NNEB18001U Fra boldbasis til boldspil

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

From Basic Ballgames to Specific Ballgames

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Kurset vil tage udgangspunkt i generel indføring i teori og praksislæring i boldspil (boldbasis) for sidenhen at rette mere specifik fokus på at udvikle færdigheder og kompetencer i specifikke spil (volleyball og håndbold). I boldbasis arbejdes med grundlæggende boldspils elementer således, at man kan arbejde videre med spilkonstruktion, spiljustering, spiludvikling og spilevaluering. Fokus er i starten på generelle boldbasisfærdigheder og der vil efterfølgende være en transition til de specifikke boldspil.

For både håndbold og volleyball gælder det at den studerende skal have spilnære praksisfærdigheder og analytisk samt teoretisk indsigt i grundlæggende tekniske og taktiske elementer, regelkundskab samt spillets udvikling og anvendelse i forhold til forskellige målgrupper. Anvendelsen af videooptagelser som digital metode fremmer de studerendes forståelse af spil, samspil og færdigheder samt bidrager til udvikling af deres digitale dannelse.

Målbeskrivelser

Viden:

Det er målet at de studerende får:

 • grundlæggende forståelse af boldbasisspil, håndbold og volleyball, der gør at det specifikke spil fungerer både på et personligt som kollektivt plan
 • indgående kendskab til og forståelse af boldspillenes teori og terminologi

 

Færdigheder:

Det er målet, at de studerende:

 • behersker udvalgte grundlæggende og specifikke tekniske og taktiske praksisfærdigheder indenfor boldbasis, volleyball og håndbold
 • kan anvende udvalgte grundlæggende og specifikke tekniske og taktiske praksisfærdigheder i en funktionel med- og modspilssituation

 

Kompetencer:

Det er målet, at de studerende:

 • kan forklare og forevise de praksisfærdigheder, som er væsentlige for det enkelte boldspil både isoleret og under spil, og være i stand til at give hensigtsmæssig feedback med henblik på at stimulere læring
 • kan beskrive og analysere generelle og boldspilsspecifikke tekniske og taktiske praksisfærdigheder og være i stand til at give hensigtsmæssig feedback.
 • Kunne analysere, reflektere og konkludere på forskelle imellem forskellige boldspil og boldbasisspil, samt forklare forskellenes betydning for aktiviteten.
 • kunne udarbejde, gennemføre og evaluere en undervisning med høj kvalitet og intensitet for øvede og begyndere på gymnasieniveau.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Der veksles mellem praktisk/teoretiske oplæg, forelæsninger, øvelser, gruppearbejder og fremlæggelser fra de studerende.
Kurset er reserveret til studerende på bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet og studerende indskrevet på sidefaget i idræt.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 116
 • Praktiske øvelser
 • 84
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Den studerende får igennem forløbet personlig feedback på egne færdigheder. På udvalgte gruppeopgaver anvendes formativ feedback.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 15 min inkl. votering
Prøveformsdetaljer
Til den praktisk mundtlig eksamen, udtrækkes et tilfældigt emne indenfor fagets praksis og et emne indenfor fagets teoretisk-praktiske område. I praksis-delen demonstreres færdigheder. Den studerende evalueres i de udtrukne emner samt relaterede/​perspektiverende spørgsmål inden for emneområdet. Der gives en karakter på baggrund af præstationen til den praktisk mundtlige eksamen. Eksamen er uden forberedelsestid og varer 15 minutter inkl. votering med intern censur.
Krav til indstilling til eksamen

Aflevering af obligatoriske opgaver, som skal godkendes for at man kan indstilles til eksamen: Den studerende udarbejder i løbet af kurset obligatoriske skriftlige og praktiske opgaver.

Aktiv deltagelse i mindst 80% af undervisningen.
Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende indgår i undervisningen med aktiv handling. Dvs. ved at være idrætsaktiv og/eller ved anden deltagelse i undervisningen, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feedback, coache etc. Den aktive deltagelse inkluderer, at den studerende skal løse de undervisnings-/studieopgaver som indgår i det praktiske kursus.

 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Er indstillingskravet ikke opfyldt ift. aktiv deltagelse skal kurset følges igen.

Opgaver fra undervisningsforløbet kan genafleveres ved reeksamen. Manglende opgaver skal afleveres senest 3 uger inden reeksamen.


 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen