NNEK20006U Teori 2: Idrætssociologi og -politik

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Theory 2: Sociology and Policy of Sport

Uddannelse

Kandidatuddannelen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Kursusindhold

Sammenhænge mellem individ, omverden og samfund i idræts- og kropskulturelle kontekster belyses gennem udvalgte temaer og begreber fra sociologiske og politiske tilgange. Teoretiske tilgange kan for eksempel være Bourdieus begrebsapparat, Elias’ figurationsteori, kønsteori og kritiske teorier.

Anvendelse af sociologisk og politisk teori på sociologiske problematikker i sport, idræt og samfund vedrørende FN`s bæredygtighedsmål. Disse inkluderer ligestilling, stærkere institutioner, retfærdighed og demokrati, sundhed og velvære, reduceret uligheder, bæredygtige fælleskaber og god partnerskaber.

Målbeskrivelser

Viden:
Den studerende skal have grundlæggende viden om begreber og studier fra sociologiske og politiske teorier, der belyser samspil mellem individ, omverden og samfund i idrætslige kontekster. 

Færdigheder:
Den studerende skal have overblik over de forskellige teorier i forhold til at forstå givne problemstillinger og opnå færdigheder i at kunne analysere og reflektere over teoriernes betydning med henblik på at undersøge og forstå idræt som genstandsfelt. 
Den studerende skal kunne udvælge relevante tekster og begreber fra pensum og yderligere læsning til at belyse givne idrætsrelevante problemstillinger samt kunne forholde sig kritisk til litteraturen og hvad den kan anvendes til. 

Kompetencer:
Den studerende skal kunne anvende udvalgte temaer og begreber til at beskrive, analysere og kritisk vurdere aktuelle problemstillinger og konkrete idrætsrelevante cases med et sociologisk og politisk standpunkt. 
Den studerende skal udvikle en forståelse for teoriernes betydning for deres fremtidige rolle som f.eks. underviser, konsulent eller forsker.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Forelæsninger, gruppearbejde, øvelser, studenterpræsentationer og diskussioner
Obligatorisk modul på den Humanistisk-samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i idrætsvidenskab
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Øvelser
 • 21
 • Eksamen
 • 64
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Igennem forløbet indgår peer-feedback og mundtlig feedback fra undervisere i forbindelse med fremlæggelser og obligatoriske øvelser. De studerende får også mundtlig feedback i processen med at udarbejde skriftlig hjemmeopgave.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamen består af en portfolio med i alt fire opgaver (som alle laves individuelt). De første 3 opgaver afleveres i løbet af kurset. Alle 4 opgaver bidrager til den endelige karakter.
Portfolioen er en blanding af skriftlige og mundtlige opgaver med fokus på specifikke teorier fra kurset, og de godkendes løbende. Eksamensopgaven har en selvvalgt problemstilling i forhold til et idrætsrelevant emne, som skal undersøges gennem anvendelse af relevante teorier fra kurset. Alle 4 opgaver i portfolioen skal afleveres.
Den samlede portfolio skal være max 10 sider á 2400 anslag inkl. mellemrum men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.
Krav til indstilling til eksamen

De første tre opgaver i portfolioen skal være afleveret for, at den sidste opgave kan afleveres.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Indstillingskravet skal være opfyldt inden reeksamen. Godkendte opgaver kan genbruges. Ikke-godkendte opgaver genafleveres og godkendes senest tre uger inden reeksamen.

Reviderede versioner af tidligere bedømte afleveringer kan genbruges ved reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.