NNDB19007U Introduktion til naturvidenskabelig formidling

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Introduction to Science Communication

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Som studerende og i dit fremtidige arbejde kommer du helt sikkert til at skulle formidle dit fag – også til folk, der ikke har en faglig baggrund lige som dig.

På dette kursus får du praktisk erfaring med både at arbejde med din egen og andres mundtlige, skriftlige, visuelle og genstandsbårne formidling af naturvidenskab til forskellige målgrupper. Du får konkrete værktøjer til at bygge den gode og fængende formidling op.

Kernen i kurset er en vekselvirkning mellem analyse og design. Du kommer på den ene side til at arbejde med analytiske øvelse, hvor du analyserer, vurderer og evt. videreudvikler konkrete eksempler på naturvidenskabelig formidling (enten af professionelle eller af dine medstuderende). På den anden side kommer du til at arbejde med designøvelser, hvor du skal planlægge og udføre en formidling af at naturvidenskabeligt emne til en specifik målgruppe der ikke deler dit fagområde.

Kursusforløb:

 • Lær om kommunikationsteori, målgruppeanalyse og retorisk analyse
 • Lær at analysere mundtlig formidling
 • Lær at designe mundtlig formidling
 • Lær at analysere skriftlig formidling
 • Lær at designe skriftlig formidling
 • Lær at analysere genstandsbåren formidling
 • Lær at designe genstandsbåren formidling
Målbeskrivelser

Kompetencer:

Du tilegner dig gennem kurset og dets indhold kompetencer til at kunne:

 • identificere hvor ’den gode’ historie ligger i et naturvidenskabeligt resultat
 • udvælge og omforme naturfaglig viden til en specifik målgruppe på baggrund af indsigt i målgruppens forudsætninger og præferencer.
 • producere fængende formidling om et naturvidenskabeligt emne til specifikke målgrupper
 • vurdere kvaliteten af konkrete eksempler på videnskabelig formidling
 • producere konstruktive forslag til videreudvikling af konkrete eksempler på videnskabelig formidling

 

Færdigheder:

Du tilegner dig gennem kurset og dets indhold færdigheder til at:

 • formidle naturvidenskab til andre faggrupper og den bredere befolkning
 • analysere en målgruppe med henblik på at planlægge formidling af et naturvidenskabeligt resultat
 • analysere skriftlig og mundtlig formidling om naturvidenskabelige emner

 

Viden:

Du tilegner dig gennem kurset og dets indhold viden om:

 • de særegne kendetegn og udfordring ved formidlingen af naturvidenskabelig viden.
 • hvad der kendetegner forskellige målgruppers ønsker og forventninger til formidling.
 • relevante kommunikationsformer og disses kendetegn.
 • grundlæggende sproglige og retoriske redskaber.
 • genstands- og billedbaserede interaktioner med naturvidenskabelige emner.

Der udarbejdes en elektronisk materialesamling.

Ved tilmelding skal man have bestået mindst 60 ECTS-point på en bacheloruddannelse.
Undervisningen er bygget op med en vekselvirkning mellem workshops, faglige oplæg, gruppearbejde/​individuelt arbejde med eksempler og problemer inden for kursets temaer. Undervisningen foregår dels på universitetet og dels i uformelle læringsinstitutioner (museer, science centre etc.). En afgørende del af kursusudbyttet opnås ved at deltage i undervisningen og i øvelserne.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 146
 • Praktiske øvelser
 • 45
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Den studerende får feedback på alle temaopgaver. Feedbacken er typisk fra underviser, men vil for nogle opgaver være fra medstuderende. Nogle skriftlige produkter gives skriftlig feedback på mens andre gives mundtlig feedback (fx ved hjælp af screencast). Der arbejdes konsistent med løbende formativ feedback både på opgaver og i selve undervisningssituationerne. 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min inkl votering
Prøveformsdetaljer
Ved eksamen trækkes én af de fem afleverede temaopgaver som fremlægges og danner udgangspunkt for eksaminationen. Der er 30 min forberedelsestid. Den mundtlige præstation tæller 100 pct. af karakteren.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagerne skal have afleveret fem ud af i alt seks temaopgaver rettidigt for at kunne gå til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere.
Reeksamen

Som ordinær.

Såfremt den studerende ikke har opfyldt indstillingskravet til den ordinære eksamen, skal den studerende senest fire uger før reeksamen kontakte den kursusansvarlige med henblik på at træffe aftale om aflevering af de obligatoriske antal temaopgaver.

Det fulde antal obligatoriske temaopgaver skal afleveres senest tre uger før reeksamen. Opgaverne skal herefter godkendes for at den studerende er indstillet til reeksamen. Besked på om opgaverne er godkendt modtager den studerende seenst 2 uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet under målbeskrivelsen.