NKEA60002U Kemiske undervisningsforsøg (KUF)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Kemiske Undervisningsforsøg (KUF)

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i kemi med sidefag
Kandidatuddannelsen i bioteknologi med sidefag

Kursusindhold

Den studerende skal indøve og udføre 6 relevante demonstrationsforsøg samt udarbejde 6 elevøvelser, alle med rapporter. Til elevøvelserne skal der tillige udarbejdes forsøgsvejledninger. Yderligere skal der indenfor et tematisk område udarbejdes et demonstrationsforsøg og to elevforsøg, alle med rapporter. Hver studerende skal offentligt udføre 4-6 af demonstrationsforsøgene.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus har den studerende viden om kilder til eksperimentel kemi på gymnasialt niveau, samt viden om sikkerheds- og miljømæssige aspekter af selve demonstrationseksperimenterne og af den kemi der demonstreres.

Efter endt kursus har studenten færdigheder i at betjene almindeligt laboratorieudstyr, og at tilpasse et demonstrationsforsøg eller et elevforsøg til det tilgængelige laboratorieudstyr.

Efter endt kursus har studenten kompetencer at planlægge og udføre gymnasierelevante kemiforsøg.

Individuelt pensum fastlægges i 4. uge af undervisningsforløbet.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Det anbefales, at den studerende har erfaring med praktisk laboratoriearbejde.
Kurset er et eksperimentelt kursus. Der vejledes i laboratoriet og under forberedelserne og udførelsen af demonstrationseksperimenterne. Udover personale fra Kemisk Institut er der til kurset knyttet en ekstern lektor med undervisningserfaring og tilknytning fra gymnasieskolen.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 110
  • Praktiske øvelser
  • 96
  • I alt
  • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min (uden forberedelsestid)
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Den mundtlige eksamen er uden forberedelse og består af udførelsen af et demonstrationsforsøg og diskussion af rapport over det tematiske arbejde.
Bedømmelsen baseres ligeligt på rapporten over det tematiske arbejde og det udførte demonstrationsforsøg.
Krav til indstilling til eksamen

Ovennævnte rapporter og vejledninger skal være afleverede og godkendte, før den studerende kan deltage i eksamen.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Rapporten kan medtages til den mundtlige eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen. 

Studerende kan tilmelde sig reeksamen i slutningen af næste blok, forudset at det praktiske arbejde er blevet godkendt (senest 2 uger før reeksamen).

Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte øvelser/ laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen