SFOA09022U  Miljøfaktorer, arbejdsmiljø og helbred

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Environmental and Occupational Health

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

Faget omfatter en introduktion til miljø- og arbejdsmiljøfaktorer og eksponeringsomstændigheder, som medfører helbredsproblemer, risiko for helbredsproblemer eller gener samt midler og strategier, der anvendes til forebyggelse og regulering heraf.

Undervisningen bygges op med oversigtsforelæsninger suppleret med problem/case-baserede diskussioner af de mest relevante miljømæssige eksponeringsveje og/eller helbredsudfald, de væsentligste risikogrupper samt risiko- og farevurdering. De første moduler sigter mod at bibringe den grundlæggende forståelse af toksikologiske principper og testmetoder af toksikologiske effekter. Miljøepidemiologiske analyser præsenteres. De resterende moduler har til hensigt at beskrive problemstillinger inden for miljø- og arbejdsmiljø og områder med helbredseffekter, som er relevante for danske forhold.

 

Målbeskrivelser

Målet er, at den studerende tilegner sig en indsigt i centrale problemstillinger, begreber og teorier inden for hovedtemaerne:

 • toksikologi;
 • betydningen af miljø- og arbejdsmiljøfaktorer for helbredet baseret på relevant epidemiologisk, toksikologisk og eksponeringsmæssig viden;
 • vurdering af risiko af miljø- og arbejdsmiljø-eksponeringer.
 • håndtering af miljørisici.

 

Viden

 • De studerende skal opnå indsigt i miljøtoksikologiske og miljøepidemiologiske metoder og deres anvendelse og forholde sig kritisk til de data, som præsenteres. Eksponeringer via  eksponeringsveje som vand, jord, luft og kost gennemgås, og der gives øvelse i at gennemføre risikovurdering ud fra relevante data fra dyreforsøg og epidemiologi.

 

Færdigheder

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • anvende de vigtigste toksikokinetiske begreber og toksikologiske virkningsmekanisme;
 • anvende dosis-respons sammenhænge og faktorer, herunder forskelle i sårbarhed, der bidrager til samspillet mellem eksponering og helbredseffekt;
 • fremskaffe og anvende information om miljø- og arbejdsmiljøbetingede helbredseffekter og helbredsproblemer;
 • anvende resultater af toksikologiske testmetoder;
 • anvende resultater af miljøepidemiologiske studier
 • inddrage fysiske, biologiske og kemiske eksponeringer i miljø- og arbejdsmiljøet, som er forbundet med risiko for helbredsproblemer;
 • anvende risikovurderingskonceptet på konkrete problemstillinger og forholde sig kritisk til størrelsen af risici.

 

Kompetencer

 • Efter endt kursus kan de studerende gennemføre og vurdere konkrete risikovurderinger og håndteringer inden for miljø og arbejdsmiljø.

Lærebog i miljø og arbejdsmedicin samt kompendium

Kurset bygger på elementært kendskab til epidemiologi fra 1. års kursus.
Kendskab til kemi og biologi på gymnasialt c-niveau forventes af meritstuderende.
Forelæsninger og holdundervisning.
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Der afholdes evaluering af kurset sidst i undervisningsforløbet. De studerende arbejder med løsning af SAU opgaver som diskuteres med underviseren.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Den skriftlige opgave udarbejdes efter kursets afslutning.
Omfang:
1 studerende: maks. 15 normalsider
2 studerende: maks. 20 normalsider
3 studerende: maks. 25 normalsider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet. Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Den studerende skal demonstrere indsigt i toksikologiske og

epidemiologiske metoder og  begreber, Bradford Hill kriterier, NOAEL, risikovurdering og risikohåndtering i forhold til personer og befolkningers udsættelse for en række miljøfaktorer.

Færdigheder

 • Den studerende skal gennemsøge litteraturbaser for relevante

referencer til besvarelse af opgaven og svare på de stillede spørgsmål
med referencer til oversigts og original litteratur.

Kompetencer

Den studerende skal efter bestået eksamen kunne gennemføre argumenterede og dokumenterede risikovurderinger af specifikke
udsættelser for miljøfremmede påvirkninger

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i pensumlitteraturen kunne:

 • anvende de vigtigste toksikokinetiske begreber og toksikologiske virkningsmekanisme;
 • anvende dosis-respons sammenhænge og faktorer, herunder
  forskelle i sårbarhed, der bidrager til samspillet mellem eksponering
  og helbredseffekt;
 • fremskaffe og anvende information om miljø- og
  arbejdsmiljøbetingede helbredseffekter og helbredsproblemer;
 • anvende resultater af toksikologiske testmetoder;
 • anvende resultater af miljøepidemiologiske studier
 • inddrage fysiske, biologiske og kemiske eksponeringer i miljø- og arbejdsmiljøet, som er forbundet med risiko for helbredsproblemer;
 • anvende risikovurderingskonceptet på konkrete problemstillinger og forholde sig kritisk til størrelsen af risici
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 22
 • Holdundervisning
 • 34
 • Forberedelse
 • 94
 • Eksamen
 • 56
 • I alt
 • 206