SITB18001U Sundhedsvidenskabelig statistik

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Statistics for Health Sciences

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk

 

 

Kursusindhold

Faget giver en introduktion til statistisk metode omfattende datatyper, deskriptiv statistik og sandsynlighedsfordelinger samt den statistiske teori omfattende estimation, konfidensintervaller og signifikanstest (p-værdier). Herudover gennemgås udvalgte standard analyser for kvantiative, kategoriske og binære data, inklusiv t-test, variansanalyse, simple og multipel lineær regression, chi2-test og logistisk regression (se den aktuelle kursusplan for en fuldstændig oversigt i Absalon).

Ud fra konkrete datasæt undervises i planlægning, udførelse, fortolkning og præsentation af statistiske analyser. Hertil gives en grundig indføring i brug af det statistiske software R.

 

Målbeskrivelser

 Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for de almindeligst forekommende datatyper: kontinuerte, diskrete, kategoriske og binære data samt uafhængige vs parrede data.

 • Beherske centrale begreber inden for sandsynlighedsregning: sandsynlighed, odds, fordeling af kategoriske og kvantiative data, middelværdi, standard afvigelse, varians, fraktiler.

 • Redegøre for centrale begreber i statistisk teori: population, sample, model, parameter, normalfordeling, standard error, konfidensinterval, signifikanstest, p-værdi.

 • Forklare diverse standardanalyser. Herunder redegøre for resultater af disse samt deres forudsætninger (i.e. modelantagelserne).

 • Reflektere over statistikkens betydning på det sundhedsvidenskabelige område. Herunder beskrive den statistiske usikkerheds betydning for sundhedsvidenskabelige undersøgelser.

Færdigheder

 • Gennemføre konkrete standard dataanalyser ved brug af det statistiske software R.

 • Begrunde valg af statistisk metode til analyse af en konkret problemstilling knyttet til et specifikt datasæt. Herunder vurdere om analysens forudsætninger (modelantagelserne) er opfyldt.

 • Fortolke resultaterne af en statistisk standardanalyse der i princippet kunne være udført med et hvilket som helst statistisk software.

 • Præsentere resultaterne af statistiske standardanalyser klart og lødigt. Herunder bedømme den statistiske usikkerheds betydning for analysens konklusioner.

 • Udforme statistiske rapporter med en klar problemformulering, metodegennemgang, resultatpræsentation, diskussion og konklusion.

 • Læse og bedømme statistiske oplysninger i rapporter, videnskabelige artikler og medier.

Kompetencer

 • Overføre basal statistisk teori, metode og ræsonnement til anvendelse indenfor det sundhedsvidenskabelige område fx på videregående kurser i epidemiologi, billedanalyse og bioinformatik.

 • Selvstændigt planlægge og udføre statistiske analyser .

 • Indgå professionelt i sundhedsfagligt projektsamarbejde hvor statistiske oplysninger har betydning enten som produkt af eller som beslutningsgrundlag for det overordnede projekt.

Forelæsninger og holdtimer med computerøvelser samt rapportopgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 44
 • Holdundervisning
 • 44
 • Forberedelse (anslået)
 • 186
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 275
Skriftlig

Feedback på rapportopgaver

Point
10 ECTS
Prøveform
Portfolio
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Prøven tager udgangspunkt i de rapportopgaver der udarbejdes i grupper i løbet af kurset. Den mundtlige prøve er uden forberedelse.

Det er ikke tilladt for studerende i samme gruppe at deltage i sine medstuderendes individuelle mundtlige eksamen, medmindre den studerende selv har
været til mundtlig eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler - dog ikke apparater, der muliggør ekstern kommunikation.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

 For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for de almindeligst forekommende datatyper: kontinuerte, diskrete, kategoriske og binære data samt uafhængige vs parrede data.

 • Beherske centrale begreber inden for sandsynlighedsregning: sandsynlighed, odds, fordeling af kategoriske og kvantiative data, middelværdi, standard afvigelse, varians, fraktiler.

 • Redegøre for centrale begreber i statistisk teori: model, parameter, normalfordeling, standard error, konfidensinterval, signifikanstest, p-værdi. Herunder reflektere over den statistiske usikkerheds betydning for sundhedsvidenskabelige undersøgelser.

 • Forklare diverse standardanalyser. Herunder redegøre for resultater af disse samt deres forudsætninger (i.e. modelantagelserne).

 • Reflektere over statistikkens betydning på det sundhedsvidenskabelige område. Herunder beskrive den statistiske usikkerheds betydning for sundhedsvidenskabelige undersøgelser.

 

Færdigheder

 • Begrunde valg af statistisk metode til analyse af en konkret problemstilling knyttet til et specifikt datasæt. Herunder vurdere om analysens forudsætninger (modelantagelserne) er opfyldt.

 • Fortolke resultaterne af en statistisk standardanalyse der i princippet kunne være udført med et hvilket som helst kommercielt statistisk software.

 • Præsentere resultaterne af statistiske standardanalyser klart og lødigt. Herunder bedømme den statistiske usikkerheds betydning for analysens konklusioner.

 • Udforme statistiske rapporter med en klar problemformulering, metodegennemgang, resultatpræsentation, diskussion og konklusion