NMAA06067U Grundlæggende livsforsikringsmatematik (Liv1)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Basic Life Insurance Mathematics (Liv1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik

Kursusindhold

Rentelære; betalingsstrømme; dødelighedsteori; oversigt over de vigtigste forsikringsformer; ækvivalensprincippet; prospektive reserver og differentialligninger for disse; omkostninger; generelle Markovkæder i livsforsikring med anvendelser på invaliditetsforsikring og flerlivsforsikringer; overskud og bonus.

Målbeskrivelser

Viden:
Se indhold

Færdigheder:
Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne

 • Definere og analysere Markovprocesser i kontinuert tid og et endeligt tilstandsrum
 • Formalisere forsikringskontrakter ved hjælp af betalingsstrømme knyttet til en Markovproces
 • Karakterisere betingede forventede nutidsværdier og momenter af betalingsstrømme med deterministiske differentialligninger
 • Analysere overskudsdannelsen i livsforsikringskontrakter
 • Diskutere forskellige metoder til tilbageførsel af overskud

Kompetencer:
Kurset skal give de studerende en bred introduktion til de centrale dele af den livsforsikringsmatematiske teori, med hovedvægt på modelanalyse af den risiko, der overtages af en forsikringsgiver ifølge en livsforsikringskontrakt eller en bestand af sådanne kontrakter.

Analyse 1 (An1),
Stokastiske processer (Stok),
Sandsynlighedsteori (Sand) - alternativt Mål- og integralteori (MI) fra tidligere år og
Forsikring og jura (Forsk&Jura1) eller tilsvarende
6 forelæsninger og 4 øvelsestimer om ugen i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 133
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

30 minutter mundtlig eksamen uden forberedelse og uden hjælpemidler

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.