SFOA09016U Kvalitative metoder

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Qualitative Methods

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kurset er en del af 1. årsprøvekravet på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Beståelse af 1. årsprøvekravet forudsætter deltagelse i eksamen indenfor 1. studieår, og beståelse af eksamen indenfor 2. studieår. Læs mere i den fagspecifikke studieordning:

http://sund.ku.dk/uddannelse/vejledning-information/studieordninger/folkesundhedsvidenskab/

Kursusindhold

Kurset er struktureret i tre temaer: 1) Introduktion til kvalitativ forskning og undersøgelsestilgange; 2) Metoder til produktion af kvalitativt data; 3) Kvalitet, analyse og sammenhæng i kvalitativ forskning. Undervejs i kursusforløbet skal de studerende i grupper arbejde med deres egne små projekter, hvilket vil indebære at diskutere undersøgelsestilgange og analytiske perspektiver til en problemstilling, generere deres egen empiri om problemet gennem to dataindsamlingsmetoder samt afslutningsvis fremlægge projektet. Eksamen tager udgangspunkt i dette projektarbejde.

Målbeskrivelser

Fagets målsætning er, at de studerende efter kurset kan anvende kvalitative metoder i forhold til behandlingen af en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling. de studerende skal kunne udføre relevant dataindsamling, forklare og diskutere forskellige studie tilgange samt væsentlige kvalitetskriterier inden for de kvalitative forskningsmetoder. De helt konkrete læringsmål for kurset er følgende:

Videnslæringsmål

 • Redegøre for to forekommende tilgange og analysestrategier til kvalitativ forskning, navnlig det etnografiske og fænomenologiske;
 • Redegøre for anvendelsen af det kvalitative forskningsinterview, deltagerobservation og fotografi eller tegninger i dataindsamling;
 • Beherske centrale elementer og begreber inden for kvalitetssikring af kvalitativ forskning;
 • Reflektere over sammenhængen mellem en undersøgelsestilgang og teoriens centrale rolle i afgrænsning og belysning af en kvalitativ problemstilling.
   

Færdighedslæringsmål

 • Udtænke en klar problemstilling og forskningsspørgsmål der kan undersøges kvalitativt;
 • Anvende forskellige kvalitative dataindsamlingsmetoder;
 • Udføre en tematisk analyse af kvalitativ data med henblik på fortolke undersøgelsesresultaterne;
 • Transskribere interviews;
 • Afrapportere kvalitative forskningsresultater;
 • Reflektere over og vurdere den viden der er opnået med de anvendte metoder i forhold til relevante kvalitetskrav og den valgte forskningstilgang.


Kompetencelæringsmål

 • Selvstændigt planlægge et kvalitativt studie;
 • Kritisk vurdere og diskutere kvalitativt og sundhedsvidenskablig forskning, hvor undersøgelserne er gennemført med en eller flere kvalitative forskningsmetoder;
 • Diskutere etiske problemstillinger i relation til forskningsprojekter baseret på kvalitative data;
 • Indgå professionelt i et kvalitativt forskningsmiljø.

 

En læseplan samt litteratur vil være tilgængelig på Absalon i kursus perioden. Alle obligatoriske tekster (undtagen kapitler som findes i grundbøgerne) vil blive gjort tilgængelig i et kompendium.

Grundbøger:

Vallgårda, S., & Koch, L. (Eds.). (2011). Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab. Munksgaard: København

Skovdal, M., & Cornish, F. (2015) Qualitative Research for Development. Rugby, UK: Practical Action Publishing.

 

Forelæsninger og holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 40
 • Forberedelse
 • 126
 • Forelæsninger
 • 13
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 207
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Den skriftlige opgave løses individuelt eller i grupper på to til fem studerende.
Sideantal:
1-2 studerende: 8-10 normalsider
3-5 studerende: 12-18 normalsider
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https://intranet.ku.dk/folkesundhedsvidenskab_ba/Eksamen/Eksamensplaner/Sider/default.aspx

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i pensumlitteraturen kunne:

Videnslæringsmål

 • Beskrive og etablere sammenhæng mellem jeres problemstilling og valgte studietilgang(e);

 • Redegøre for forekommende kvalitative studietilgange, navnlig det etnografiske og/eller fænomenologiske;

 • Redegøre for anvendelsen af to kvalitative forskningsmetoder i dataindsamlingen;

 • Reflektere over og vurdere den viden, der er opnået med de anvendte metoder i forhold til relevante kvalitetskrav.

Færdighedslæringsmål

 • Udtænke en klar problemstilling og forskningsspørgsmål der kan undersøges kvalitativt;

 • At beskrive processen hvori den/de studerende kondenserede det empiriske materiale og kom frem til hovedresultaterne;

 • Genkende og diskutere etiske problemstillinger i projektarbejdet;

 • Kritisk vurdere et kvalitativt studie med udgangspunkt i EPICURE og/eller kriterier fra andet litteratur.

Kompetencelæringsmål

 • Anvende forskellige kvalitative dataindsamlingsmetoder;

 • Udføre en tematisk analyse af kvalitativ data med henblik på fortolke undersøgelsesresultaterne;

 • Beherske centrale elementer og begreber inden for kvalitetssikring af kvalitativ forskning;

 • Afrapportere kvalitative forskningsresultater;

 • Bedømme hvorvidt et kvalitativt studie fremlægger et overbevisende argument i forhold til præsentation af metode, empiri og analyse.