NIGM16005U Planlægning og offentlig landskabsforvaltning - forandringer og udfordringer

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Planning and Public Landscape Management - Changes and Challenges

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Kursusindhold

Det åbne lands planlægning og offentlig landskabsforvaltning er i fokus i dette kursus. Den studerende opnår overblik over den samlede offentlige landskabsforvaltning, og får indsigt i det danske plansystem.

I kurset vil der blive blive lagt vægt på det åbne lands planlægning og den aktive del af landskabsforvaltningen, dvs. på naturpleje og -genopretning, skovrejsning, naturplaner og vandplaner. Kurset omfatter desuden gennemgange af planmål og retningslinier for det åbne land - i teorien og i praksis. Tilgange til analyse af politikker ("policy analysis") vil blive præsenteret og afprøvet.

Formålet med kurset er at gøre den studerende fortrolig med de aktuelle forvaltningsmål og -midler fra EU-niveauet til den enkelte ejendom. Det beyder også, at den kommunale planlægning i det åbne land indgår som et central område. Der inddrages og diskuteres eksempler på kommunale planmål for landskabernes fremtidige udvikling med hensyn til bl.a. landskabskarakter, jordbrugsmæssig anvendelse, byudvikling, naturindhold og kulturmiljø.

Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne: 

Viden
– beskrive de vigtigste, gældende ordninger i den offentlige landskabsforvaltning og deres administrative placering.
- beskrive centrale faser i forskellige typer planlægningprocesser.
– gennemgå de centrale mål og midler knyttet til det åbne lands planlægning på kommuneniveau.

Færdigheder
– anvende forskellige analysemodeller vedrørende landskabsudvikling og politikformulering.
– analysere offentlige mål, midler og implementeringstilgange i relation til det åbne lands planlægning og landskabsforvaltning.

Kompetencer
– anvende teorier om plan/politikformulering og implementering i praksis, dvs. kunne udføre plan- og politikopgaver af relevans for det åbne land.
- håndtere almindelige planopgaver i det åbne land - fra områdeanalyse, til planlægning af procesforløb og fremstilling af løsningsforslag.

Før og under kurset oplyses litteratur.

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob.

Undervisningen er koncentreret i to intensive internater i udvalgte caseområder af 2 1/2 dages varighed hver samt to temadage/seminarer af 1 dags varighed.

Der arbejdes i grupper med et projekt, som indgår i eksamensbedømmelsen.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Ekskursioner
 • 16
 • Forberedelse
 • 75
 • Forelæsninger
 • 50
 • Kollokvier
 • 8
 • Projektarbejde
 • 120
 • Vejledning
 • 5
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve baseret på skriftlig opgave. Hver studerende eksamineres individuelt i den gruppebaserede projektopgave. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen vægtes således: Skriftlig aflevering 60 % og mundtlig eksamen 40 %. Der gives én samlet karakter. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Reeksamen er alene en skriftlig aflevering. Den foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave. Ekstern censur, bedømmelse efter 7-trinsskalen.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 1 måned inden afleveringstidspunktet.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.