NNDK20002U De teknologisk innovative videnskaber

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

The Technological Innovation Science

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i STEM-undervisning

Erhverskandidatuddannelsen i STEM-undervisning

Kursusindhold

I dette kursus får den studerende et teoretisk og praktisk fundament til at kunne undervise i teknologiforståelse og innovationsprocesser i grundskolen med udgangspunkt i STEM-faglige problemstillinger.  En STEM-faglig problemstilling relaterer sig til, hvordan teknologiske løsninger udvikles og innoveres i samspillet mellem samfundsforhold og naturen. Det er fx udviklingen af det fremtidige smarte energisystem og miljø relevante emner.

Desuden introduceres de studerende til engineering og innovationsorienterede arbejds- og procesmodeller. Kurset omhandler også teknologisk forståelse og dannelse, samt kriterier for hvad der er en god STEM-problemstilling.

De studerende arbejder  med eksempler på STEM-faglige problemstillinger, bl.a. fra STEM-faglig frontforskning, som de inspireres til at  transformere til undervisning i grundskolen.

Kurset er opbygget som en blanding af plenumundervisning, flipped classroom, gruppearbejde og et studieprojekt over hele semesteret med et aktionslæringsforløb i egen praksis af ca. en måneds varighed. Projektarbejdet udføres i en studiegruppe. Der bliver arbejdet med følgende emneområder i relation til de teknologiske-innovative videnskaber:

 • Udvikling af autentiske STEM-faglige problemstillinger til undervisning
 • Anvendelse af STEM-faglig frontforskning
 • Engineering, design og innovationsmodeller og deres anvendelse
 • Problembaseret Læring (PBL)
 • Åbne og problemløsende undervisningsforløb
 • Inddragelse af andre STEM-aktører i grundskolens undervisning (Åben Skole)
 • Empiri og undersøgelsesmetoder
 • Teknologiforståelse og teknologisk dannelse
 • Kriterier for evaluering og evalueringsformer
 • Evaluering i projektprocesser (af eleverne og deres grupper/gruppearbejde i deres folkeskoleforløb

 

Studiegruppen vælger et emne og en problemstilling, som den gerne vil undersøge i relation til undervisningspraksis. Dette inkluderer udviklingen og afprøvningen af et selvvalgt undervisningsforløb. Projektarbejdet er problembaseret. Det betyder at studiegruppe selv opsøger den viden (teorier, metoder, teknikker, didaktikken), som analysen og løsningen af den pågældende problemstilling kræver. I forbindelse med studieproduktet skal der også udarbejdes en procesanalyse som bilag til studieproduktet.

Målbeskrivelser

Kompetencer

Det er målet, at den studerende gennem integration af fagfagligt, fagdidaktisk og undervisningspraktisk opnår:· 

 • STEM-faglig kompetence til at anvende engineering og innovation på autentiske STEM-faglige samfundsmæssige og bæredygtigheds problemstillinger.
 • STEM-didaktisk kompetence til at kunne gøre engineering- og innovationsdimensionerne i grundskolens kompetenceområder operationelle for undervisning på baggrund af relevant forskning
 • Lærerfaglige kompetencer til at kunne planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle med disse praksisformer og måder at skabe viden på i egen undervisningspraksis.

 

Viden

 • opnå viden om STEM-faglig frontforskning inden for teknologi- og ingeniørområdet
 • opnå viden om forskellige tilgange til problembaseret læring med udgangspunkt i samspillet mellem teknologiske problemstillinger og samfundsmæssige og bæredygtigheds kontekster
 • opnå viden om innovationsmodeller og hvordan disse anvendes i autentiske STEM-faglige og bæredygtighedsproblemstillinger inden for teknologi- og ingeniørområdet
 • opnå viden om og identificering af samspillet mellem teknologisk fagfaglige problemstillinger og anvendelse af relevante fagdidaktiske metoder i undervisningen inden for de teknologisk-innovative STEM-videnskaber

 

Færdigheder

 • kunne omdanne STEM-faglig og bæredygtighedsorienteret frontforskning inden for teknologi- og ingeniørområdet til en undervisningssituation
 • kunne udvælge og vurdere relevante teorier, metoder og modeller til løsning af den valgte indholdsdidaktiske problemstilling i en samfundsmæssig kontekst.
 • kunne designe, evaluere og udføre et specifikt undervisningsforløb, der retter sig mod at udvikle elevers undersøgelses-, modellerings-, kommunikations- og perspektiveringskompetencer.
 • kunne tilrettelægge og organisere innovativt arbejde
 • Kunne anvende digitale værktøjer og undervisningsstrategier

Den anvendte litteratur vil blive udvalgt i forbindelse med planlægningen af kursets undervisningsmoduler, og vil være angivet i den kursusplan, som udarbejdes og offentliggøres på kursets hjemmeside forud for hvert kursusudbud. Du skal regne med at der i alt vil være læseomfang svarende til ca 1200 normalsider.

Undervisningen tager form af syv hele plenumdage (10-17), syv hele gruppeaktivitetsdage (10-17) og mellemliggende perioder med selvstændigt arbejde og gruppearbejde. Der vil løbende være vejledning.

Plenumdagene vil være en blanding af oplæg, workshops og gruppearbejde med de studerendes læring i centrum.

Vejledningen kan tage form af ansigt-til-ansigt vejledning eller via nettet.

Vi vil i det omfang det giver mening også gøre brug af digitale elementer, screen-casts, simuleringsøvelser, videooptagelser og elektronisk faciliteret peerfeedback.

De studerende er fordelt i studiegrupper som skal sikre at de kan mødes – gerne fysisk, men om muligt online – på de syv hele gruppeaktivitetsdage og på andre tidspunkter hvor det er nødvendigt – fx i forbindelse med arbejde på studieprodukter

I studiegrupen, der blandt andet skal øge læringsudbyttet og mindske risikoen for frafald, samarbejder man om at gennemføre kurset og dets studieprodukter.

Deraf vil eksamen som udgangspunkt også foregå i studiegrupperne.

Dog har alle studerende ret til at gå til eksamen i andre gruppekonstellationer eller enkeltvis, hvis man ønsker det. Hvis eksamen involverer at der afleveres et studieprodukt, skal studerende, der ønsker at gå til eksamen i grupper, aflevere et fælles studieprodukt
Kurset er forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i STEM-undervisning.
Hvis der er overskydende pladser på kurset, kan kurset desuden tilmeldes som enkeltfag (selvbetalende efter-videreuddannelse).

Forelæsninger foregår på SDU i Odense. Derudover arbejder man i studiegrupper, hvor undervisningen og vejledningen foregår online og om muligt ved fysiske møder regionalt.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 167
 • Projektarbejde
 • 150
 • Seminar
 • 3
 • Vejledning
 • 11
 • Eksamensforberedelse
 • 37
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 412
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Løbende feedback i undervisningsforløbet, både kollektivt, gruppebaseret og individuelt på plenumdage eller skriftlige kommentarer. Feedback (mundtligt, skriftligt) af både til projektarbejdet gennem fagfaglig og procesvejleder. Peerfeedback i bl.a. opgaver og projektarbejde mellem plenumdage.

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min.
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamen med valgfrihed for den enkelte studerende mellem individuel- og gruppeeksamen.

Mundtlig gruppeeksamen
Prøven foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af de studerende udarbejdet projektrapport.

Den mundtlige gruppeprøve er normeret til 30 minutter (inklusiv votering og karaktergivning) samt 20 minutter ekstra pr. yderligere studerende udover den første. Dog kan gruppeprøven højst vare 2 timer.


Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation, jf. bekendtgørelse om censur og eksamen § 4, stk.2.Mundtlig individuel eksamen
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den studerende udarbejdet projektrapport.

Den mundtlige gruppeprøve er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter til votering og karaktergivning.
Krav til indstilling til eksamen

Den studerende skal, enten individuelt eller som en del af en gruppe, have godkendt en projektrapport og en procesanalyse.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at anvende Large Language Models (LLM)/Large Multimodal Models (LMM) – fx ChatGPT og GPT-4 – til indstillingskravet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Indstillingskravet til eksamen skal være opfyldt senest 3 uger inden reeksamen.

 

 

 

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse