NNEB18005U Læring i idræt

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Learning in Physical Education

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Idrætsundervisningens formål og perspektiver med vægt på begreber som kropslighed, mening, drivkraft, identitet, kognition og kompetence set ud fra en læringsteoretisk synsvinkel. Kendskab til forskellige teoretiske syn på krop og læring relateret til didaktiske retninger og metoder, som anvendes i idræt. Refleksion over oplevelser i idrætspraksis og over, hvordan idræt kan være et modsvar til negative samfundskonsekvenser ved øget fokus på digitalisering. Introduktion til kvalitativ forskning med henblik på analyse af læreprocesser i specifikke idrætsfaglige områder.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Den studerende skal opnå viden om, hvordan læreprocesser foregår i idræt og have indsigt i idrætsfaglig didaktik og metoder.
 • Den studerende skal opnå kendskab til forskellige teoretiske syn på krop og læring og deres videnskabsteoretiske udgangspunkt samt forskellige krops- og læringssyns betydning for undervisningspraksis i idræt.
 • Den studerende skal opnå forståelse for den idrætslige iscenesættelses betydning for deltagernes læringsmuligheder.
   

Færdigheder:

 • Den studerende skal kunne udforme en synopsis med en klar problemstilling og en faglig velbegrundet udvælgelse og håndtering af referencer.
 • Den studerende skal kunne anvende metoder, der er relevante i relation til pædagogisk forskning i idrætspraksis.
 • Den studerende skal selvstændigt kunne analysere læreprocesser med udgangspunkt i egne og medstuderendes oplevelser i idrætspraksis.
   

Kompetencer:

 • Den studerende skal kunne anvende pædagogisk-didaktiske og psykologiske teorier i læreprocesanalyser fra idrætsundervisning.
 • I refleksioner over lære- og undervisningsprocesser skal den studerende kunne koble teori med specifikke oplevelser, erfaringer, handlinger og interaktioner.
 • Den studerende skal kunne begrunde og reflektere over metodiske processer og kvaliteter ved egen undersøgelse af selvvalgt problemstilling.

Kursuslitteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Forelæsninger og gruppetimer inkl. studenteroplæg og to obligatoriske øvelser.
Kurset er identisk med det nedlagte kursus NIDB10011U Læring i idrætspraksis. Du kan altså ikke tage NNEB18005U Læring i idræt, hvis du allerede har bestået NIDB10011U Læring i idrætspraksis.

Hvis du er registreret med eksamensforsøg i NIDB10011U Læring i idrætspraksis uden at bestå, skal du bruge dine sidste eksamensforsøg på at bestå eksamen i NNEB18005U Læring i idræt. Du har i alt 3 eksamensforsøg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 100
 • Eksamen
 • 64
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Igennem forløbet indgår peer-feedback i forbindelse med obligatorisk øvelse 1 samt mundtlig feedback på øvelse 1 og 2 fra gruppeunderviserne. De studerende får også mundtlig feedback på oplæg, de laver i undervisningen og i processen med at udarbejde synopsis og på denne samt det mundtlige oplæg og diskussionen til eksamen.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min inkl. votering
Skriftlig aflevering, løbende gennem kurset
Prøveformsdetaljer
Mundtlig prøve, 30 min (inkl. votering) på baggrund af skriftlig aflevering som udarbejdes løbende gennem kurset.

Den mundtlige eksamen foregår i par og er uden forberedelse. Der kan, hvis særlige forhold gør sig gældende, gives mulighed for at gå op alene. Bedømmelsen er individuel.

Der eksamineres på basis af en synopsis på max. 5 normalsider (á 2400 anslag inklusiv mellemrum, men eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag) med selvvalgt og godkendt problemformulering og inddragelse af analyser af beskrivelser af egne og medstuderendes læreprocesser i idrætspraksis. Individuel logbog over oplevelser i praktisk/teoretiske kurser skal vedlægges som bilag.

Synopsis skrives i par. Den kan dog skrives individuelt eller i grupper af tre, hvis der er ulige antal studerende på et hold eller andre særlige forhold gør sig gældende. Hvis man skriver tre sammen øges sidetallet til 7,5 normalsider og den mundtlig eksamen vil foregå enkeltvis.

Sider ud over det tilladte vil ikke blive bedømt.

Studerende med sidefag i idræt kan i deres synopsis tage udgangspunkt i analyser og erfaringer fra tidligere praktisk-teoretiske undervisningsforløb på bacheloruddannelsen eller fra deltagelse i anden idrætsaktivitet.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering og godkendelse af to obligatoriske øvelser.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler tilladt i udarbejdelse af synopsis - til mundtlig eksamen er det kun tilladt at medbringe synopsis, noter til eget oplæg og kopi af figurer, der ønskes inddraget i oplæg og/eller diskussion.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen. 

Synopsis fra ordinær eksamen kan genbruges (skal genafleveres) eller man kan udarbejde en ny synopsis i henhold til samme retningslinjer som beskrevet for den ordinære eksamen.

Reviderede versioner af tidligere bedømte afleveringer kan genbruges ved reeksamen.

Hvis obligatoriske elementer (øvelser) ikke er bestået, kan alternative øvelser for at opnå indstillingskravet aftales med kursusansvarlig og skal gennemføres i løbet af blok 3 mhp at kunne gå til reeksamen efter blok 3.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.