NPLB17000U Naturgrundlaget 2A - Vegetation og bioressourcer

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Natural Resources 2A - Vegetation and Bioresources

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Kurset kombinerer viden om økologiske processer med viden om jord, vand og planter. De studerende bliver fortrolige med økologi samt plante- og jordvidenskabelige problemstillinger, almindelige plantearter, arbejdsmetoder og terminologi. I kurset gennemgås teorier om økologi, plante-jord-interaktioner samt planternes vækstvilkår. Der lægges stor vægt på forståelse af jordfrugtbarhed, og de underliggende biologiske, kemiske og fysiske processer der er afgørende for vand og næringsstoffers kredsløb i jord.

Desuden introduceres de studerende til menneskelige påvirkninger af naturgrundlaget i form af byernes forureningsproblematik og design af økosystemer der fungerer i byer. Botanik kendskab indledes med praktiske øvelser i plantebestemmelse af træer og buske i vintertilstand samt introduktion af vigtige kulturplanter.

Målbeskrivelser

Målbeskrivelser

Efter kurset, skal den studerende være i stand til at kunne forstå det økologiske naturgrundlag, dvs. samspillet mellem lokalitet, vegetation og arealanvendelse i byer og det åbne land i Danmark. Gennem kurset får de studerende et økologisk-, plante- og jordvidenskabeligt vidensgrundlag for at kunne foretage byplanlægning og landskabsforvaltning på en miljømæssig og plantemæssig kvalificeret måde. De studerende udfører et projekt om design af en byhave, dermed integreres den teoretiske viden, som er opnået gennem forelæsninger og øvelser. 

 

Viden:

 

- Beskrive generelle principper i økologi og deres anvendelse

 

- Relatere økosystem teorier til viden om jord–plante-interaktioner

 

- Forstå sammenhængen i jord - vand og plantesystemet

 

- Indsigt i vigtige plantevækstfaktorer såsom lys, vand og næringsstoffer

 

 

 

Færdigheder:

 

- Analysere plantevækst og diagnosticere mangel- og stress symptomer

 

- Vurdere økologiske muligheder til løsning af opgaver indenfor byplanlægning, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning

 

- Vurdere jordkvaliteten på en given lokalitet og planlægge og designe en byhave derefter

 

Kompetencer:

 

- Diskutere fagets muligheder for at planlægge, designe og forvalte økosystemer på en bæredygtig måde

 

- Diskutere og vurdere muligheden for at bevare eller øge biodiversiteten i by og park

Se Absalon for kursuslitteratur

Et kursus tilsvarende Naturgrundlaget 1 eller lignende.
Ved forelæsningerne gennemgås basale økologiske og plante-og jordvidenskabelige principper og her introduceres de hyppigste økosystemer i både de danske byer og i det åbne land. I øvelser og case-studies indøves kendskab til arter og plantevækstfaktorer samt kendskab til teknisk brug af jord. Ved ekskursionerne studeres karakteristiske danske urbane samt rurale vegetationstyper.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 62
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Praktiske øvelser
 • 40
 • Projektarbejde
 • 48
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
...
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Ved reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination 20 minutter med 20 minutters forberedelse.

 

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.