NKEB13001U Organisk kemi i naturvidenskab (KemiOnat)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Organic Chemistry for Science (KemiOnat)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biokemi
Bacheloruddannelsen i medicinalkemi
Bacheloruddannelsen i nanoscience

Kursusindhold

Formålet med kurset er at gøre de studerende bekendt med de vigtigste stofklasser i den klassiske organiske og i den biologiske kemi samt deres typiske kemiske reaktioner. Endvidere bibringes de studerende kendskab til organisk-kemisk formelsprog og nomenklatur samt den organiske kemis tradition og betydning. Kurset omhandler simple organiske molekyler og stoftyper, polymerer, stereokemi, grundlæggende organisk-kemiske reaktionstyper, fysisk-kemiske egenskaber samt NMR-spektroskopi, IR/Raman-spektroskopi, UV/Vis-spektroskopi og massespektrometri med hovedvægten på NMR-spektroskopi. De studerende vil herudover lære at anvende massevirkningslov, støkiometri samt mol-, masse-, og koncentrationsberegninger i forbindelse med diskussionen af organisk-kemiske reaktioner eller i forbindelse med laboratoriearbejdet. Polaritet, polarisering, dispersionskræfter, dipolmoment, hydrogenbinding og saltbroer, og deres betydning for molekylære vekselvirkninger, samt reaktionskinetik introduceres.  Laboratoriearbejdet omfatter tilrettelæggelse af arbejdet, grundlæggende laboratoriepraksis inkl. simple organiske synteser, sammensatte laboratorieforløb, rapportskrivning og indføring i laboratoriesikkerhed.

Målbeskrivelser

Komptetencer

Efter kurset skal den studerende kunne

 • diskutere beskrivelser af kemisk binding, således som de mødes i den organiske kemi
 • diskutere stereokemiske begreber og organiske molekylers tredimensionale struktur
 • udvise forståelse af sammenhængen mellem kemisk struktur og data fra spektroskopiformerne IR/Raman, UV/Vis, proton- og carbon-NMR og fra massespektrometri
 • anvende simple ligevægts- og hastighedsbetragtninger i beskrivelsen af et organisk-kemisk reaktionsforløb

Færdigheder

Efter kurset skal den studerende kunne

 • navngive simple organisk-kemiske forbindelser
 • anvende software til at tegne kemiske strukturformler,
 • foretage litteraturundersøgelser v.hj.a. elektroniske søgemaskiner,
 • udføre simpelt laboratoriearbejde på forsvarlig vis, herunder kende til brugen af sikkerhedsudstyr
 • bruge et kemisk håndbibliotek i forbindelse med praktisk laboratoriearbejde
 • foretage simple organisk-kemiske operationer som fx omkrystallisation og ekstraktion og kunne forstå de grundlæggende principper bag
 • oprense et råprodukt vha. almindelige laboratoriemetoder og undersøge renheden af et oprenset produkt
 • opsøge og anvende arbejdspladsbrugsanvisninger, kemikalieklassifikation og sikkerhedsforskrifter, herunder kende til håndtering og bortskaffelse af kemikalieaffald
 • dokumentere eksperimentelt laboratoriearbejde

Viden

Efter kurset skal den studerende kunne

 • udvise kendskab til de grundlæggende stofklasser i den klassiske organiske og i den biologiske kemi
 • udvise kendskab til de grundlæggende organisk-kemiske reaktionstyper og deres reaktionsmekanismer
 • udvise kendskab til strukturbestemmelse og fremstilling af proteiner
 • gøre rede for de specielle forhold, der gør sig gældende under enzymkatalyse
 • kende de grundlæggende kemiske omdannelser i metabolismen samt nukleinsyrernes opbygning og funktion
 • kende de vigtigste facetter af fastfasekemi

Undervisningsmaterialet angives på kursets hjemmeside.

Kemi og fysik svarende til gymnasiets B-niveau samt matematik svarende til gymnasiets A-niveau
Forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. I løbet af kurset afleveres 10-11 sæt hjemmeopgaver samt dokumentation for de udførte laboratorieøvelser.

I løbet af kurset afholdes to orienterende delprøver på regneøvelsesholdene, hver af 30 min. varighed.
Studerende fra andre studieretninger, der har faglige forudsætninger svarende til gymnasiets B-niveau i kemi, kan optages på kurset.
Studerende, der er gravide eller ammer, eller lider af sygdomme som fx epilepsi eller diabetes, skal inden blok 2 kontakte Jørn B. Christensen med henblik på at aftale evt. særlige forholdsregler.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 32
 • Forberedelse (anslået)
 • 278
 • Teoretiske øvelser
 • 74
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 412
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn
Krav til indstilling til eksamen

Sikkerhedsprøven samt laboratorieøvelser skal være godkendt.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Molekylebyggesæt er tilladt

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som den ordinære eksamen, dvs 4 timers skriftlig prøve. Samme indstillingskrav.

Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen