SFKKIL009U Klinisk farmaci

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Clinical Pharmaci

Uddannelse

kandidatuddannelsen i farmaci - valgfri

 

Kursusindhold

Klinisk farmaci søger at sikre en optimal og rationel brug af lægemidler til gavn for patienter og samfund gennem samarbejde mellem patienten, farmaceuten og andre sundhedsprofessionelle.

I følge the European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) er klinisk farmaci en sundhedsspecialitet, der beskriver den kliniske farmaceuts aktiviteter og tjenester for at udvikle og fremme en rationel og hensigtsmæssig brug af lægemidler og medical devices. Klinisk farmaci omfatter alle de ydelser, der udføres af farmaceuter, der praktiserer på hospitaler, apoteker, plejehjem, hjemmepleje, klinikker og enhver anden setting, hvor lægemidler ordineres og anvendes. Det indebærer, at typen af aktivitet er relateret til patientens medicin eller dennes sundhed. Kliniske farmaceuter - gennem deres specifikke viden - sikrer den gavnlige anvendelse af lægemidler, ved at samarbejde med patienten og andre sundhedsprofessionelle om lægemiddelrelaterede spørgsmål og ved at uddanne om lægemidler.

Kurset fokuserer på den patientnære kliniske farmaci i alle sektorer af sundhedsvæsenet. I kurset får den studerende vigtige redskaber til at indgå i kliniske teams og løse udfordringer i lægemiddelbehandlingen for komplekse patienter i tværfagligt samarbejde. Dermed bliver de rustede til at se kritisk på, hvordan behandlingsvejledninger og anden viden om patientens tilstand bruges til at vurdere og kommunikere om lægemidler med både professionelle og patienter.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Have viden om den komplekse patienter; det omfatter polyfarmaci, komorbiditeter, health illiteracy – sygdomme, lægemidler, bivirkninger, interaktioner
 • Kende til redskaber, specielt systematikker omkring lægemiddelrelaterede udfordringer og bivirkninger
 • Kende til kliniske guidelines og lægemiddelrekommendationer
 • Kende til forskellige klinisk farmaci indsatser (medicinanamnese, medicingennemgange, indlæggelsessamtale, udskrivelsessamtaler)
 • Kende til journalers opbygning, vigtige informationer for farmaceuten om patientens sygdomsbillede, parakliniske data og hvordan farmaceuter skriver noter
 • Vide hvordan man indrager patienter og har en dialog om deres lægemiddelbehandlingen
 • Kende til tværfagligt samarbejde med behandlingsansvarlig læge og andre sundhedsprofesionelle om patientens lægemiddelbehandling
 • Kende til forskellige former for klinisk farmaci i alle sektorer og tværsektorielle udfordringer på medicinområdet
 • Kende til måling af outcomes af klinisk farmaci indsatser og designs der kan anvendes i denne forskning
 • Kende til principperne om Personlig Medicin

 

Færdigheder

 • Identificere lægemiddelrelaterede problemer hos komplekse patienter
 • Prioritere forslag til ændringer i lægemiddelbehandlingen
 • Udfærdige en plan for ændringer i lægemiddelbehandlingen (f.eks. dosisjusteringer, seponering)
 • Skrive noter i journal
 • Identificere vigtige informationer i journaler og andre systemer (f.eks. parakliniske data og FMK)
 • Bruge guidelines, lægemiddelrekommandationer og andre informationer om patienten i beslutninger om lægemiddelbehandling og kunne være kritiske overfor guidelines ifm. komplekse patienter

 

Kompetencer

 • Indgå i effektive dialoger med patienten og dennes pårørende om patientens lægemiddelbehandling
 • Indgå i konstruktive dialoger med behandlingsansvarlige læger og andre sundhedsprofessionelle om patienters lægemiddelbehandling
 • Viktil KK & Blix HS (red.), Klinisk farmasi - en lærebok. 2017, Fagbokforlaget, ISBN-978-82-450-2009-0
 • Behandlingsvejledninger fra IRF's og medicinske selskabers hjemmesider
 • Forelæsningsnoter: Lægges på kursushjemmesiden
 • Andet udleveret materiale: Lægges på kursushjemmesiden
BSc i farmaci, deltagelse i Studieophold på apotek.
Klinisk farmaci er tilrettelagt under den forudsætning, at de studerende har opnået en viden svarende til indholdet i følgende fagelementer: SFKKIL110U farmakoterapi i praksis og SFAKB0021U Pharmaceutical Policy.
•Introduktionsforelæsninger 16
•Klassetimer 24
•6 ugers praktikophold (1 hel dag per uge)
•Midtvejsseminarer 6 timer
•Evalueringsseminar 8 timer
Undervisningsformen er interaktiv og case fokuseret. Klassetimer/​forelæsninger vil omhandle kliniske farmaceuters roller i forskellige praksis-settings og kliniske farmaceuter vil give indblik i deres hverdag i eksempelvis akutmodtagelse, psykiatri, ortopædisk-kirurgisk, lægemiddelinformation, plejehjem, polyfarmaci-ambulatorie, almen praksis. Klassetimer vil også træne i mundtlig og skriftlig præsentation af resultater af medicingennemgange. De studerende arbejder i små grupper med udvalgte praksissteder og udstationeres på 2 forskellige typer praksissteder (både primær og sekundær sektor, f.eks. hospitalsafdeling, klinisk farmaci gruppe i hospitalsapoteksregi, almen praktiserende læger, ambulante klinikker, plejehjem). De studerende arbejder med cases der leveres af praksisstederne og omhandler lægemiddelbehandlingen af en rigtig patient eller patientgruppe som praksisstedet finder kompleks – praksisstederne definerer således problemer/udfordringer som de studerende skal sætte sig ind i og udarbejde løsningsforslag til. De studerende forbereder løsninger til praksissteder, præsenterer disse og, så vidt mulig, følger op på dem.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 26
 • Forberedelse
 • 40
 • Holdundervisning
 • 40
 • Praksishold
 • 50
 • Projektarbejde
 • 50
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
For at opnå kursusattest skal den studerende:
- Udvise tilfredsstillende deltagelse i kurset.
- Udvise tilfredsstillende gennemført klinikophold (fremmøde hele ugen)
- Aflevere en tilfredsstillende skriftlig rapport over klinikopholdet samt aflægge en mundtlig fremlæggelse og diskussion af rapportens indhold.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at bestå kurset skal den studerende kunne:

Viden

 • Have viden om den komplekse patienter; det omfatter polyfarmaci, komorbiditeter, health illiteracy
 • Kende til redskaber, specielt systematikker omkring lægemiddelrelaterede udfordringer og bivirkninger
 • Kende til kliniske guidelines og lægemiddelrekommendationer
 • Kende til forskellige klinisk farmaci indsatser (medicinanamnese, medicingennemgange, indlæggelsessamtale, udskrivelsessamtaler)
 • Kende til journalers opbygning, vigtige informationer for farmaceuten om patientens sygdomsbillede, parakliniske data og hvordan farmaceuter skriver noter
 • Vide hvordan man indrager patienter og har en dialog om deres lægemiddelbehandlingen
 • Kende til tværfagligt samarbejde med behandlingsansvarlig læge og andre sundhedsprofesionelle om patientens lægemiddelbehandling
 • Kende til forskellige former for klinisk farmaci i alle sektorer og tværsektorielle udfordringer på medicinområdet

 

Færdigheder

 • Identificere lægemiddelrelaterede problemer hos komplekse patienter
 • Prioritere forslag til ændringer i lægemiddelbehandlingen
 • Udfærdige interventionsforslag for ændringer i lægemiddelbehandlingen (f.eks. dosisjusteringer, seponering), der kan viderformidles til behandlingsansvarlig læge
 • Anvende vigtige informationer i journaler og andre systemer (f.eks. parakliniske data og FMK)
 • Bruge guidelines, lægemiddelrekommandationer og andre informationer om patienten i beslutninger om lægemiddelbehandling og kunne være kritiske overfor guidelines ifm. komplekse patienter