NNDK15002U Geografiens Didaktik

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Advanced Course in Teaching for Geography

Uddannelse

MSc Programme in Geography and Geoinformatics with a Minor Subject

Kursusindhold

I kurset arbejder vi med Geografiens didaktik, primært med gymnasiet som fokus.

 • Læringsteori: Kontruktivisme med speciel fokus på undersøgelsesbaseret undervisning (inquiry)
 • Læringsmål og målbeskrivelser
 • Feltarbejde og eksperimentel arbejde
 • Forståelsesproblemer i geografi
 • Differentieret undervisning
 • Undervisningssamarbejde der går udover traditionelle fagrammer
Målbeskrivelser

Viden

Ved kursets afslutning skal du kunne forklare fagets didaktik og relationen til konstruktivistisk læringsteori med fokus på undersøgelsesbaseret tilrettelæggelse af naturfaglig undervisning i gymnasiet.

 

Færdigheder

Ved kursets afslutning forventes du at kunne:

• Anvende fagdidaktisk terminologi korrekt og bruge den til at argumentere læringsteoretisk for elevaktiviteters indhold og placering i forbindelse med undervisning.

• Udarbejde og anvende målbeskrivelser til undervisningsplanlægning og gennemførelse

• Analysere og vurdere planlagte lektioner og lektionsforløb ud fra udvalgte læringsteoretiske betragtninger og argumenter.

• Analysere egen og andres naturvidenskabelige undervisning på gymnasieniveau ud fra udvalgte læringsteoretiske betragtninger og argumenter.

• Tilrettelægge og organisere eksperimentelt arbejde samt feltarbejde

• Tilrettelægge læring i uformelle miljøer i kombination med læring i formelle miljøer

• Analysere fordele og udfordringer ved anvendelse af relevante digitale redskaber i undervisning og til læring, både hardware og software

• Udvælge digitale ressourcer til brug i undervisningen i overensstemmelse med de specifikke didaktiske mål for undervisningen

 

Kompetencer

Ved kursets afslutning forventes du at kunne og ville planlægge, udføre og reflektere over undersøgelsesbaseret undervisning alene og sammen med andre ved brug af egen nysgerrighed, viden, færdigheder, strategier og metaviden relateret til studerendes læring. Ydermere er det hensigten med kurset at du udvikler din identitet som underviser og kan deltage aktivt i relevante beslutninger der angår studerendes læring.

See Absalon for list of course material

Det anbefales at have bestået Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (DidG) eller tilsvarende samt at have en bacheloreksamen fra en naturvidenskabelig uddannelse.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Workshops, gruppearbejde og undervisningsøvelser.
Da kurset udelukkende baserer sig på ovenstående undervisningsformer og afsluttes med en eksamen, hvor du skal undervise en gymnasieklasse, må deltagelse i fuld skemablok (1½ dag pr. uge) påregnes.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 130
 • Praktiske øvelser
 • 66
 • Eksamen
 • 10
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Alle opgaver får mundtlig og skriftlig formativ feedback fra 'peers' (studerende giver hinanden feedback) inden de afleveres.

'Peer' feedbackpå ideer og arbejde i undervisning- og opgavegrupper.

Formativ feedback fra underviser på alle opgaver efter aflevering, målrettet fremtidige opgaver.

Gennem Student response systems (Ex. Menti.com and Socrative) får de studerende anonym feedback på egne ideer gennem sammenligning med andre studerendes ideer.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve
Løbende bedømmelse
Under kurset afleverer de studerende 4 opgaver.
Løbende bedømmelse af de fire opgaver (40 %). De fire opgaver vægter lige. Forløbet afsluttes med mundtlig/praktisk evaluering (60%).

Der gives delkarakteren -3 for hver opgave, som den studerende ikke laver i løbet af kurset og der er ikke krav om at hver opgave skal bestås. De fire opgaver kan genbruges i andre eksamensterminer.

Den afsluttende eksamen består af en autentisk undervisningssituation, som har en varierende længde svarende til et undervisningsmodul på det pågældende gymnasium eksamen afholdes på.

Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den indleverede undervisningsplan og det netop afsluttede undervisningsforløb. Den studerende indleder med et kort oplæg hvorefter der føres en samtale mellem den studerende og eksaminator og underviser.

Den studerende har mulighed for at forberede den afsluttende mundtlige eksamen så snart undervisningssituationen er aftalt med en gymnasielærer på det pågældende gymnasium (typisk en uge før). Der gives en helhedsbedømmelse på baggrund af delelementerne i den mundtlige eksamen, som tæller for 60% af den samlede karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Reeksamen er den samme som ordinær eksamen. Der arrangeres en ny undervisningssituation til reeksamen som tæller 60% af karakteren.

De sidste 40% er baseret på den studerendes fire opgaver. Beståede opgaver skal ikke gentages. Ikke-beståede opgaver kan genafleveres i revideret form eller afleveres på ny til reeksamen.

 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet under målbeskrivelsen.