NMAA09014U Sandsynlighedsregning og statistik (SS)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Probability Theory and Statistics (SS)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i datalogi

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik

Bacheroruddannelsen i fysik

Bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab

Bacheloruddannelsen i kognitions- og datavidenskab

Bacheloruddannelsen i matematik

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i datalogi med sidefag

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til sandsynlighedsregning og statistik og omfatter følgende emner:

 • Stokastiske variable og deres sandsynlighedsfordelinger
 • Diskrete og kontinuerte fordelinger
 • Middelværdi og varians
 • Simultane og marginale fordelinger
 • Stokastisk uafhængighed
 • Estimation
 • Hypotesetest og konfidensintervaller
 • Lineær regression
 • Analyse af en og to stikprøver
 • Introduktion til det statistiske programsystem R
 • Simulation
Målbeskrivelser

Viden:

 • Forståelse af fordelingsbegrebet
 • Forståelse af sandsynlighedsfunktioner og tætheder i en og to dimensioner, middelværdi og varians
 • Forståelse af marginale og simultane fordelinger
 • Forståelse for de statistiske grundbegreber (estimation, konfidensinterval, hypotesetest)
 • Forståelse for lineær regression og analyse af en og to stikprøver


Færdigheder:

 • Beregne sandsynligheder og betingede sandsynligheder vha. de basale definitioner og regneregler
 • Gennemføre beregninger vedr. marginale, simultane og betingede sandsynligheder, middelværdi og varians
 • Gennemføre estimation, beregne konfidensintervaller og udføre hypotesetest
 • Gennemføre relevante beregninger i R


Kompetencer:

 • Oversætte oplysninger givet som tekst om sandsynligheder og eksperimenter til det relevante matematiske formelsprog
 • Gennemføre statistiske operationer i R
 • Opstille simple statistiske modeller (herunder lineær regression og t-test), kunne vurdere deres relevans for at afklare konkrete videnskabelige spørgsmål, og kunne kvantificere usikkerheder om konklusionerne

Publiceres på absalon inden kursets start.

Introduktion til matematik (MatIntro)
4 timers forelæsning, 4 timers øvelser om ugen i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 121
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamensforberedelse
 • 25
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig

Skriftlig: Gruppeopgaver.

Mundtlig: Mulighed for at få uddybet skriftlig feedback, samt ved aktiv deltagelse i øvelsestimer.

 

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
De studerende skal bruge computer med R til eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

Det er et krav for at deltage at de obligatoriske gruppeopgaver er godkendt og gyldige (to obligatoriske gruppeopgaver, grupper op til tre personer).

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen.

Det er et krav for at deltage i reeeksamen at kursets obligatoriske opgaver er godkendt og gyldige.

Hvis opgaverne ikke blev godkendt i det ordinære kursusforløb, kan de genafleveres i revideret form, senest tre uger før første dag i reeksamensperioden.

Hvis der er 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, vil reeksamensformen blive ændret til 30 min. mundtlig eksamen uden forberedelse og uden hjælpemidler.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at vedkommende lever op til fagets målbeskrivelse.