SFOA09038U Introduktion til statistik

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Introduction to Statistics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Kursusindhold

Fagets mål er at give introduktion til elementære statistiske metoder, omfattende deskriptive metoder, statistiske modeller, vurdering af usikkerhed ved statistiske beregninger samt statistisk afprøvning af hypoteser. Fokus er på enkle metoder til analyse af primært nominale og ordinale data og i et begrænset omfang måledata fra tværsnitsstudier med henblik på anvendelser i folkesundhedsvidenskab.

Faget indeholder som det primære basal sandsynlighedsregning, elementære statistiske begreber, anvendelsen af marginale analyser, stratificerede analyser til kontrol for konfounding og effekt-modifikation samt logistisk regression.

Målbeskrivelser

Efter kursets afslutning forventes den studerende at:

Viden

 • være rustet til at læse og vurdere forskning inden for folkesundhedsvidenskab, hvor de i kurset nævnte metoder er benyttet.

 

Færdighed

 • kunne formulere et enkelt folkesundhedsvidenskabeligt spørgsmål som et statistisk problem
 • kunne formidle statistisk analyse til lægfolk

 

Kompetence

 • kunne gennemføre de gennemgåede statistiske analyser til at belyse problemstillingen;
 • kunne opstille forskellige statistiske modeller, estimere modellernes parametre, foretage relevante statistiske tests samt kunne fortolke modellerne og forholde dem til hinanden i en statistisk analyse.
Socialepidemiologi og folkesygdomme SFOA09089U
Kendskab til socialepidemiologi og folkesygdomme svarende til 5 ECTS
Forelæsninger og øvelsestimer.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 162
 • Forelæsninger
 • 29
 • Projektarbejde
 • 40
 • Teoretiske øvelser
 • 43
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Mundtlig prøve, 25 minutter
Faget evalueres ved mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis, som udarbejdes efter kursets afslutning. Synopsis udarbejdes individuelt eller i grupper på op til fire studerende. Omfang af synopsis: 10 normalsider.
Den mundtlige prøve er individuel uden forberedelse.
Vægtning: Mundtlig prøve 100 %.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Synopsis må medbringes til den mundtlige eksamen.
Alle hjælpemidler er tilladt til udarbejdelse af synopsis.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https://intranet.ku.dk/folkesundhedsvidenskab_ba/Eksamen/Eksamensplaner/Sider/default.aspx

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https://intranet.ku.dk/folkesundhedsvidenskab_ba/Eksamen/Eksamensplaner/Sider/default.aspx

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i pensum kunne:

Viden

 • redegøre for centrale begreber inden for sandsynlighedsregning og statistik;
 • karakterisere stikprøvens funktion i forhold til estimation af en parameter og usikkerheden på parameterestimatet;
 • diskutere de statistiske modellers forudsætninger og anvendelighed under forskellige omstændigheder;
 • inddrage overvejelser omkring statistiske fejl og disses konsekvenser i forskellige sammenhænge.

 

Færdighed

 • formulere et folkesundhedsvidenskabeligt spørgsmål som et statistisk problem;
 • belyse de oprindeligt formulerede folkesundhedsvidenskabelige hypoteser ved hjælp af statistiske analyser;
 • oversætte resultater fra statistiske analyser til lægmandssprog.

 

Kompetence

 • gøre rede for og gennemføre de statistiske analyser;
 • sammenholde forskellige modellers resultater til en samlet sammenhængende konklusion.