NIGM16002U  AFLYST Multifunktionelle landskaber - bæredygtige fremtider?

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

CANCELLED Multifunctional Landscapes - Sustainable Futures?

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Kursusindhold

Med udgangspunkt i aktuel faglitteratur og ekskursioner til konkrete landskaber behandles indholdet og udviklingen samt aktuelle konfliktpunkter i danske kulturlandskaber.

Kurset giver et grundlæggende kendskab til teorier og begreber knyttet til de multifunktionelle landskaber. der lægegs vægt på, at de studerende kan relatere til egen faglig praksis. Både økologiske og socio-økonomiske dimensioner inddrages og landskaberne analyseres fra ejernes/brugernes og det offentliges perspektiver.

Første del af modulet koncentreres om selve landskaberne, og hvordan de kan beskrives og analyseres ud fra et funktionelt natursyn. Anden del fokuser på interessekonflikter og mulige løsninger samt samarbejde i landskabsforvaltningen. Endelig vil der i modulet blive arbejdet med forskellige administrative niveauer, fx med relationer til EUs landbrugs, natur- og miljøpolitik og betydningen af den kommunale forvaltnings tilgange til helhedsplanlægning for landskaber.

 

 

Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

Viden
- beskrive hovedtræk i det danske kulturlandskabs udvikling gennem de sidste 200 år samt de vigtigste aktuelle udviklingstræk i relation til hovedfunktionerne.
- beskrive samt diskutere landskabsbegrebet  og dets udvikling i Nordeuropa frem til 'Den Europæiske Landskabskonvention'.
- kende forskellige og ligheder mellem forskellige landskabsfunktioner og økosystemydelser ("ecosystem services").

Færdigheder
- anvende forskellige metoder til analyse af landskabsforandringer i rum og tid.

Kompetencer
- anvende teorier og begreber vedrørende landskabets multifuntionelle anvendelse og udvikling.

Litteratur oplyses før og undervejs i kurset.

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob.

Undervisningen er koncentreret i to intensive internater i udvalgte caseområder af 2 1/2 dages varighed hver samt to temadage/seminarer af 1 dags varighed.

Der arbejdes individuelt med et projekt, som indgår i eksamensbedømmelsen.
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering
Mundtlig individuel prøve baseret på skriftlig opgave. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den skriftlige aflevering. Eksamen vægtes således: Skriftlig aflevering 60 % og mundtlig eksamen 40 %. Der gives én samlet karakter. Opgaven udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Reeksamen er en skriftlig aflevering. Den foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave. Ekstern censur, bedømmelse efter 7-trinsskalen.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 2 måneder inden afleveringstidspunktet.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse
 • 75
 • Projektarbejde
 • 120
 • Ekskursioner
 • 16
 • Vejledning
 • 5
 • Kollokvier
 • 8
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 275