NNMB15000U Entomologi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Entomology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Kursusindhold

Leddyr eller Arthropoda udgør mere end 80% af den samlede diversitet af liv på jorden. Langt størstedelen af denne diversitet findes på landjorden, primært i form af insekter, men også spindlere (edderkopper, mider mm) og myriapoder (tusindben, skolopendere) er godt repræsenteret.

Kurset giver et overblik over arthropoddiversiteten i det terrestriske og limniske miljø, gennemgår de vigtigste grupper og deres kendetegn; markante eksempler på tilpasninger til levevis bliver præsenteret løbende. Diversitet og tilpasninger sættes i et overordnet evolutionært perspektiv, med inddragelse af markante uddøde former fra de seneste 400 millioner års udviklingshistorie. Desuden vil betydningen af samspillet mellem landleddyr og mennesker blive berørt, specifikt i lyset af mulig nedgang i størrelsen af f.eks. insektpopulationer i de seneste årtier.

Målbeskrivelser

Viden:

- Kunne identificere terrestriske leddyr til orden/underorden og begrunde dette ved kendskab til de relevante diagnostiske træk.

- Have opnået overordnet kendskab til gruppernes biologiske diversitet, herunder eksempler på tilpasninger til levevis og relationer til andre organismer.

- Have fået overblik over landleddyrs evolutionshistorie og de trusler de står over for under den nuværende biodiversitetskrise.

Færdigheder:

- Kunne demonstrere fortrolighed med leddyrkroppens struktur og funktion.

- Have opnået kendskab til den strukturelle terminologi i et omfang der gør det muligt at anvende standard bestemmelseslitteratur.

- Kunne demonstrere kendskab til den biologiske betydning af markante ydre og indre strukturer.

Kompetencer:              

- Kunne præsentere de terrestriske leddyrs fylogeni på klasse og orden niveau, og begrunde slægtskabshypoteser med anatomiske træk.

- Viden om hvordan opståen af markante anatomiske træk (f.eks. vinger, puppe) og/eller markante episoder i jordens historie (f.eks. masseuddøen, herunder den igangværende) har påvirket landleddyrenes evolution.

Se Absalon for kursuslitteratur.

Forelæsninger og øvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 99
 • Praktiske øvelser
 • 20
 • Eksamen
 • 37
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Afsluttende mundtlig prøve uden forberedelse.

Studenten præsenteres for et mindre udvalg af dyr (konserveret materiale, eventuelt fotos). Disse dyr skal bestemmes til relevant kategori, og de ledsages af spørgsmål, som har særligt fokus, fx strukturelle aspekter (opbygning, funktion), systematisk-evolutionære aspekter (klassifikation, homologi, oprindelse), eller sammenlignende aspekter (tilpasninger, livsformer, livscykler).
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv deltagelse i undervisningen. Fremmøde ved 80% af undervisningsgangene.

 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Hvis den studerende ikke har opfyldt indstillingskavene til eksamen, skal den studerende aflevere et essay på to sider på baggrund af et bredt og relevant spørgsmål. Spørgsmålet skal godkendes af underviser på forhånd, og essayet skal ligeledes godkendes af underviser. Frist for aflevering af essay er to uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.