SFOB20011U Global sundhed

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Global Health

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Bacheloruddannelsen i Sundhed og infromatik- valgfag

Kursusindhold

Kurset vil introducere de studerende til de centrale nationale og globale sundhedsaktører og udvalgte systemer, samt nutidige og fremtidige sundhedsproblemstillinger, der specifikt gælder lav- og mellemindkomstlande og derved give et globalt perspektiv på folkesundhedsvidenskab

Kurset vil prioritere forebyggelse, mitigering og adaptionen af de vigtigste sundhedsproblemstillinger fra lokalt/nationalt/globalt perspektiv, til et fremtidigt og klimaforandret samfund.  

Case materialet som der indgår i kurset er passeret på konkrete forskningsprojekter. 

 

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at give den studerende viden, værktøjer og kompetencer til at analysere og forstå sundhedsproblemer specifikke for lav- og mellemindkomst lande.

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for centrale begreber i den epidemiologiske transition og dens determinanter. 
 • Redegøre for de væsentligste sygdomme og sundhedsproblemer og deres relative betydning i forskellige regioner af verden.
 • Reflektere over udsatte grupper samt de væsentlige risikofaktorer (fx socioøkonomiske, hygiejniske, miljømæssige) for de vigtigste sygdomme og sundhedsproblemer, der påvirker folkesundheden i lav- og mellemindkomstlande.
 • Reflektere over hvordan fremtidige klimaforandringer kan skabe væsentlige sundhedsudfordringer i lav- og mellemindkomstlande.
 • Reflektere over implementeringen af forebyggende og kurative interventioner i forhold til de væsentligste nuværende og fremtidige sundhedsudfordringer i lav- og mellemindkomstlande.

 

Færdigheder

 • Fortolke data og dokumentation produceret af internationale organisationer til vurdering af sygdomsbyrder og ændringer i disse på regionalt og globalt plan
 • Fortolke og bruge videnskabelig litteratur og internationale rapporter, der sigter på at forebygge, behandle eller fremskrive væsentlige sundhedsudfordringer i lav- og mellemindkomstlande
 • Præsentere et overblik over sygdoms- og sundhedsudfordringer med fokus på lav- og mellemindkomstlande og væsentlige forebygnings- og behandlingsprogrammer til at imødegå disse.
 • Vurdere effekten af klimaforandringers påvirkning af sundhedstilstanden i lav- og mellemindkomstlande

 

Kompetencer

 • Indgå professionelt i sundhedsfagligt projektsamarbejde og analyse, hvor folkesundhedsvidenskabelige metoder anvendes af relevans for udfordringer i lav- og mellemindkomstlande
 • Arbejde med forskningsbaserede cases, som diskuterer både udfordringer og løsningsmodeller til en sundhedsfaglig problemstilling i et lav-eller mellemindkomstland.
 • Diskutere den potentielle effekt af fremtidige klimaforandringer på de sundhedsmæssige udfordringer i lav- og mellemindkomstlande.

Global Health. An introduction to Current and Future Trends.

2017 Second edition

Kevin McCracken and David R. Phillips.

Routledge.

ISBN 978-1-138-91275-5

Forelæsninger, underviserfaciliterede grupepsessioner,
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 19
 • Holdundervisning
 • 43
 • Forberedelse (anslået)
 • 183
 • Eksamen
 • 30
 • I alt
 • 275
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende vil modtage kollektiv feedback, samt klassebaseret supervision og feedback i forbindelse med fremlæggelsen af de ugentlige case-spørgsmål.

De studerende vil give peerfeedback til hinanden i forbindelse med de ugentlige fremlæggelser.

De studerende vil derudover modtage en kort feedback i forbindelsen med karakteren ved den muntlige eksamen.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Gennem kurset har den studere arbejdet med 3 forskellige cases hver omhandlende 8-10 spørgsmål om en ny specifik sundhedsproblematik inden for forskellige geografiske områder. Hver uge arbejdes der i grupper med 2-3 case spørgsmål som fremlægges i mundtlig til klassen, hvorefter der gives peerfeedback.
Den mundtlige eksamen foregå ved at den studerende trækker et lignende af de 20-30 spørgsmål som der er blevet arbejdet med i undervisningen, og fremlægger dette. Den studerende har 20 minutters forberedelsestid. Eksaminationen er på 20 minutter, heraf 15 minutters eksamen og 5 minutters bedømmelse pr. studerende

20 minutters forberedelse

20 minutters eksamination inkl. bedømmelse
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Bortset fra midler, der muliggør ekstern kommunikation, må alle hjælpemidler benyttes

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende være i stand til at:

Viden

 • Redegøre for centrale begreber i den epidemiologiske transition og dens determinanter. 
 • Redegøre for de væsentligste sygdomme og sundhedsproblemer og deres relative betydning i forskellige regioner af verden.
 • Reflektere over udsatte grupper samt de væsentlige risikofaktorer (fx socioøkonomiske, hygiejniske, miljømæssige) for de vigtigste sygdomme og sundhedsproblemer, der påvirker folkesundheden i lav- og mellem indkomstlande.
 • Reflektere over hvordan fremtidige klimaforandringer kan skabe væsentlige sundhedsudfordringer i lav- og mellemindkomstlande.
 • Reflektere over implementeringen af forebyggende og kurative interventioner i forhold til de væsentligste nuværende og fremtidige sundhedsudfordringer i lav- og mellemindkomstlande.

 

Færdigheder

 • Fortolke data og dokumentation produceret af internationale organisationer til vurdering af sygdomsbyrder og ændringer i disse på regionalt og globalt plan
 • Fortolke og bruge videnskabelig litteratur og internationale rapporter, der sigter på at forebygge, behandle eller fremskrive væsentlige sundhedsudfordringer i lav- og mellemindkomstlande
 • Præsentere et overblik over sygdoms- og sundhedsudfordringer med fokus på lav- og mellemindkomstlande og væsentlige forebygnings- og behandlingsprogrammer til at imødegå disse.
 • Vurdere effekten af klimaforandringers påvirkning af sundhedstilstanden i lav- og mellemindkomstlande

 

Kompetencer

 • Indgå professionelt i sundhedsfagligt projektsamarbejde og analyse, hvor folkesundhedsvidenskabelige metoder anvendes af relevans for udfordringer i lav- og mellemindkomstlande
 • Baseret på cases, diskuterer både udfordringer og løsningsmodeller til en sundhedsfaglig problemstilling i et lav- eller mellemindkomstland.
 • Diskutere den potentielle effekt af fremtidige klimaforandringer på de sundhedsmæssige udfordringer i lav- og mellemindkomstlande.