeskrivelser

De studerende skal kunne:

 • redegøre for de grundlæggende forhold ved centrale undersøgelsesmetoder
 • udvælge, argumentere for samt anvende en relevant undersøgelsesmetode til belysning af et specifikt undersøgelsesspørgsmål
 • reflektere over resultaternes kvalitet

 

De konkrete læringsmål for kurset er følgende:

 

Den studerende skal efter endt kursus kunne:

 Viden

 • redegøre for overordnede det videnskabsteoretiske grundlag for kvalitativ og kvantitativ forskning
 • redegøre for anvendelsen af det kvalitative forskningsinterview, fokusgruppeinterviewet, etnografisk feltarbejde og spørgeskemaundersøgelsen i undersøgelser med relevans for sundhedsinformatik
 • Beherske centrale elementer og begreber inden for kvalitetssikring af kvalitativ og kvantitativ forskning
 • Reflektere over sammenhængen mellem en undersøgelsesmetode og erkendeinteressens centrale rolle i afgrænsning og belysning af en problemstilling. 
   

Færdigheder

 • Udtænke en klar problemstilling og forskningsspørgsmål, der kan undersøges med de introducerede metoder
 • at udvælge og argumentere for en relevant undersøgelsesmetode
 • Anvende forskellige dataindsamlingsmetoder
 • Kendskab til tematisk analyse
 • Afrapportere undersøgelsesresultater
 • Reflektere over og vurdere den viden, der er opnået med de anvendte metoder i forhold til relevante kvalitetskrav og den valgte forskningstilgang


Kompetencer

 • Selvstændigt planlægge en undersøgelse;
 • Kritisk vurdere og diskutere sundhedsvidenskablig forskning, hvor undersøgelserne er gennemført med en eller flere forskningsmetoder
 • Diskutere etiske problemstillinger i relation til videnskabelige undersøgelser
 • Indgå professionelt i et forskningsmiljø
Forelæsninger, case analyser, felt arbejde, gruppearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Holdundervisning
 • 37
 • Forberedelse (anslået)
 • 116
 • Feltarbejde
 • 35
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig aflevering
Opgaven, kan besvares individuelt eller i grupper på op til 4 studerende. Opgaven skal have omfang af 8-10 sider for enkelt studerende, 12-15 sider for grupper af 2-3 studerende og 16-20 sider for grupper af 4 studerende (ca. 2400 anslag pr. side inkl. mellemrum, 12 punkt skrift og linjeafstand 1½). Såfremt opgaven skrives i gruppe, skal det fremgå hvilke afsnit, de enkelte gruppemedlemmer har skrevet. Op til 1/3 af opgaven kan angives som fælles.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
To interne bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • kende det videnskabsteoretiske grundlag for kvalitativ og kvantitativ forskning
 • redegøre for anvendelsen af det kvalitative forskningsinterview, fokusinterviewet, etnografisk feltarbejde og spørgeskemaundersøgelsen i undersøgelser med relevans for sundhedsinformatik
 • beherske centrale elementer og begreber inden for kvalitetssikring af kvalitativ og kvantitativ forskning
 • reflektere over sammenhængen mellem en undersøgelsesmetode og erkendeinteressens centrale rolle i afgrænsning og belysning af en problemstilling. 
   

Færdigheder

 • udtænke en klar problemstilling og forskningsspørgsmål der kan undersøges med de introducerede  metoder
 • at udvælge og argumentere for en relevant undersøgelsesmetode
 • anvende den valgte dataindsamlingsmetode
 • Udføre en tematisk analyse af data med henblik på at fortolke undersøgelsesresultaterne
 • Afrapportere undersøgelsesresultater
 • Reflektere over og vurdere den viden, der er opnået med den anvendte metoder i forhold til relevante kvalitetskrav og den valgte forskningstilgang


Kompetencer

 • Selvstændigt planlægge en undersøgelse
 • Kritisk vurdere og diskutere sundhedsvidenskablig forskning, hvor undersøgelserne er gennemført med en eller flere forskningsmetoder
 • Diskutere etiske problemstillinger i relation til videnskabelige undersøgelser
 • Indgå professionelt i et forskningsmiljø