NNMB17001U Introduktion til naturvidenskabelig formidling

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Introduction to Science Communicaation

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Bacheloruddannelsen i idræt

Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab med sidefag

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi med sidefag

Kursusindhold

Som studerende og i dit fremtidige arbejde kommer du helt sikkert til at skulle formidle dit fag – også til folk, der ikke har en faglig baggrund lige som dig.

På dette kursus får du praktisk træning i mundtlig, skriftlig og genstandsbåren formidling af naturvidenskab til forskellige målgrupper. Du får konkrete værktøjer til at bygge den gode og fængende formidling op – og til at levere den med gennemslagskraft foran et publikum, i præcise og flydende vendinger til en læser eller igennem en gennemført opstilling på et science museum. 

Kernen i kurset er øvelser, hvor du guides og trænes i at performe, designe og skrive. Der vil være fokus på sprogbrug, kropssprog og andre virkemidler. Du lærer teknikker til mentaltræning, der bl.a. kan afhjælpe nervøsitet. Du bliver trænet i præsentationsteknikker til at optræde på en scene og i skriveteknikker til at gøre dit sprog let og flydende. Og du opnår erfaring med, hvad der skal til for, at netop din faglige historie bliver værd at høre på, og ikke mindst noget folk husker.

 1.  

Kursusforløb:

 • Forstå din målgruppe og lær at vinkle dig frem til den gode historie.
 • Lær at mestre retoriske greb og bygge oplæg op.
 • Udvikl et overbevisende kropssprog og lær at holde det gode oplæg.
 • Lær de populærvidenskabelige medier at kende
 • Lær at skrive fængende og at bygge en artikel op
 • Hvordan kan man formidle på museer? – skitser en opstilling!
Målbeskrivelser

Kompetencer:

Deltagerne tilegner sig gennem kurset og dets indhold kompetencer til at kunne:

 • identificere hvor ’den gode’ historie ligger i et naturvidenskabeligt resultat

 • udvælge og omforme naturfaglig viden til en specifik målgruppe på baggrund af indsigt i målgruppens forudsætninger og præferencer.

 • holde et præcist, troværdigt og fængende foredrag om et naturvidenskabeligt emne.

 • vurdere sprogets betydning for videnskabelig formidling.

 • skrive en fængende populærvidenskabelig artikel

 • vurdere andres præsentationer og give konstruktiv feedback.

Færdigheder:

Deltagerne tilegner sig gennem kurset og dets indhold færdigheder til at:

 • formidle naturvidenskab skriftlig og mundtligt til andre faggrupper og den bredere befolkning

 • forberede et godt oplæg og foredrag.

 • identificere og forholde sig til medievaner og andre kendetegn ved specifikke målgrupper.

 • analysere og skitsere populærvidenskabelige artikler.

 • analysere og skitsere fængende og informative museumsopstillinger.

 

Viden:

Deltagerne tilegner sig gennem kurset og dets indhold viden om:

 • hvordan man gør naturvidenskabelig formidling nærværende, engagerende og levende.

 • de særegne kendetegn og udfordring ved formidlingen af naturvidenskabelig viden.

 • hvad der kendetegner forskellige målgruppers ønsker og forventninger til formidling.

 • relevante kommunikationsformer og disses kendetegn.

 • grundlæggende sproglige og retoriske redskaber.

 • stemmetræning og kropssprog.

 • hvordan man laver en effektiv PowerPoint-præsentation.

 • genstandsbaserede interaktioner med naturvidenskabelige emner.

Der udarbejdes en elektronisk materialesamling.

Ved tilmelding skal man have bestået mindst 60 ECTS-point på en bacheloruddannelse.
Undervisningen er bygget op med en vekselvirkning mellem workshops, faglige oplæg, gruppearbejde/​individuelt arbejde med eksempler og problemer inden for kursets temaer. Undervisningen foregår dels på universitetet og dels i uformelle læringsinstitutioner (museer, science centre etc.). En afgørende del af kursusudbyttet opnås ved at deltage i undervisningen og i øvelserne.
Undervisningen foregår dels på universitetet og dels på museer og science centre.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 146
 • Forelæsninger
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 45
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min inkl votering
Ved eksamen trækkes én af de fem afleverede temaopgaver som fremlægges og danner udgangspunkt for eksaminationen. Der er 30 min forberedelsestid. Den mundtlige præstation tæller 100 pct. af karakteren.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagerne skal have afleveret fem ud af i alt seks temaopgaver rettidigt for at kunne gå til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Som ordinær.

Er indstillingskravene ikke opfyldt, skal de opfyldes forud for reeksamen. Temaopgaverne skal således afleveres på et givent tidspunkt aftalt med kursusansvarlig ved reksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.