NPLB17000U Naturgrundlaget 2A - Vegetation og bioressourcer

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Natural Resources 2A - Vegetation and Bioresources

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Kurset kombinerer viden om økologiske processer med viden om jord, vand og planter. De studerende bliver fortrolige med økologi, økosystemers opbygning og samspil mellem organismernes livsprocesser. Plante- og jordvidenskabelige problemstillinger, almindelige plantearter, arbejdsmetoder og terminologi er vigtige elementer i kurset. I kurset gennemgås teorier om økologi, plante-jord-interaktioner samt planternes vækstvilkår. Der lægges stor vægt på forståelse af jordfrugtbarhed, og de underliggende biologiske, kemiske og fysiske processer der er afgørende for vand og næringsstoffers kredsløb i jord.

Desuden introduceres de studerende til menneskelige påvirkninger af naturgrundlaget i form af byernes forureningsproblematik og design af økosystemer der fungerer i byer. Botanik kendskab indledes med praktiske øvelser i plantebestemmelse af træer og buske i vintertilstand samt introduktion af vigtige kulturplanter. Der lægges vægt på grundlæggende forståelse af sammenhænge mellem biodiversitet og økosystemers opbygning samt konsekvenser af ændrede økologiske betingelser for biodiversiteten.  

Målbeskrivelser

Målbeskrivelser

Efter kurset, skal den studerende være i stand til at kunne forstå det økologiske naturgrundlag, dvs. samspillet mellem lokalitet, vegetation og arealanvendelse i byer og det åbne land i Danmark. Gennem kurset får de studerende et økologisk-, plante- og jordvidenskabeligt vidensgrundlag for at kunne foretage byplanlægning og landskabsforvaltning på en miljø- og plantehensynsmæssig kvalificeret måde. De studerende udfører et projekt om design af en byhave, dermed integreres den teoretiske viden, som er opnået gennem forelæsninger og øvelser. 

 

Viden:

 

- Beskrive generelle principper i økologi og deres anvendelse

- Relatere økosystem teorier til viden om jord–plante-interaktioner

- Forstå sammenhængen i jord - vand og plantesystemet

- Indsigt i vigtige plantevækstfaktorer såsom lys, vand og næringsstoffer

- Beskrive jordfrugtbarhedsparametre i forhold til plantevækst og hvordan de kan forbedres

- Forstå sammenhænge mellem biodiversitet og økosystem funktioner

- Forstå hvilke konsekvenser ændringer af økosystemer kan have for biodiversitet

 

Færdigheder:

- Analysere plantevækst og diagnosticere mangel- og stress symptomer

- Vurdere økologiske muligheder til løsning af opgaver indenfor byplanlægning, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning

- Planlægge og designe en byhave med fokus på dyrkning af spiselige planter på en klimavenlig, bæredygtig og biodiversitetsfremmende måde

 

Kompetencer:

- Diskutere fagets muligheder for at planlægge og designe og forvalte økosystemer på en bæredygtig måde

- Diskutere og vurdere muligheden for at bevare eller øge biodiversiteten i by og park

Se Absalon for kursuslitteratur

Et kursus tilsvarende Naturgrundlaget 1 eller lignende.
Ved forelæsningerne gennemgås basale økologiske og plante-og jordvidenskabelige principper og her introduceres de hyppigste økosystemer i både de danske byer og i det åbne land. I praktiske øvelser og case-studies indøves kendskab til plantearter,
plantevækstfaktorer og jordfrugtbarhed. På ekskursioner iagttager de studerende bl.a. artskarakteristiske morfologiske strukturer ved træer og buske såsom bark-, gren- og kronstruktur samt voksesteds-karakteristika
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 62
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Praktiske øvelser
 • 40
 • Projektarbejde
 • 48
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Der udleveres levende plantemateriale til denne eksamen.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Træer og Buske i Vintertilstand af K. Gram

Vinterbotanik af S. Frederiksen & B.B. Johansen

Danmarks Træer og Buske af H. Staun & P.F. Møller

Lup, dissektionssæt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Ved reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination 20 minutter med 20 minutters forberedelse.

 

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.