NNEB14018U Idrætspsykologi og identitet

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Sport Psychology and Identity

Kursusindhold

Kurset handler om sportpsykologiske teorier og koncepter i sammenhæng med forskellige idrætskontekster. Motivation, identitet og kommunikation vil blive diskuteret og analyseret i kontekster som for eksempel, skole, eliteidræt og sundhedsidræt. Teorier omhandler aspekter som personlighed, identitet, gruppe processer og udvikling.

Målbeskrivelser

Viden:
De studerende skal opnå viden om grundlæggende psykologiske begreber og teorier.

De studerende skal have specifik viden i forhold til særlige pædagogiske faktorers betydning for forskellige idrætskontekster.

Den studerende bør tilegne sig basal viden om:

•Personlighedens struktur og dynamik

•Personlighedens udvikling

•Udviklingen af personlige handlekompetencer og selvforståelse

•Individuelle forskelle i personlige motiver og mål

•Kropsligheds betydning for selvet og den personlige identitet.


Færdigheder:
De studerende skal kunne sammenligne forskellige teorier og opnå færdigheder i at kunne analysere og reflektere over teoriernes relevans med henblik på at forstå psykologiske og pædagogiske fænomener i idræt.

De studerende skal tilpasse viden og teorier om personlighedens struktur, dynamik og muligheder for udvikling.

De studerende skal kunne redegøre for udvalgte personlighedspsykologiske begreber og teorier, der er særligt relevante til at belyse en given idrætslig problemstilling.


Kompetencer:
De studerende skal kunne beskrive, analysere og vurdere en problemstilling eller case med et psykologisk perspektiv.
De studerende skal udvikle en forståelse for teoriernes betydning for deres fremtidige rolle som fx underviser, konsulent eller forsker.

De studerende skal kunne diskutere og vurdere personlighedspsykologiske begreber og teorier i forhold til empiri og idrætspraksis.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Kortere oplæg og gruppetimer.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 40
 • Forberedelse
 • 98
 • Forelæsninger
 • 10
 • Kollokvier
 • 18
 • Øvelser
 • 40
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
To obligatoriske opgaver som samlet vægtes 30% og en skriftlig afslutningsopgave (max. 15 sider) som udarbejdes i gruppe af 2-3 personer og vægtes 70%. Alle tre opgaver skal hver især bestås.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

opgaver kan udarbejdes individuelt hvis der ikke er nok tilmeldte til reeksamen til at lave afslutningsopgave i gruppe - evt. bedømte obligatoriske opgaver kan indgå i reeksamen. Ikke-bedømte opgaver skal genafleveres senest 1 uge før reeksamen

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives, når den studerende gennem hjemmeopgaver og eksamen udtømmende har demonstreret evne til

 • at kunne bearbejde og analysere en praktisk problemstilling  på en reflekteret og selvstændig måde med brug af fagets litteratur.
 • at kunne sammenligne de enkelte teoriretninger og deres relevans i forhold til at forstå en given praktisk problemstilling og at gøre den udvalgte litteratur til genstand for en selvstændig bearbejdning og kritisk stillingtagen.
 • at demonstrere overblik over anbefalet litteratur og evne til at udvælge relevante dele af litteraturen til brug ved opgavebesvarelsen.
 • at kunne anvende teorier til at beskrive og analysere en specifik idrætssituation.