SFABF243AU Bachelorprojekt i farmaci

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Bachelor's Project in Pharmacy

Uddannelse

bacheloruddannnelsen i farmaci - obligatorisk

Kursusindhold

De studerende arbejder så vidt muligt i grupper af 3-4 studerende på en projektopgave, der omhandler design, formulering, fremstilling og farmaceutisk vurdering af en eller flere lægemiddelformer af et lægemiddelstof.

Projektarbejdet indledes med en planlægningsfase, hvor de studerende på grundlag af litteraturstudier udarbejder en forsøgsplan for laboratoriearbejdet. I planlægningsarbejdet skal indgå overvejelser over basale videnskabsteoretiske aspekter, sikkerhed af de planlagte forsøg såsom hypoteseformulering og metodevalg. Endvidere skal statistiske overvejelser og metoder inddrages i det omfang, projektet lægger op til det.

Laboratoriearbejdet omfatter systematisk afprøvning af en række pilotformuleringer med henblik på at optimere designet af formuleringen. Efterfølgende foretages fremstilling og farmaceutisk vurdering af én eller flere udvalgte formuleringer. Der kan sammenlignings med markedsførte lægemidler for fx at vurdere innovations aspekter af produkt eller merværdi for partienterne. Der udarbejdes batchdokumentation i henhold til GMP-reglerne af en endelig batch, den øvrige dokumentation foretages i en laboratoriejournal, og der udføres løbende proceskontrol.

Ca. midtvejs i projektforløbet afholdes et kollokvium, hvor hver gruppe fremlægger udvalgte resultater af det hidtidige arbejde for et mindre antal af de øvrige grupper og en eller flere vejledere efterfulgt af diskussion.

Projektarbejdet afsluttes med en projektrapport, der baseret på litteraturstudier skal indeholde en gennemgang af den relevante teori vedrørende lægemiddelstof og hjælpestoffer, herunder relevante fysiske, kemiske, biofarmaceutiske og farmakologiske egenskaber, lægemiddelformer og fremstillings- og vurderingsmetoder.

Projektrapporten skal endvidere indeholde en beskrivelse, vurdering og diskussion af resultaterne opnået under laboratoriearbejdet, herunder en statistisk vurdering af resultaterne, hvor dette er muligt.

Det forventes at gruppens 3-4 medlemmer alle bidrager ligeligt til projektarbejdet. Der forventes således et bidrag på minimum 20% (grupper af 4 studerende) eller 30% (grupper af 3 studerende) fra hvert gruppemedlem.

 

Målbeskrivelser

Bachelorprojektet har til formål at sætte de studerende i stand til:

 • at designe et lægemiddel under hensyntagen til fysisk, kemisk og mikrobiologisk stabilitet, teknisk fremstilling og biofarmaceutiske egenskaber
 • at fremstille et lægemiddel i mindre produktionsskala under hensyntagen til GMP-reglerne, herunder kunne udvælge egnede fremstillingsmetoder og apparatur samt foretage proceskontrol
 • at foretage en farmaceutisk vurdering af et lægemiddel, herunder kunne udvælge egnede vurderingsmetoder og apparatur.

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beherske centrale begreber inden for formulering, fremstilling og vurdering af lægemidler
 • beherske anvendelse af IT-værktøj til tekstbehandlingsprogram, regneark, statistik, formeltegningsprogram og referencehåndteringsprogram.
 • beherske anvendelse af IT-værktøj til at indhente viden om lægemidler i fagspecifikke databaser, elektroniske opslagsværker og bøger (fx Ph.Eur, DLS og USP).
 • reflektere over den statistiske usikkerheds betydning for farmaceutiskvidenskabelige undersøgelser

 

Færdigheder

 • gennemføre en teknisk fremstilling og vurdering af lægemidler i mindre produktionsskala med brug af batchdokumentation
 • gennemføre proceskontrol i henhold til GMP-reglerne ved fremstilling af lægemidler i mindre produktionsskala
 • begrunde valg af formulering, fremstillingsmetode og vurdering for et givet lægemiddel
 • fortolke resultater af systematiske planlagte undersøgelser
 • udforme en klar og kritisk rapport over den relevante litteratur og de opnåede eksperimentelle resultater
 • præsentere eksperimentelle og/eller teoretiske resultater klart og overskueligt ved en mundtlig præsentation

 

Kompetencer

 • overføre relevant farmaceutisk teori til til løsning af multidisciplinære farmaceutiske formulerings-/​fremstillingsmæssige problemstillinger
 • selvstændigt planlægge, designe og udføre systematiske undersøgelser af formulering, fremstilling og vurdering af et lægemiddel
 • reflektere over og tage ansvar for egen læring

Seneste udgave af vejledning til bachelorprojekt

Undervisningen er tilrettelagt under forventning om at de studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer svarende til dem der opnås ved gennemførsel af de først 5 semestre på bacheloruddannelsen i farmaci
• Introduktion: 1 time
• Forelæsninger: 3 time
• Udarbejdelse af forsøgsplan: 40 timer
• Laboratoriearbejde: 96 timer
• Kollokvium: 3 timer
• Rapportskrivning: 80 timer
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 190
 • Forelæsninger
 • 4
 • Kollokvier
 • 40
 • Praktiske øvelser
 • 96
 • Projektarbejde
 • 82
 • I alt
 • 412
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Skriftlig aflevering
Prøveform:
Individuel fremlæggelse af projektarbejdet (ca. 10 minutter) efterfulgt af individuel mundtlig eksamination af en varighed på ca. 20 min. pr. eksaminand.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af en projektrapport

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beherske centrale begreber inden for formulering, fremstilling og vurdering af lægemidler
 • Reflektere over den statistiske usikkerheds betydning for farmaceutiskvidenskabelige undersøgelser

 

Færdigheder

 • gennemføre en teknisk fremstilling og vurdering af lægemidler i mindre produktionsskala med brug af batchdokumentation
 • gennemføre proceskontrol i henhold til GMP-reglerne ved fremstilling af lægemidler i mindre produktionsskala
 • begrunde valg af formulering, fremstillingsmetode og vurdering for et givet lægemiddel
 • fortolke resultater af systematiske planlagte undersøgelser
 • udforme en klar og kritisk rapport over den relevante litteratur og de opnåede eksperimentelle resultater
 • præsentere eksperimentelle og/eller teoretiske resultater klart og overskueligt ved en mundtlig præsentation

 

Kompetencer

 • overføre relevant farmaceutisk teori til til løsning af multidisciplinære farmaceutiske formulerings-/​fremstillingsmæssige problemstillinger
 • selvstændigt planlægge, designe og udføre systematiske undersøgelser af formulering, fremstilling og vurdering af et lægemiddel