NKEB13005U  Uorganisk kemi 2 (KemiU2)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Inorganic Chemistry 2 (KemiU2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT
Bacheloruddannelsen i matematik

Kursusindhold

Kvalitativ analyse, uorganisk stofidentifikation, metallers kemi i vandig opløsning, anvendelse af personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr, støkiometri, uorganisk kemisk nomenklatur, syrer/base-, fældnings- og kompleksdannelsesligevægte, elektrokemi, iongitre, kuglepakninger, kompleksforbindelsers reaktivitet og spektroskopiske egenskaber, isomeri

Målbeskrivelser

Efter kurset har den studerende viden om:

 • grundtrækkene af udvalgte metallers kemi i vandig opløsning
 • strukturen af udvalgte iongitre

Efter kurset har den studerende færdigheder i at:

 • anvende regler for nomenklatur af simple uorganiske forbindelser
 • opstille relevante udtryk for ligevægte herunder syre/base-, kompleksdannelses- og opløselighedsligevægte og på baggrund heraf beregne koncentrationen af de involverede species
 • beregne ligevægtskonstanter og standardelektrodepotentialer ud fra relevante standardelektrodepotentialer og ligevægtskonstanter
 • udføre simple kvalitative eksperimenter i semimikromålestok
 • anvende relevante, personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr
 • beskrive vekselvirkningen mellem metalioner og ligander under anvendelse af begrebet hård/blød

 Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:

 • sammenligne forskellige former for kuglepakninger
 • forudsige og diskutere koordinationsforbindelsers elektronstruktur på kvalitativt niveau i sammenhæng med forbindelsernes rumlige struktur og spektroskopiske egenskaber
 • diskutere isomeriforhold i koordinationsforbindelser

 

Der henvises til Absalon

Indholdet af kurset KemiU1 forudsættes bekendt
videoforelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse
a. Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn (vægtes 75%)
b. 7 skriftlige afleveringsopgaver (1 ugentlig i undervisningsuge 2-8). Kun bedømmelsen af de 5 bedste afleveringsopgaver tæller med i den samlede bedømmelse (vægtes 20%)
c. 8 laboratorieøvelser (5%)

Delprøve a) skal være bestået med mindst 50 % korrekt besvarelse. Delprøve c) skal være bestået med 8 godkendte (pointgivende) rapporter.

Bemærk at laboratorieøvelser kun kan udføres i den blok, kurset bliver udbudt.
Krav til indstilling til eksamen

 

 

 

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

De eneste tilladte hjælpemidler er en lommeregner og et molekylbyggesæt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn. Hjælpemidler som ordinær eksamen.

Der kan ikke ses bort fra krav om betåede laboratorieøvelser (delprøve c), og studerende, der ikke opfylder kravet, skal derfor følge kurset igen det kommende studieår.


Godkendte laboratorieøvelser er gyldige i 2 år og kan genbruges ved sygdom eller reeksamen. 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser

 • Kategori
 • Timer
 • E-læring
 • 3
 • Teoretiske øvelser
 • 32
 • Praktiske øvelser
 • 64
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 103
 • I alt
 • 206