SFOA09037U Økonomiske principper og sundhedsøkonomi (sidste udbud af undervisning på 2009-studieordning)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Principles of Economics and Health Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

Faget giver en introduktion til økonomisk teori og økonomisk evaluering, idet der sigtes mod de dele af den økonomiske videnskab, som har relevans i problemstillinger knyttet til folkesundhed. Der lægges vægt på prisdannelse og markeder, hvor beskrivelse og analyse indledningsvis er knyttet til sædvanlige markeder. Efterfølgende udvides diskussionen til at dreje sig om allokering i mere komplicerede situationer, førende frem til finansiering af sundhedsvæsenet og problemer knyttet til sundhedsforsikring.

Parallelt med gennemgangen af økonomisk teori og dens anvendelse indenfor sundhed gives en introduktion til et mere værktøjsorienteret område, nemlig cost-effectiveness analyser.

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for de grundlæggende determinanter for udbud og efterspørgsel på sædvanlige markeder;
 • kunne analysere forebyggelsespolitik indenfor rammerne af Grossmans model for økonomisk livsstilsvalg;
 • forklare betydningen af omkostninger i prisdannelsen, både under fuldkommen og ufuldkommen konkurrence;
 • kende alternative finansieringsmetoder i sundhedsvæsenet;
 • forklare betydningen af markedsfejl som adverse selection og moral hazard i sundhedsforsikring;
 • kende hovedtrækkene i såvel udbud som efterspørgsel på lægemiddelmarkedet;
 • kende til grundlaget for cost-effectiveness analyser.

 

Færdigheder

 • benytte økonomisk-statistiske kilder til at finde relevant talmateriale til vurdering af aktuelle økonomiske sagsforhold;
 • vurdere økonomiske virkninger af politiske tiltag med et sundhedsmæssigt sigte; 
 • opstille finansieringsforslag for nye sundhedspolitiske foranstaltninger;
 • vurdere resultater af cost-effectiveness analyser i litteraturen;
 • gennemføre en cost-effectiveness analyse af en intervention.

 

Kompetencer

 • Vurdere økonomiske ekspertudtalelser i problemstillinger knyttet til sundhedssektoren;
 • Gennemføre selvstændige økonomiske analyser;
 • Give kvalificeret rådgivning i sager, som vedrører sundheds- og samfundsøkonomi.

Der vil blive benyttet en lærebog eller et kompendium, der dækker samme stofområde som

Morris,S., N.Devlin, D.Parkin, A.Spencer,Economic analysis in health care, 2.ed. Wiley 2012

Forelæsning og holdundervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 26
 • Forberedelse (anslået)
 • 217
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 275
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der gives en hjemmeopgave undervejs i kursusforløbet, og besvarelserne diskuteres med de studerende

Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af obligatorisk hjemmeopgave - 2-3 normalsider.

For at opnå en kursusattest for godkendt obligatorisk hjemmeopgave
skal den studerende:
- demonstrere kendskab til de grundlæggende økonomiske
sammenhænge (prisdannelse og marked, velfærd og økonomisk regulering, konjunkturer)
- anvende relevante metoder til løsning af opgaven
- analysere sig frem til besvarelse af de enkelte spørgsmål
- vurdere de fundne løsninger på opgavens problemer

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Adgang til følgende programmer ved eksamen på Peter Bangs Vej udover standardhjælpemidler:

MathType -formelprogram
SAS – Statistikprogram
STATA – Statistikprogram
Adgang til Karnov – Lovsamling
Adgang til Virmik
Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen)

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiden på KUnet

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 i den skriftlige eksamensopgave efter endt
kursus skal den studerende med udgangspunkt i pensumlitteraturen kunne:

Viden

 • redegøre for de grundlæggende determinanter for udbud og
  efterspørgsel på sædvanlige markeder;
 • kunne analysere forebyggelsespolitik indenfor rammerne af
  Grossmans model for økonomisk livsstilsvalg;
 • forklare betydningen af omkostninger i prisdannelsen, både under fuldkommen og ufuldkommen konkurrence;
 • kende alternative finansieringsmetoder i sundhedsvæsenet;
 • forklare betydningen af markedsfejl som adverse selection
  og moral hazard i sundhedsforsikring;
 • kende hovedtrækkene i såvel udbud som efterspørgsel på lægemiddelmarkedet;
 • kende til grundlaget for cost-effectiveness analyser.

 

Færdigheder

 • vurdere økonomiske virkninger af politiske tiltag med et
  sundhedsmæssigt sigte ;
 • opstille finansieringsforslag for nye sundhedspolitiske
  foranstaltninger;
 • vurdere resultater af cost-effectiveness analyser i litteraturen .

 

Kompetencer

 • Vurdere økonomiske ekspertudtalelser i problemstillinger knyttet til sundhedssektoren;
 • Gennemføre selvstændige økonomiske analyser.