NKEB10003U Uorganisk kemisk syntese (UorgSyn)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Inorganic Chemical Synthesis (UorgSyn)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Kandidatuddannelsen i bioteknologi med sidefag

Kursusindhold

Planlægning og udførelse af uorganisk syntesearbejde ud fra forskrifter i faglitteraturen, herunder vurdering af sikkerheds- og miljømæssige aspekter ved arbejdet.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus har den studerende viden om og kendskab til simple enhedsoperationer, og hvorledes simple synteseopgaver sammenstykkes af sådanne.

Efter endt kursus har den studerende færdigheder i at betjene almindeligt laboratorieudstyr, at arbejde sikkert i laboratoriet samt at anvende relevant elektronisk baseret informationssøgning.

Efter endt kursus har den studerende kompetencer til at læse og fortolke præparative synteseforskrifter fra dansk og fremmedsproget litteratur, at udarbejde risikoanalyser herunder foretage substitutionsovervejelser og deraf nødvendige fremgangsmådeændringer. Ligeledes har den studerende kompetencer til at modificere en forskrift til aktuelle fysiske rammer samt tilgængeligt udstyr.

Udleverede og selvfremskaffede synteseforskrifter.

Kurset NKEB13003U Uorganisk kemi 1 (KemiU1) skal være bestået
Det anbefales at den studerende er fortrolig med indholdet af de obligatoriske kurser på første år af bacheloruddannelsen i kemi.
Laboratoriearbejde.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 68
  • Praktiske øvelser
  • 138
  • I alt
  • 206
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Bedømmelsen baseres på otte opnåede eksperimentelle resultater (stoffer) samt tilhørende afleverede rapporter. Afleveringerne vægtes lige i bedømmelsen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere bedømmere
Reeksamen

Hvis alle ekperimenter er udført, men en eller flere rapporter er afleveret for sent, er reeksamen en aflevering af manglene rapporter og stoffer.

Hvis nogen af eksperimenterne ikke er udført skal disse udføres næste gang kurset er udbudt, og de manglene rapporter of stoffer skal indleveres

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen