NIGM16001U Landskabets arealforvaltere - samarbejde og konflikter

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

The Landscape Managers - Cooperation and Conflicts

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Kursusindhold

Kurset fokuserer på landskabsstrategier og multifunktionel jordfordeling og tager sit udgangspunkt i de mange aktører og interessenter, som kan identificeres i forvaltningen af det åbne land. Det betyder, at tilgange til aktøranalyse, konfliktidentifikation, -håndtering og -løsning er centralt for kursets indhold.

Et andet vigtigt område som behandles er de forskellige aktørers interaktion med det fysiske landskab. Konkrete eksempler på aktørdrevet landskabsforvaltning udvælges og diskuteres, med udgangspunkt i teorier omkring, hvordan forandringer kan opnås gennem samarbejde (fx fra projektet Collective Impact).

En stor del af den offentlige landskabsforvaltning har som mål at beskytte, opretholde eller fremme landskabsværdier, herunder værdier knyttet til biodiversitet, drikkevand, kulturarv, rekreation og klimaforhold. Der arbejdes i kurset med forskellige typer landskaber og metoder til afdækning af behov for potentiale for forandring med fokus på hvordan fremtidens multifunktionelle landskaber kan udvikle sig.

Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning skal den studerende have opået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
- beskrive de centrale aktører i dansk landskabsforvaltning og kende deres overordnede roller og kompetencer.
- kende de vigtigste modeller for forståelse af menneskets interaktion med naturgrundlaget.
- kende til multifunktionelle landskabers forvaltning og planlægning.


Færdigheder
- anvende metoder som indgår i multifunktionel jordfordeling.

Kompetencer
- gennemføre processer, som er del af udvikling af en landskabstrategi.

Før og under kurset oplyses litteratur til de enkelte kursusaktiviteter.

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob.

Undervisningen er koncentreret i to intensive internater i udvalgte caseområder af 2 1/2 dages varighed hver samt to temadage/seminarer af 1 dags varighed.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 16
 • Forberedelse
 • 75
 • Forelæsninger
 • 50
 • Kollokvier
 • 8
 • Projektarbejde
 • 120
 • Vejledning
 • 6
 • I alt
 • 275
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
10 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Der udarbejdes tre mindre opgaver i løbet af modulet, som afleveres løbende efter aftale med underviser. Hver af de tre opgaver har en vægt på 1/3 af den samlede karakter. Alle tre opgaver skal afleveres rettidigt. Der gives én samlet karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Reeksamen er alene en skriftlig aflevering: den foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave. Ingen ekstern censur, bedømmelse efter 7-trinsskalen.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 1 måned inden afleveringstidspunktet.

 

 

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.