NNEB14018U Idrætspsykologi og identitet

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Sport Psychology and Identity

Kursusindhold

Kurset handler om sportpsykologiske teorier og koncepter i sammenhæng med forskellige idrætskontekster. Motivation, identitet og kommunikation vil blive diskuteret og analyseret i kontekster som for eksempel, skole, eliteidræt og sundhedsidræt. Teorier omhandler aspekter som personlighed, identitet, gruppe processer og udvikling.

Målbeskrivelser

Viden:
De studerende skal opnå viden om grundlæggende psykologiske begreber og teorier.

De studerende skal have specifik viden i forhold til særlige pædagogiske faktorers betydning for forskellige idrætskontekster.

Den studerende bør tilegne sig basal viden om:

•Personlighedens struktur og dynamik

•Personlighedens udvikling

•Udviklingen af personlige handlekompetencer og selvforståelse

•Individuelle forskelle i personlige motiver og mål

•Kropsligheds betydning for selvet og den personlige identitet.


Færdigheder:
De studerende skal kunne sammenligne forskellige teorier og opnå færdigheder i at kunne analysere og reflektere over teoriernes relevans med henblik på at forstå psykologiske og pædagogiske fænomener i idræt.

De studerende skal tilpasse viden og teorier om personlighedens struktur, dynamik og muligheder for udvikling.

De studerende skal kunne redegøre for udvalgte personlighedspsykologiske begreber og teorier, der er særligt relevante til at belyse en given idrætslig problemstilling.


Kompetencer:
De studerende skal kunne beskrive, analysere og vurdere en problemstilling eller case med et psykologisk perspektiv.
De studerende skal udvikle en forståelse for teoriernes betydning for deres fremtidige rolle som fx underviser, konsulent eller forsker.

De studerende skal kunne diskutere og vurdere personlighedspsykologiske begreber og teorier i forhold til empiri og idrætspraksis.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Kortere oplæg og gruppetimer.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 40
 • Forberedelse
 • 98
 • Forelæsninger
 • 10
 • Kollokvier
 • 18
 • Øvelser
 • 40
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
To obligatoriske opgaver som samlet vægtes 30% (15 % hver) og en skriftlig afslutningsopgave (max. 15 sider) som udarbejdes i gruppe af 2-3 personer og vægtes 70%. De tre opgaver skal i tillæg være bestået hver for sig.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Til reeksamen kan opgaver udarbejdes individuelt hvis der ikke er nok tilmeldte til reeksamen til at lave afslutningsopgaven i gruppe - evt. bedømte (og beståede) opgaver kan indgå i reeksamen. Ikke-bedømte opgaver skal genafleveres

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.