SFAB20033U Samfundsfarmaci – Metode og Formidling

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Social Pharmacy – Method and Dissemination

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - obligatorisk kursus på fjerde semester.

Kursusindhold

Formålet med kurset er at forberede studerende til at bidrage til hensigtsmæssig lægemiddelbrug i samfundet. Dette indfries ved at sætte særligt fokus på læring omkring patienters perspektiv på brug af lægemidler. Kurset bygger videre på bachelorkurset ”Videnskabsteori og Samfundsfarmaci”, hvori der gives en bred introduktion til feltet i Samfundsfarmaci. De opnåede kompetencer i dette kursus (i særdeleshed udarbejdelse af relevante samfundsfarmaceutiske problemformuleringer samt fokuseret litteratursøgning og analyse) inddrages således aktivt i kurset for at udføre egne større samfundsfarmaceutiske undersøgelser af patienters brug af lægemidler. Som en integreret del af dette forløb introduceres til nye pædagogiske værktøjer (herunder gamification) samt udbygning af læring indenfor videnskabelig metode. Udbygning af læring indenfor metode er rettet mod at opnå større forståelse for kvantitativ metode inklusiv statistik samt kvalitativ metode inklusiv brug af teori. Et særligt fokus i undervisningen angående patienters brug af lægemidler, vil være patientens forhold til den stigende digitalisering af samfundet herunder sundhedsvæsenet.

Målbeskrivelser

Viden

 • redegøre for udfordringer omkring brug af lægemidler i et digitaliseret sundhedsvæsen
 • redegøre for patienters egen-oplevede udfordringer omkring brug af lægemidler
 • redegøre for principperne for anvendelse og udførelse af Chi i anden-test (χ²-test) tests
 • redegøre for typen af samt indholdet af relevante samfundsfarmaceutiske teorier omkring patienters brug af lægemidler i et digitaliseret sundhedsvæsen
 • redegøre for faserne i samfundsfarmaceutiske kvalitative undersøgelser
 • redegøre for relevante kvalitetskriterier indenfor kvalitativ metode

 

Færdigheder

 • udøve kvalificeret læsning af kvantitativ videnskabelig litteratur herunder forstå resultaterne af udførte statistiske analyser specifikt mht. anvendelsen og betydningen af statistiske analyser med chi2-test
 • operationalisere viden erhvervet omkring patienters brug af lægemidler i et digitaliseret sundhedsvæsen til at designe et kvalitativt interview studie med en udvalgt gruppe lægemiddelbrugere
 • applicere relevante kvalitetskriterier indenfor kvalitativ metode på egne udførte kvalitative undersøgelser til at øge kvaliteten

 

Kompetencer

 • udføre valide samfundsfarmaceutiske kvalitative undersøgelser omkring patienters brug af lægemidler i et digitaliseret sundhedsvæsen
 • diskutere optimal lægemiddelanvendelse i samfundet herunder baggrunde for, konsekvenser af samt løsninger hertil, på baggrund af viden opnået gennem egen udførte kvalitative undersøgelse om patienters perspektiver på lægemiddelbrug i et digitaliseret sundhedsvæsen

Relevante artikler, tekster og videoer samt seneste udgave af bogen ”Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk” af S. Kvale & S. Brinckmann.

Formen er en blanding af introducerende forelæsninger, klassetimer og gruppearbejde. I grupperne udføres den kvalitative undersøgelse indenfor et selvvalgt emne (inklusiv specificeret gruppe af lægemiddelbrugere) indenfor patienters brug af lægemidler i et digitaliseret sundhedsvæsen. Undersøgelsen baseres på læring opnået gennem kvalificeret læsning af kvantitativ videnskabelig litteratur, gamification-øvelser der simulerer patienters indtagelse af lægemidler i et hverdagsliv samt relevant teori. Grupperne udarbejder såvel del-opgaver samt i slutningen af forløbet en samlet rapport, der illustrerer såvel processen samt resultaterne af den samlede kvalitative undersøgelse. Der gives feedback til opgaverne. De studerende skal bidrage ligeligt til opgaverne og redegør for dette gennem en detaljeret og underskrevet logbog, der afleveres med opgaven.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 26
 • Projektarbejde
 • 130
 • Vejledning
 • 2
 • Eksamen
 • 22
 • I alt
 • 206
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Udarbejdelse og godkendelse af del-opgaver udført i grupper er en forudsætning for at opnå kursusattest.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Viden:

 • redegøre for udfordringer omkring brug af lægemidler i et digitaliseret sundhedsvæsen
 • redegøre for patienters egen-oplevede udfordringer omkring brug af lægemidler
 • redegøre for principperne for anvendelse og udførelse af Chi i anden-test (χ²-test) tests
 • redegøre for typen af samt indholdet af relevante samfundsfarmaceutiske teorier omkring patienters brug af lægemidler i et digitaliseret sundhedsvæsen
 • redegøre for faserne og indholdet af samfundsfarmaceutiske kvalitative undersøgelser
 • redegøre for relevante kvalitetskriterier indenfor kvalitativ metode

 

Færdigheder:

•     operationalisere viden erhvervet gennem kvalificeret læsning af kvantitativ videnskabelig litteratur, oplevelser af udfordringer omkring lægemiddelbrug erhvervet gennem gamification samt forståelse af udvalgte relevante teorier omkring patienters brug af lægemidler i et digitaliseret sundhedsvæsen til at designe et kvalitativt interview studie med en gruppe lægemiddelbrugere

•     applicere relevante kvalitetskriterier indenfor kvalitativ metode på egne udførte kvalitative undersøgelser til at øge kvaliteten herunder validitet

 

Kompetencer:

 • udføre valide samfundsfarmaceutiske kvalitative undersøgelser omkring patienters brug af lægemidler i et digitaliseret sundhedsvæsen

•     diskutere optimal lægemiddelanvendelse i samfundet herunder baggrunde for, konsekvenser af samt løsninger hertil, på baggrund af viden opnået gennem egen udførte undersøgelse om patienters perspektiver på lægemiddelbrug i et digitaliseret sundhedsvæsen

Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 5 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
• Ved eksamen får de studerende udleveret et halvfærdigt manuskript til en rapport, de skal færdiggøre. De studerende får 48 timer inden selve eksamen på Absalon udleveret læsemateriale af relevans for færdiggørelsen af eksamensopgaven. Ved eksamen skal den studerende færdiggøre rapporten og svare på forskellige spørgsmål, der relaterer sig til centrale problemstillinger indenfor patienters brug af lægemidler i et digitaliseret sundhedsvæsen samt god teori- og metodeforståelse indenfor kvantitativ og kvalitativ metode.
Krav til indstilling til eksamen

SFAB20033E - løbende bedømmelse skal være opnået.

Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet Bachelor i farmaci - KUnet

I tillæg til standardopsætningen er det tilladt at medbringe digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som reel eksamen men med en ny eksamenscase

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 

Viden:

•     redegøre for udfordringer omkring patienters brug af lægemidler i et digitaliseret sundhedsvæsen

 • redegøre for typen af samt indholdet af relevante samfundsfarmaceutiske teorier omkring patienters brug af lægemidler i et digitaliseret sundhedsvæsen
 • redegøre for faserne og indholdet af samfundsfarmaceutiske kvalitative undersøgelser
 • redegøre for relevante kvalitetskriterier indenfor kvalitativ metode
 • udøve kvalificeret læsning af kvantitativ videnskabelig litteratur herunder forstå resultaterne af udførte statistiske analyser specifikt mht. anvendelsen og betydningen af statistiske analyser med chi2-test eller lignende

 

Færdigheder:

•     operationalisere viden erhvervet gennem (1) kvalificeret læsning af kvantitativ videnskabelig litteratur samt (2) forståelse af udvalgte relevante teorier omkring patienters brug af lægemidler i et digitaliseret sundhedsvæsen til at designe og/ eller kritisk vurdere kvalitative studier med en gruppe lægemiddelbrugere omkring deres lægemiddelbrug

•     applicere relevante kvalitetskriterier indenfor kvalitativ metode

 

Kompetencer:

 • forholde sig kritisk til kvalitative samfundsfarmaceutiske undersøgelser
 • uddrage væsentlig læring om patienters brug af lægemidler i et digitaliseret sundhedsvæsen fra kvantitative og kvalitative samfundsfarmaceutiske undersøgelser

•     diskutere optimal lægemiddelanvendelse i samfundet herunder baggrunde for, konsekvenser af samt løsninger hertil angående patienters perspektiver på lægemiddelbrug i et digitaliseret sundhedsvæsen