NKEB10005U Forskningspraktik i kemi (ForskPrak)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Research Practice in Chemistry (ForskPrak)

Uddannelse

Bacheloruddannelse i kemi
Bacheloruddannelsen i nanoscience

Kursusindhold

Teoretisk og/eller eksperimentelt projektarbejde.

Fagområdet for projektet er kemi.

Kurset er projektorienteret, du skal finde en vejleder og et projekt inden du tilmelder dig kurset.  Det er dit ansvar at finde en vejleder og aftale et projekt med ham/hende.

Hvis du tilmelder dig "forskningspraktik i kemi" i undervisningsperioden 5+1+2 skal du vælge en vejleder og et projekt inden 1. juni. Hvis du tilmelder dig "forskningspraktik i kemi" i undervisningsperioden 3+4+5 skal du vælge en vejleder og et projekt inden 1. november.
Navn på vejleder samt projekttitel skal sendes til den kursusansvarlige inden disse datoer.

 

Målbeskrivelser

Efter kurset har den studerende viden om:
- en fagligt afgrænset problemstilling
 

Efter kurset har den studerende færdigheder i at:
- finde den for projektets relevante kemiske litteratur

Efter kurset har den studerende kompetencer til selvstændigt at:
- udføre et mindre teoretisk eller praktisk projekt
- dokumentere det udførte arbejde i form af en velstruktureret projektrapport

Det anbefales at den studerende er fortrolig med indholdet af de obligatoriske kurser på første år af bacheloruddannelsen i kemi eller nanoscience. Desuden forventes der kvalifikationer indenfor termodynamik.
Problembaseret undervisning og individuelt arbejde.
  • Kategori
  • Timer
  • Projektarbejde
  • 205,5
  • Eksamen
  • 0,5
  • I alt
  • 206,0
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Senest en uge før afslutningen af blokkens eksamensperiode afleveres en projektrapport. Ved manglende eller for sen aflevering gives karakteren ”udeblevet”. Ved rettidig aflevering afholdes i blokkens eksamensperiode en afsluttende 30 minutters individuel mundtlig eksamen uden forberedelse baseret på projektrapporten. Eksamen indledes med et 10-20 minutters oplæg fra eksaminanden, hvorefter de interne bedømmere stiller spørgsmål i projektets område.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Revideret rapport kan afleveres i forbindelse med reeksamen

Kriterier for bedømmelse

Bedømmelsen omfatter både faglige og formidlingsmæssige aspekter, herunder den studerendes stave- og formidlingsevne.