NIGM16001U  Landskabets arealforvaltere - samarbejde og konflikter

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

The Landscape Managers - Cooperation and Conflicts

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Kursusindhold

Kurset tager sit udgangspunkt i de mange aktører og interessenter, som kan identificeres i forvaltningen af det åbne land. Det betyder, at tilgange til aktøranalyse, konfliktidentifikation, -håndtering og -løsning er centralt for kursets indhold.

Et andet vigtigt område som behandles er de forskellige aktørers interaktion med det fysiske landskab. Konkrete eksempler på aktørdrevet landskabsforvaltning udvælges og diskuteres, med udgangspunkt i teorier omkring, hvordan forandringer kan opnås gennem samarbejde (fx collective impact).

En stor del af den offentlige landskabsforvaltning har som mål at beskytte, opretholde eller fremme landskabsværdier, herunder værdier knyttet til biodiversitet og andre dele af landskabets naturindhold. Selv om der indenfor givne kulturer er store fællestræk i den enkeltes værdiopfattelse, vil landskabsværdier grundlæggende være knyttet til den enkelte persons natursyn. Derfor er teori og praktiske betydninger af natursyn en væsentlig del af kursets indhold.

Målbeskrivelser

Ved kursets afslutning skal den studerende have opået følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Viden
- beskrive de centrale aktører i dansk landskabsforvaltning og kende deres overordnede roller og kompetencer.
- kende til forskellige former for natursyn og landskabsværdier.
- kende de vigtigste modeller for forståelse af menneskets interaktion med naturgrundlaget.

Færdigheder
- anvende metoder til aktør-/​interessentanalyse.
- gennemføre en basal analyse af natursyn og værdiforståelse.

Kompetencer
- kunne afdække og diskutere forskellige individers og grupperingers natursyn, og vide hvilken indflydelse disse forskelligheder har i konkrete landskabsforvaltnings- og planlægningsinitiativer.

Før og under kurset oplyses litteratur

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob.

Undervisningen er koncentreret i to intensive internater i udvalgte caseområder af 2 1/2 dages varighed hver samt to temadage/seminarer af 1 dags varighed.
Point
10 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Der udarbejdes tre mindre opgaver i løbet af modulet, som afleveres løbende efter aftale med underviser. Hver af de tre opgaver har en vægt på 1/3 af den samlede karakter. Alle tre opgaver skal afleveres rettidigt. Der gives én samlet karakter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Reeksamen er alene en skriftlig aflevering: den foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave. Interne censur, bedømmelse efter 7-trinsskalen.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 1 måned inden afleveringstidspunktet.

 

 

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse
 • 75
 • Projektarbejde
 • 120
 • Ekskursioner
 • 16
 • Vejledning
 • 6
 • Kollokvier
 • 8
 • I alt
 • 275