NKEB13003U Uorganisk kemi 1 (KemiU1)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Inorganic Chemistry 1 (KemiU1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioteknologi
Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i medicinalkemi

 

Kursusindhold

Struktur og opbygning af det periodiske system, aufbau-princippet, elektronkonfigurationer, periodicitet, metal-, kovalent- og ionradius. bølgefunktioner, kvantetal, atomorbitaler, Hunds regel og Paulis udelukkelsesprincip, oktetregel, kovalent- og ionbinding, bindingsenergi, elektronegativitet, dipolmoment, Lewisstruktur, molekylers rumlige opbygning, ioniseringsenergi, atomiseringsenergi, elektronaffinitet, støkiometriske beregninger, uorganisk kemisk nomenklatur, syre/base-ligevægte, oxidationstrin, redoxreaktioner, elektrokemi, grundlæggende kemi af ikke-metaller, indledende kvantitativ analyse, anvendelse af personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr, Python som digitalt værktøj. 

Målbeskrivelser

Efter kurset har den studerende viden om:

 • grundtrækkene af udvalgte ikke-metallers kemi
 • Industriel og naturlig nitrogenfiksering samt bæredygtighedsaspekter relateret hertil

 

Efter kurset har den studerende færdigheder i at:

 • betjene simpelt analytisk kemisk udstyr og udføre volumetriske analyser med en rimelig nøjagtighed
 • udføre støkiometriske beregninger og omregne forskellige koncentrationsangivelser til hinanden
 • opskrive Lewisstrukturen for et molekyle
 • afstemme reaktionsligninger
 • anvende aufbau-princippet, herunder Hunds regel og Paulis udelukkelsesprincip, til at bestemme elektronkonfigurationen for grundtilstanden for et atom
 • anvende regler for nomenklatur af simple uorganiske forbindelser
 • anvende relevante, personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr
 • opskrive og anvende Nernst’s ligning på simple redoxsystemer herunder beregne en ligevægtskonstant ud fra relevante standardelektrodepotentiale

Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:

 • redegøre for betydningen af kvantetallene n, l, ml og ms
 • forklare den rumlige form og udstrækning af atomorbitaler i relation til kvantetallene n, l og ml
 • diskutere periodiciteten for grundstoffernes fysisk-kemiske egenskaber
 • relatere et grundstofs elektronkonfiguration i grundtilstanden til dets mulige oxidationstrin
 • diskutere begrebet elektronegativitet
 • forudsige og forklare enkle uorganiske forbindelsers rumlige opbygning ved hjælp af VSEPR
 • opstille relevante udtryk for syre/base-ligevægte og beregne koncentrationen af de involverede species
 • Vurdere bæredygtighedsaspekter ved anvendelse og bortskaffelse af kemikalier

 

Der henvises til Absalon

Kemi og fysik svarende til gymnasiets B-niveau samt matematik svarende til gymnasiets A-niveau.
videoforelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 117
 • Teoretiske øvelser
 • 48
 • Praktiske øvelser
 • 32
 • E-læring
 • 5
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende skriftlig og individuel mundtlig feedback på laboratorieøvelsesrapporter og ugentlige afleveringsopgaver

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige stedprøve er en ITX-eksamen.
Se vigtig information om ITX-stedprøver på Studieinformation under punktet: Eksamen -> Eksamensform og regler -> Skriftlig stedprøve (ITX-prøve)
Krav til indstilling til eksamen

1) Alle 4 laboratorieøvelser med tilhørende 7 sikkerhedsmoduler skal være gennemført og tilhørende rapporter godkendt.

2) Mindst 5 hjemmeopgavesæt skal være afleveret og godkendt.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
 • Lommeregner tilladt, dog ikke en lommeregner der kan kommunikere med andre i lokalet eller udenfor.
 • Hvis ITX: KU’s eksamenshus stiller computere med lommeregner til rådighed. Studerende må ikke medbringe deres egen lommeregner.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Der kan ikke ses bort fra krav om beståede laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet, skal derfor følge kurset igen i det kommende studieår

Godkendte laboratorieøvelser er gyldige i 2 år og kan genbruges ved sygdom eller reeksamen

Har den studerende bestået 1. del af kravet men ikke 2. del, skal manglende hjemmeopgavesæt afleveres senest 3 uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelser