NMAA09014U Sandsynlighedsregning og statistik (SS)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Probability Theory and Statistics (SS)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheroruddannelsen i fysik

 

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til sandsynlighedsregning og statistik og omfatter følgende emner:

 • Sandsynlighed, betinget sandsynlighed og stokastisk uafhængighed. Stokastiske variable, middelværdi og varians, transformation. Diskrete og kontinuerte fordelinger.  Simultane og marginale fordelinger. Transformationer af uafhængige normalfordelte variable. 
 • Estimation og konfidensintervaller.  Estimation i binomialfordelingen. Statistisk analyse af en og to normalfordelte stikprøver. Lineær regression.
 • Simulation.
 • Introduktion til det statistiske programsystem R.
Målbeskrivelser

Kompetencer:

 • Kunne opbygge simple statiske modeller, kunne vurdere deres relevans for at  afklare konkrete videnskabelige spørgsmål, og kunne kvantificere usikkerheder om de konklusioner, der drages. 
 • Kunne opbygge og fortolke simple simulationseksperimenter der undersøger egenskaber ved stokastiske variable eller estimatorer.

 

Færdigheder:

 • Gennemføre beregninger vedr. marginale, simultane og betingede sandsynligheder for diskrete stokastiske variable. 
 • Udlede marginale tætheder og gennemføre simple transformationer for kontinuerte stokastiske variable. Udlede momentresultater for diskrete og kontinuerte stokastiske variable.  
 • Gennemføre estimation, beregning af konfidensintervaller og modelkontrol i simple normalfordeleringsmodeller, herunder et- og to-stikprøveproblemer og lineær regression, både formelmæssigt og vha. R.
 • Gennemføre simple simulationseksperimenter i R med henblik på at undersøge egenskaber ved stokastiske variable og egenskaber ved estimatorer.

 
Viden:

 • Opstille de basale aksiomer for et sandsynlighedsfelt og gennemføre udregninger af sandsynligheder baseret på elementære principper såsom loven om total sandsynlighed og Bayes' formel. 
 • Redegøre for relationen mellem de basale aksiomer for et sandsynlighedsfelt og formuleringer ved hjælp af stokastiske variable.  Specielt at kunne forklare 'fordelingen' af en stokastisk variabel, herunder middelværdi og varians.
 • Redegøre for statistiske grundbegreber (statistisk model, estimation og konfidensintervaller) i forbindelse med normalfordelingsmodeller.
Introduktion til matematik (MatIntro)
4 timers forelæsning, 4 timers øvelser og 2 timers "lektiecafe" (regn-selv med hjælp fra instruktor) om ugen i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Eksamensforberedelse
 • 25
 • Forberedelse
 • 107
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
De studerende skal bruge computer med R til eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav for at deltage at kursets obligatoriske projekt er godkendt og gyldigt.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Det er et krav for at deltage i reeeksamen at kursets obligatoriske projekt er godkendt og gyldigt. Hvis projektet ikke blev godkendt i det ordinære kursusforløb, kan det genafleveres til bedømmelse senest to uger før første dag i reeksamensperioden.

Reeksamensform: samme som ordinær

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.