SGBB20002U Altings oprindelse

Årgang 2022/2023
Uddannelse

BSc Programme in Biology

Kursusindhold

Solsystemets og Jordens historie igennem de sidste ca. 4,56 milliarder år vil blive illustreret ved gennemgang af de vigtigste astrofysiske, geologiske og biologiske processer og hændelser, der har gjort vores planet beboelig for liv. Kurset vil omfatte solsystemet og Jordens dannelse, kontinenternes opståen og pladetektonik, livets opståen samt udviklingen af de komplekse, marine og terrestriske økosystemer, der kendetegner livet på vores planet. Autentisk materiale fra museets samlinger vil indgå i undervisningen.

Målbeskrivelser

Viden

 • Indføring i de fysiske, geologiske og biologiske processer og hændelser, der har skabt miljøet for både uddøde og nulevende organismer gennem Jordens historie.
 • Udviklingen af de overordnede økosystemer i Jordens historie.
 • De væsentligste naturvidenskabelige begreber og teknikker, der benyttes til at rekonstruere livet og miljøets historie.

 


Færdigheder

 • Demonstrere kendskab til de overordnede udviklingstrin i Solsystemets og Jordens opståen og tidligste udvikling
 • Beskrive de overordnede forandringer i miljøet og klimaet igennem Jordens historie.
 • Beskrive og identificere de overordnede økosystemer, der har eksisteret på Jorden, samt de vigtigste organismegrupper, der kendetegner dem.
 • Demonstrere forståelse af de grundlæggende geologiske og biologiske kilder til viden om Jorden og livets udviklingshistorie, herunder det molekylære ur og kemiske og biologiske spor i sedimentære aflejringer,  fossiler, sporfossiler, molekylære biomarkører og geokemiske signaturer.


Kompetencer

Kursets faglige mål er, at den studerende kan:

 • Beskrive og diskutere de vigtigste hændelser og processer i tilknytning til Solsystemets og Jordens dannelse.
 • Beskrive og diskutere de overordnede hændelser i forbindelse med livets opståen og økosystemernes udvikling på Jorden fra Arkæikum og frem til idag.
 • Beskrive og diskutere udvalgte fossile og nulevende organismegrupper og deres betydning i de forskellige økosystemer.
 • Diskutere udvalgte, naturvidenskabelige metoder og værktøjer, der knytter sig til forskning i fossile og nulevende livsformer.
 • Beskrive og diskutere klimaets udvikling og betydning i udvalgte perioder af Jordens historie.

Kompendier udfærdiget af kursets undervisere; online videoer, se nedenfor.

Et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på 1. studieår på SCIENCE.
Forelæsninger, case-stories og teoretiske øvelser.
Forelæsningerne der hører til kurset er tilgængelige elektronisk; den øvrige undervisning på kurset er primært et supplement til disse forelæsninger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 143
 • Øvelser
 • 42
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min. (ingen forberedelse)
Skriftlig aflevering, (essay)
Prøveformsdetaljer
Endelig karakter gives som en kombination af den mundtlige eksamen (uden forberedelse), der vægtes med 2/3, og det skriftlige essay, der laves undervejs i kurset, som vægtes med 1/3.

Da der ikke gives separat karakter for essay og det ikke kræves bestået for at bestå samlet, kan afleveret essay ikke laves om. Delprøverne behøver ikke være afleveret i samme eksamenstermin.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at medbringe den stratigrafiske oversigt over Jordens perioder (GTS 2017), der uddeles i forbindelse med undervisningen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Re-eksamen som ordinær.

Hvis essay er udarbejdet skal det ikke gentages. Hvis ikke den studerende har lavet essay til første eksamen, kan essay-emne trækkes ca. 4 uger før re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen