SFOA09005U Kvalitative analysestrategier og videnskabsteori

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Qualitative Studies and Philosophy of Science

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

Kursets formål er – med udgangspunkt i det kvalitative perspektiv, særligt det etnografiske – at give de studerende færdigheder i at generere data, reflektere over metode og analysere konkrete empiriske fænomener.

Gennem forelæsninger og holdundervisning gøres de studerende bekendt med de mest almindelige kvalitative analysestrategier og videnspositioner og får et mere grundigt kendskab til kursets udvalgte kvalitative forskningstradition.

De studerende skal gennem undervisning og selvstændig opgaveskrivning foretage en analyse af deres eget empiriske materiale og reflektere over sammenhængen mellem vidensposition og den anvendte analysestrategi.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne følgende:

VIDEN

De studerende kan definere en klar problemstilling, der er tilgængelig for kvalitativ analyse og udforme en analysestrategi, der er egnet til den givne problemformulering;

De studerende kan redegøre for den valgte videnspositions centrale elementer/begreber og etablere sammenhæng mellem den valgte vidensposition og den valgte analysestrategi;

De studerende kan reflektere over og vurdere styrker og svagheder ved den viden, der er opnået med de anvendte metoder og teori i forhold til relevante kvalitetskrav og den valgte vidensposition.

FÆRDIGHEDER

De studerende kan udvælge eller producere eget datamateriale gennem kvalitativ metodologi;

De studerende kan planlægge og udføre et mindre etnografisk studie og reflektere over alle processerne i forbindelse med adgangsforhandling og dataindsamling;

De studerende kan kode, bearbejde og analysere kvalitativt materiale gennem brug af relevante teorier og analytiske begreber;

De studerende kan formidle resultaterne af deres kvalitative arbejde ved hjælp af relevante teorier og gennemsigtighed i deres fremgangsmåder.

KOMPETENCE

De studerende får kvalitative redskaber til at sætte sig ind i individuelle erfaringer og sociale sammenhænge på sundhedsområdet;

De studerende kan udføre kvalitative analyser på sundhedsområdet, indsamle viden gennem etnografiske metoder og oversætte den viden til konkrete anbefalinger;

De studerende får baggrunden for at forstå kvalitativ forskning i tværfaglige sammenhænge;

Gennem indsigter i analysestrategiske valg og kvalitativ metodologi, kan de studerende evaluere kvaliteten af kvalitative forskningsresultater på sundhedsområdet.

Forelæsninger og holdtimer
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 119
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 28
 • Projektarbejde
 • 100
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig kursusopgave, som udarbejdes individuelt eller i grupper.
Omfang:
1 studerende = 15 normalsider
2 studerende = 24 normalsider
3 studerende = 30 normalsider
4 studerende = 33 normalsider
Krav til indstilling til eksamen

Der er krav om udførelse af mindre feltstudie bestående af deltagerobservation og interviews. Desuden skal de studerende aflevere en minisynopsis undervejs i forløbet og præsentere deres projekt mundtligt ved kursets afslutning.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https://intranet.ku.dk/folkesundhedsvidenskab_ka/Eksamen/Eksamensplaner/Sider/default.aspx

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https://intranet.ku.dk/folkesundhedsvidenskab_ka/Eksamen/Eksamensplaner/Sider/default.aspx

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes den studerende at kunne

VIDEN:

 • definere en klar problemstilling, der er tilgængelig for kvalitativ analyse og udforme en analysestrategi, der er egnet til den givne problemformulering;
 • redegøre for den valgte videnspositions centrale elementer/begreber og etablere sammenhæng mellem den valgte vidensposition og den valgte analysestrategi;
 • reflektere over og vurdere styrker og svagheder ved den viden, der er opnået med de anvendte metoder og teori i forhold til relevante kvalitetskrav og den valgte vidensposition.
   

FÆRDIGHEDER

 • udvælge eller producere eget datamateriale gennem kvalitativ metodologi.
 • planlægge og udføre et mindre etnografisk studie og reflektere over alle processerne i forbindelse med adgangsforhandling og dataindsamling;
 • kode, bearbejde og analysere kvalitativt materiale gennem brug af relevante teorier og analytiske begreber;
 • formidle resultaterne af deres kvalitative arbejde ved hjælp af relevante teorier og gennemsigtighed i deres fremgangsmåder.
   

KOMPETENCE

 • sætte sig ind i individuelle erfaringer og sociale sammenhænge på sundhedsområdet;
 • indsamle viden gennem etnografiske metoder og udvise forståelse for resultaternes anvendelse;
 • evaluere kvaliteten af kvalitative studier.