NMAB13022U Introduktion til matematik for de kemiske fag (MatIntroKem)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Introduction to the Mathematics for the Chemical Sciences (MatIntroKem)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi

Bacheloruddannelsen i kemi

Bacheloruddannelsen i matematik

Bacheloruddannelsen i medicinalkemi

Bacheloruddannelsen i nanoscience

Kursusindhold

Anvendelse af Maple. Komplekse tal. Talfølger. Kontinuitet, differentiabilitet og integration af funktioner af 1 variabel. Taylorapproksimation. Løsning af simple differentialligninger. Differentiabilitet af reelle funktioner af flere variable. Ekstremumsundersøgelser for reelle funktioner af flere variable.

Målbeskrivelser

Viden:

Inden for kursusindholdet skal de studerende have kendskab til centrale begreber, kende til et passende bibliotek af teknikker, objekter og formler og inden for dette bibliotek have internaliseret visse dele som umiddelbar paratviden, således at kursusindholdet kan udfoldes i nedenstående kompetencer.

 

Færdigheder:

At kunne:

 • udføre regning med komplekse tal,
 • bestemme grænseværdier for funktioner, herunder anvende l’Hospital’s regel
 • udføre differentiation og integration af funktioner af 1 variabel,
 • løse typiske 1. og 2. ordens differentialligninger,
 • opstille taylorapproksimationer for funktioner af 1 variabel,
 • udføre differentiation og anvende kædereglen på funktioner af flere variable,
 • beskrive funktioner geometrisk ved hjælp af grafer og niveaukurver,
 • bestemme tangenter/tangentplaner til grafer og niveaumængder i planen og rummet,
 • udføre ekstremumsundersøgelser,
 • argumentere korrekt for anvendelse af teori og metoder i opgaveløsning
 • samt anvende Maple, hvor det er relevant i forbindelse med ovenstående, f.eks. til modellering med givne data.

 

Kompetencer:

Inden for fagområder i de rekvirerende bacheloruddannelser hvor matematik spiller en hovedrolle at kunne tilegne sig de fornødne matematikkundskaber, især med henblik på efterfølgende kursers problemstillinger som kræver matematiske løsningsmodeller herunder brug af relevante digitale analyseværktøjer. Disse kompetencer opbygges under udøvelsen af nedenstående færdigheder.

180 min. forelæsning, 180 min. klasseundervisning, 75 min. computerøvelser og 90 min. arbejd-selv med instruktorhjælp pr. uge.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 86
 • Teoretiske øvelser
 • 36
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Eksamen
 • 50
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet

I løbet af kurset vil besvarelser af afleveringsopgaver blive rettet. Ved aktiv deltagelse i klasseundervisningen får de studerende feedback fra klasselærer og medstuderende.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Eksamen består af 2 delelementer:
a) 2 multiple-choice prøver. Prøverne afholdes i undervisningstiden under tilsyn i blokuge 5 og blokuge 9, hver på 75 minutter.
b) De 4 bedste ud af 6 ugentlige afleveringsopgavesæt.
De to prøvebegivenheder vægtes ikke individuelt, og der gives én samlet karakter.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Til multiple choice prøverne må der ikke anvendes elektroniske hjælpemidler af nogen art. Alle øvrige sædvanlige hjælpemidler som lærebøger og noter er tilladte.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

150 min. stedprøve med tilsyn.

Multiple choice prøver reeksamineres ved en samlet multiple choice prøve på 150 min. Til multiple choice prøven må der ikke anvendes elektroniske hjælpemidler af nogen art. Alle øvrige sædvanlige hjælpemidler som lærebøger og noter er tilladte.

4 af kursets 6 afleveringsopgavesæt efter den studerendes eget valg (gen)afleveres evt. i revideret form senest mandag i reeksamensugen. 

 

Kriterier for bedømmelse

Alle målbeskrivelsens færdigheder kan afprøves gennem afleveringsopgaver og multiple choice prøver. Bedømmelsen foretages ud fra en overordnet vurdering af fordelingen af de studerendes opnåede samlede pointtal.