SFOA09005U Kvalitative analysestrategier og videnskabsteori

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Qualitative Studies and theory of knowledge

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

Kursets formål er at give de studerende færdigheder i at afgrænse og belyse en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling ved at stykke et kvalitativt studie sammen, hvor der er sammenhæng mellem forskningstilgangen, forskningsspørgsmål, teori og metode. Gennem forelæsninger og holdundervisning får de studerende et grundigt kendskab til fem kvalitative forskningstilgange/analysestrategier. De studerende skal gennem selvstændig opgaveskrivning foretage en analyse af deres eget empiriske materiale og reflektere over sammenhængen mellem deres vidensposition og den anvendte tilgang.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne følgende:

VIDEN

 • De studerende kan definere en klar problemstilling, der er tilgængelig for kvalitativ analyse og udforme en analysestrategi, der er egnet til den givne problemformulering;
 • De studerende kan redegøre for den valgte videnspositions centrale elementer/begreber og etablere sammenhæng mellem den valgte vidensposition og den valgte analysestrategi;
 • De studerende kan reflektere over og vurdere styrker og svagheder ved den viden, der er opnået med de anvendte metoder og teori i forhold til relevante kvalitetskrav og den valgte vidensposition.

 

FÆRDIGHEDER

 • De studerende kan udvælge eller producere eget datamateriale gennem kvalitativ metodologi;
 • De studerende kan planlægge og udføre et mindre etnografisk studie og reflektere over alle processerne i forbindelse med adgangsforhandling og dataindsamling;
 • De studerende kan kode, bearbejde og analysere kvalitativt materiale gennem brug af relevante teorier og analytiske begreber;
 • De studerende kan formidle resultaterne af deres kvalitative arbejde ved hjælp af relevante teorier og gennemsigtighed i deres fremgangsmåder.

 

KOMPETENCER

 • De studerende får kvalitative redskaber til at sætte sig ind i individuelle erfaringer og sociale sammenhænge på sundhedsområdet;
 • De studerende kan udføre kvalitative analyser på sundhedsområdet, indsamle viden gennem etnografiske metoder og oversætte den viden til konkrete anbefalinger;
 • De studerende får baggrunden for at forstå kvalitativ forskning i tværfaglige sammenhænge;
 • Gennem indsigter i analysestrategiske valg og kvalitativ metodologi, kan de studerende evaluere kvaliteten af kvalitative forskningsresultater på sundhedsområdet.

Læseliste og litteratur vil blive gjort tilgængelig via Absalon ved semesterstart.

Forelæsninger og holdtimer
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 123
 • Forelæsninger
 • 20
 • Holdundervisning
 • 32
 • Projektarbejde
 • 100
 • I alt
 • 275
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende modtager løbende feedback omkring progressionen af deres projektarbejde i holdundervisningen, både fra peers og fra underviser. Dette inkludere blandt andet skriftlig feedback på en projekt synopsis. I tillæg til karakter, modtager hver eksamensopgave et par linjer med skriftlig feedback som pointere styrker og svagheder ved opgaven.

Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig kursusopgave, som udarbejdes individuelt eller i grupper.
Omfang:
1 studerende = 15 normalsider
2 studerende = 24 normalsider
3 studerende = 30 normalsider
4 studerende = 33 normalsider

Eksamensopgaven tager direkte udgangspunkt i projektarbejde som udføres igennem kurset. Projektarbejdet vil bringe de studerende gennem hele den kvalitative undersøgelsesproces: Fra udarbejdelse af en klar problemstilling, der er tilgængelig for kvalitative analyser, over datagenerering og diskussion af etik til afrapportering af undersøgelsen. De studerende skal opnå erfaring med at afgrænse et forskningsspørgsmål; udforme en analysestrategi; skabe adgang til felten; få erfaring med kvalitative metoder; gøre aktivt brug af teori til at forme deres analytiske argument og fund; og reflektere over etiske problemstillinger.

Eksamensopgaven løses individuelt (15 normalsider) eller i grupper på to (24 normalsider), tre (30 normalsider) eller fire (33 normalsider a 2400 anslag). Anvend skriftstørrelse 12. Eventuelt bilagsmateriale kan tilføjes bagest i opgavefilen (som aftalt med kursusleder). Det skal være relevant for opgaven, men kan ikke forventes læst af eksaminator og censor, hvis det ikke ønskes vurderet og dermed talt med i opgavens omfang. Af forsiden skal fremgå eksamensnummer på den/de studerende, der har udarbejdet besvarelsen. Hvis besvarelsen er udarbejdet af flere studerende i gruppe, skal det fremgå hvilket/hvilke indholdsbærende afsnit, hver enkelt studerende har været ansvarlig for. Dette skyldes, at der gives individuelle karakterer. Denne opdeling skal følge en meningsbærende inddeling af opgaven i fx afsnit og underafsnit. Op til 1/3 af opgaven må være udarbejdet med kollektivt ansvar, hvilket oplagt kan inkludere indledning og konklusion. Ansvarsfordelingen skrives på en separat side, der indgår i opgaven, men ikke tæller med i anslag, således af opgave og ansvarsfordeling er en samlet fil, der nemt kan afleveres i digital eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Der er krav om udførelse af mindre feltstudie. Desuden skal de studerende udvikle en minisynopsis undervejs i forløbet og præsentere deres projekt mundtligt ved kursets afslutning.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet. Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes den studerende at kunne

VIDEN:

 • definere en klar problemstilling, der er tilgængelig for kvalitativ analyse og udforme en analysestrategi, der er egnet til den givne problemformulering;
 • redegøre for den valgte videnspositions centrale elementer/begreber og etablere sammenhæng mellem den valgte vidensposition og den valgte analysestrategi;
 • reflektere over og vurdere styrker og svagheder ved den viden, der er opnået med de anvendte metoder og teori i forhold til relevante kvalitetskrav og den valgte vidensposition.
   

FÆRDIGHEDER

 • udvælge eller producere eget datamateriale gennem kvalitativ metodologi.
 • planlægge og udføre et mindre etnografisk studie og reflektere over alle processerne i forbindelse med adgangsforhandling og dataindsamling;
 • kode, bearbejde og analysere kvalitativt materiale gennem brug af relevante teorier og analytiske begreber;
 • formidle resultaterne af deres kvalitative arbejde ved hjælp af relevante teorier og gennemsigtighed i deres fremgangsmåder.
   

KOMPETENCE

 • sætte sig ind i individuelle erfaringer og sociale sammenhænge på sundhedsområdet;
 • indsamle viden gennem etnografiske metoder og udvise forståelse for resultaternes anvendelse;
 • evaluere kvaliteten af kvalitative studier.