NPLB14017U Botanik

Årgang 2024/2025
Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

I kurset Botanik kombinerer vi plantesystematik og -økologi og giver dig en forståelse for danske vegetationstyper og kulturlandskaber. På Botanik får du de redskaber, som er nødvendige for at kunne: a) monitere biodiversitet, b) vurdere klima-ændringers påvirkning af biodiversitet i specifikke plantesamfund, c) diskutere plantearter, der kan indgå i fremtidens cirkulære produktion; både vilde planter og potteplanter, samt d) forstå problematikken omkring invasive og truede plantearter. På kurset arbejder du især med danske vildtvoksende planter, men også med kulturplanter i bred forstand dvs. afgrøder, grøntsager og prydplanter. I de praktiske øvelser veksler vi mellem vilde danske planter, planter karakteristisk for naturtyper og kulturplanter. Gennem kurset oparbejder du et solidt kendskab til plantearter i danske vegetationstyper og en detaljeret viden om artsdiversitet, udvikling og slægtskabsforhold blandt danske plantefamilier. Desuden får du evnen til hurtigt og effektivt at genkende og bestemme danske plantefamilier og plantearter. Dette er nødvendige kompetencer i praktiske vegetationsanalyser, i forvaltningsopgaver, i arbejdet med bevaringsbiologi og rødlistearter, i arbejdet med kulturplanter og ved alle former for planteanvendelse. På Botanikkurset får du et grundigt indblik i mere end 50 plantefamilier, hvor hovedvægten er på de familier, der er væsentlige for forståelse af dansk vegetation og danske kulturplanter. Du bliver fortrolig med botaniske arbejdsmetoder og terminologi, samt anvendelsen af såvel videnskabelige som danske plantenavne. Planters karakteristiske morfologi, tilpasninger og systematiske placering er centralt i kurset. Vi gennemgår den danske vegetationshistorie siden sidste istid og beskriver den udvikling og de natur- og kulturforhold, som har været væsentlige for at forme den aktuelle vegetation. Vi gennemgår også naturlige og halvnaturlige danske plantesamfunds karakteristiske artssammensætning og specielle økologiske forhold. Desuden indgår der mindre dele om arktisk, alpin og middelhavsvegetation set i forhold til morfologiske tilpasninger og klimaforandringer. Vi lægger vægt på, at emnerne bygger på konkrete eksempler, først og fremmest kursusdeltagernes egne iagttagelser under ekskursioner. Gennem hele kurset har vi koblet plantesystematik og vegetationslære, således at vi bruger viden om planters morfologi og systematik til at forstå, hvordan planterne er tilpasset bestemte vegetationstyper. Vi gør også det omvendte og bruger de biotiske og abiotiske forhold i en vegetationstype til at forstå, hvorfor specifikke arter og familier er karakteristiske for netop denne vegetationstype.

Botanikkurset giver den nødvendige botaniske baggrundsviden for alle, der skal beskæftige sig med plantefag. Kurset henvender sig også til studerende fra andre fag og studieretninger og til enkeltfagsstuderende, som skal bruge Botanik i deres faglighed. Alle studerende er velkomne på kurset, og har man ikke de anbefalede forudsætninger, må man indregne ekstra arbejdstid i starten af kurset.

Helt konkret har vi opbygget kurset omkring en række moduler. Vi har et modul om skove, som kulminerer i en ekskursion til Boserup skov, hvor vi studerer forårsfloraen, træerne og de kulturelementer vi finder i skoven: gærdsling og stævning. Før turen har vi gennemgået plantefamilier med mange træer og familier, der indeholder de plantearter, som forekommer i forårsfloraen, ligesom vi også har gennemgået de forskellige skovtyper, der findes i Danmark og de økologiske og abiotiske forhold i skovene. Kystvegetation er et andet modul, hvor vi tager på ekskursion til Sanddobberne i Sejerøbugten efter at have gennemgået de plantearter og familier som forekommer på stranden, klitten og den bagvedliggende hede. Andre eksempler på moduler er 1) plante- og familiekendskab med en tur til Botanisk Have, 2) drivhusplanter og afgrøder og 3) overdrev og vådområder, fredet natur og Græsfamilien, som munder ud i en ekskursion til det meget artsrige naturområde, Ejbyådal.

Målbeskrivelser

Efter kurset skal den studerende være i stand til at kunne:

Viden

Identificere danske plantearter og udvalgte vegetationstyper.
Beskrive historiske og økologiske forhold i danske vegetationstyper.
Beskrive begreber indenfor plantemorfologi.
Kende de arter, som er karakteristiske for de vigtigste vegetationstyper.
Kende regler for navngivning af planter.
Anvende identifikationsværktøj (bøger og app) til danske planter.
Kende mindst 200 danske plantearter.
Forstå hvordan planter er morfologisk tilpassede til voksesteder


Færdigheder

Analysere ca. 50 danske plantefamilier og forklare deres morfologi, arter og systematik.
Identificere naturlige og antropogene plantepopulationer og vegetationstyper.
Formidle viden om plantemorfologi og artsbestemmelse.
Analysere sammenhænge mellem planters morfologi, klassifikation og fylogeni
Korrekt identificere danske afgrøder, grøntsager, frugttræer og buske.
Korrekt bestemme alle vilde danske plantearter fx. ved hjælp af Dansk Flora.
Korrekt identificere de vigtigste potteplanter.


Kompetencer

Diskutere sammenhæng mellem ændring i succession, kultur, miljøforhold og vegetationssammensætning.
Diskutere afgrænsning af vegetationstyper.
Bedømme bestemmelsesnøgler til danske plantearter.
Vurdere slægtskabsforhold imellem og indenfor plantefamilier.
Diskutere betydningen af korrekt artsbestemmelse af planter i forhold til anvendelse.
Diskutere begreberne afgrøder, grøntsager og kulturplanter.

Frederiksen S, Rasmussen F.N., Seberg O. Dansk Flora.
Jacobsen N. og Jensen, J. Systematisk Botanik.
Mossberg, B. og L. Stenberg. Nordens Flora.
Hartvig, P. Atlas Flora Danica. Bind 1, 2 og 3.
Litteratur om danske afgrøder og kulturplanter udleveres.
Se Absalon for kursuslitteratur.

Vi anbefaler, at du har et basalt kendskab til plantemorfologi og navngivning af planter, at du har prøvet at bruge bestemmelsesværktøjet, Dansk Flora og kender ca. 50 danske planter. Hvis du ikke har de faglige forudsætninger, må du påregne ekstra arbejde i starten af kurset, hvor du efter en kort vejledning fra den kursusansvarlige selvstændigt kan indhente de faglige forudsætninger.
Botanikkursets undervisningsformer er forelæsninger, praktiske øvelser, teoretiske øvelser og ekskursioner. Der er tæt kobling mellem forelæsninger, øvelser og ekskursioner. Til hver forelæsning er der knyttet en øvelse, hvor du på levende planter og billeder afprøver den teoretiske gennemgang fra forelæsningen. Flere par af forelæsninger og øvelser er samlet i moduler, hvortil der er knyttet en ekskursion eller en havevandring.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 34
 • Forberedelse (anslået)
 • 64
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Ekskursioner
 • 29
 • Laboratorie
 • 38
 • Eksamen
 • 20
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 7 timer
Prøveformsdetaljer
Eksamen tages hjemmefra på eksamensdagen. De første to timer af eksamen foregår i Absalon, Quiz. De næste 5 timer foregår i Digital eksamen. Til opgaverne i digital eksamen bliver du bla. bedt om at finde dine egne planter omkring det sted, hvor du bor. Du vil blive bedt om at løse forskellige opgaver mht de fundne planter. Ved aflevering oploades svarene i digital eksamen som en pdf-fil.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at anvende Large Language Models (LLM)/Large Multimodal Models (LMM) – fx ChatGPT og GPT-4.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.