NNMB14002U Aflyst: Kvartærtidens Naturhistorie

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Cancelled: The Natural History of the Quaternary

Kursusindhold

Med afsæt i Danmark og omliggende områder behandles den geologiske og biologiske udvikling i Kvartærtiden - særligt de seneste 150.000 år - set i lyset af udviklingen på hele den nordlige halvkugle baseret på nye forskningsmæssige landvindinger. Kurset behandler danske og nordeuropæiske landskabers dannelse og efterfølgende udvikling gennem istider og mellemistider. Hertil kommer studiet af sedimentære lagfølger fra glaciale, interglaciale og interstadiale perioder med særligt henblik på udviklingen af flora og fauna i de stadigt skiftende fysiske miljøer. På denne baggrund ser vi på, hvordan de varslede klimaændringer kan komme til at ændre naturforholdene i fremtiden.

Målbeskrivelser

Viden:

At give de studerende en grundlæggende viden om udviklingen af det fysiske og biologiske miljø under istider og mellemistider herunder fremkomsten af mennesket med baggrund i vekselvirkningen mellem landskabsudvikling, isskjoldenes pulserende vækst og afsmeltning under hurtige klimabetingede miljøforandringer. At give de studerende i to-tre personers grupper mulighed for under et 2 ugers forløb at gå i dybden med udvalgte aspekter inden for et eller flere emner behandlet i løbet af kursets første 6 uger
 

Færdigheder:

Gennem forståelse af vekselvirkningen mellem isskjolde, klima og landskab vil den studerende have opnået kendskab til optakten til istiderne – hvordan, hvornår, hvorfor?

 • Viden om orbitalkræfterne  og det globale klimasystem. Jordens egne fordelingsmekanismer atmosfære- og oceancirkulation.
 • evnen til at beskrive istidslandskabets form og opbygning.
 • kendskab til gletscheres virkemåde, sediment – landform associationer.
 • kendskab til naturens udvikling i Skandinavien under de seneste 150.000 år.
 • Viden om istidernes pattedyr i Danmark og det nordlige Europa.

 • Kendskab til menneskets ankomst på den naturhistoriske scene og den efterfølgende befolkningseksplosion.

 • Viden om istiders og mellemistiders skiftende naturforhold og livsbetingelser, herunder klimaændringernes betydning for plante- og dyreliv, og for vore forfædre.

 • Kendskab til istidens dyreverden: Mammutter, uldhårede næsehorn - og jægere.

 • Viden om DNA-studier, der har kastet nyt lys over gamle problemer, herunder de store pattedyrs endeligt og menneskets ankomst på den naturhistoriske scene.

 

Kompetencer:

 

At give de studerende på bacheloruddannelsen

 • en forståelse for vekselvirkningen mellem landskabsudvikling, klimaændringer, isskjoldes instabilitet og miljøforandringer, som det registreres i glaciale- og interglaciale lagfølger og landformer.
 • mulighed for at analysere og forstå komplekse strukturelle og sedimentologiske dataset
 • kompetencer til at læse og forstå videnskabelige artikler
 • evnen til at kunne udtrykke sig mundtligt så vel som skriftligt i faglig sammenhæng
10 timer om ugen fordelt på forelæsninger og øvelser samt to heldagsekskursioner de første 7 uger. Sidste uge er forbeholdt eksamensforberedelse og tilhørende vejledning. En kerne af lærere fra SNM varetager den centrale undervisning, men suppleres af gæsteforelæsere, der behandler tilgrænsende fagområder.
Der må påregnes et gebyr på 100 kr. pr. ekskursions-/feltdag. Skal være betalt inden hver enkelt ekskursionsgang.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 24
 • Forberedelse
 • 96
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 58
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Afsluttende 20 minutters mundtlig eksamen i pensum med baggrund i en grupperapport udarbejdet i 7.-8. uge af kurset. 20 minutters forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Som ordinær eksamen. Grupperapporten må gerne redigeres igen inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen