NIGM16007U  Stedets betydning - innovation og projektudvikling

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Place Based Opportunities - Innovation and Project Development

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Kursusindhold

Kurset skal introducere til og give erfaringer med afdækning af innovative potentialer i lokalområder indenfor et bredt spekter af naturbaseret terapi og sundhedsfremme.  

De studerende bliver gennem teori og praktiske eksempler præsenteret for forskellige forståelsesrammer af, hvorledes lokale forhold kan få indvirkning på befolkningsgrupper; naturmiljøer, det byggede miljø,  sociale og kulturelle forhold. I grupper , hvor samarbejdet mellem de studerendes erfaringer bringes i spil, skal de studerende arbejde med analyser af lokalsamfund og beskrive nye tiltag indenfor rammen af sundhedsfremmende naturprojekter. 

I kurset vil grundlæggende analysemetoder og i særdeleshed viden om projektudvikling og -samarbejde blive introduceret.         

Det empiriske udgangspunkt tages i et udvalgt geografisk case-område og kurset munder ud i en projektopgave.

Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning skal den studerende:

Viden

kende til lokalsamfund som kontekst og udgangspunkt for specifik analyse og tiltag indenfor natur og sundhed  

- kunne bringe forskellige tilgange til løsning af en fælles opgave frem

- kende til kildemateriale og datagrundlag   

Færdigheder

- kunne gennemføre basale analyser og projektarbejde indenfor området

Kompetencer

- arbejde projektorienteret og tværfagligt i en given kontekst 

- kunne formulere, analysere og fremkomme med innovative tiltag i relation til et lokalområdes potentialer indenfor naturmiljøer, sundhed, sociale og kulturelle forhold.

- kunne anvende erfaringer med case- og projektarbejde i forbindelse med kurset Videnskabsteorier og analysemetoder (modul 3).

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob.

Undervisningen er koncentreret i et intensivt internat i et udvalgt caseområde af 2 1/2 dages varighed samt en temadag/et seminar af 1 dags varighed.

Forud for hvert internat/seminar udsendes relevant litteratur.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 15 min.
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve baseret på skriftlig opgave. Hver studerende eksamineres individuelt i den gruppebaserede projektopgave. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen vægtes således: Skriftlig aflevering 60 % og mundtlig eksamen 40 %. Der gives én samlet karakter. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.
Krav til indstilling til eksamen

 

 

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Reeksamen er alene en skriftlig aflevering. Den foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave. Ingen ekstern censur, bedømmelse efter 7-trinsskalen.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 2 måneder inden afleveringstidspunktet.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Forberedelse
 • 45
 • Projektarbejde
 • 120
 • Ekskursioner
 • 10
 • Vejledning
 • 5
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206