NMAA05076U Finansiering 1 (Fin1)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Finance 1 (Fin1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik

Kursusindhold

Se emnerne beskrevet under "Viden" i målbeskrivelsen.

Målbeskrivelser

Læringsmål for Finansiering 1

Viden

 • Deterministiske betalingsrækker. Arbitrage og eksistens af diskonteringsfaktorer. Rentebegreber: Rentestruktur. nulkuponrenter, forwardrenter. Obligationsmarkedsbegreber: Obligationstyper, effektive renter og andre konventioner, varighed. NPV-kriteriet.
 • Én-periodemodeller med usikkerhed. Optimalt porteføljevalg og forventet nyttemaksimering. Middelværdi/​varians-analyse. CAPM.
 • Stokastiske fler-periodemodeller Dynamisk justerede porteføljer. Fravær af arbitrage og eksistens af martingalmål, arbitrageprisfastsættelsens 1. og 2. hovedsætning. Anvendelser til prisfastsættelse af afledte aktiver.

Færdigheder

 • Beregne nutidsværdier og nøgletal for deterministiske betalingsrækker og fortage simple kalkyler med disse; rentesregning og NPV-kriteriet.
 • Beregne middelværdi/​varians-optimale porteføljer i én-periodemodeller.
 • Beregne arbitrage-fri priser på afledte aktiver i simple stokastiske fler-periodemodeller, samt at gennemføre basal sandsynlighedsteoretisk argumentation (involverende specielt betinget middelværdi) i sådanne modeller.


Kompetencer

 1. Formulere forbrugs- og (specielt) investeringsproblemer, der inddrager tidsværdien af penge og samt meningsfyldte afvejninger mellem risiko og forventet afkast.
 2. Vurdere forskellige finansielle aktivers priser i forhold til hinanden ved hjælp overvejelser om både arbitragefrihed og ligevægt.
 3. Undersøge hvordan de finansielle aktiver (analyseret under 2.) kan bruges til at løse problemerne formuleret under punkt 1. 
Introduktion til økonomi (ØkIntro) og Sandsynlighedsteori (Sand) - alternativt Mål- og integralteori (MI) fra tidligere år, eller tilsvarende.
6 timers forelæsning og 4 timers øvelser pr. uge i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 133
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Individuel
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Reeksamen

Samme som ordinære eksamen

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.