NIGM16008U  Civilsamfund, entreprenørskab og local governance

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Civic Society, Entrepreneurship and Local Governance

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Kursusindhold

Globalisering og en reduceret statslig styring medvirker til, at udviklingen i landdistrikterne i voksende grad afhænger af de lokale civilsamfund og deres indsats være sig som 'borgere' eller 'erhverv'. 

Eksistensen og sammensætningen af de civile samfund samt arten og rækkevidden af ildsjælenes, foreningslivets og entreprenørers indsatser bliver central.

I kurset vil der indgå teorier og begreber om bl.a. 'lokalisering og migration', 'social kapital', 'kulturkapital', 'institutionel kapacitet', forskellige former for entreprenørskab og 'lokal strategisk kapacitet' i videst mulige omfang relateret til lokale eksempler og konkrete problemstillinger. 

Desuden vil der blive set på relevante støtteordninger som incitamenter. 

Der lægges vægt på, at de studerende kan relatere til egen faglig praksis.

    

 

   

 

Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne: 

Viden

- beskrive drivkræfterne og relevante faktorer bag rollerne for civilsamfund, entreprenørskab og local governance i et rum under forandring 

- beskrive aktørerne bag civilsamfund, entreprenørskab og local governance i de nye landdistriktsrum

Færdigheder

- identificere og anvende relevante teorier og begreber i analyser af lokalsamfund i forandring  
- lave en udfoldet problemformulering  
- identificere og trække på relevante videnkilder

Kompetencer

- gennemføre en analyse af et udvalgt lokalt civilsamfund og dets entreprenørskab samt local governance  
 

Før og under kurset oplyses relevant litteratur.

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. Undervisningen er koncentreret på to intensive internater af 2 1/2 dages varighed samt to temadage/seminarer af 1 dags varighed. Forud for hvert internat/temadag/seminar udsendes relevant litteratur (50-200 sider). Internaterne består dels af oplæg fra interne og eksterne undervisere og dels af ekskursioner/​feltstudier. Der udarbejdes en række mindre opgaver, der tilsammen skal bestås for at bestå kurset.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
10 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Aflevering af 3 opgaver i løbet af kurset. Opgaverne vægtes ligeligt. Karakteren er et gennemsnit af opgaverne
Krav til indstilling til eksamen

 

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Skriftlig opgave, ingen ekstern censur, bedømmelse efter 7-trinsskalen.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 2 måneder inden afleveringstidspunktet.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelserne

 

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Ekskursioner
 • 16
 • Forberedelse
 • 75
 • Projektarbejde
 • 120
 • Kollokvier
 • 8
 • Vejledning
 • 6
 • I alt
 • 275