NIGB21023U Data-analyse og præsentation med Python

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Data Analysis and Presentation Using Python

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Kursusindhold

Kurset underviser i gode vaner ved håndtering af data og forbereder deltagerne i indsamling af geovidenskabelige felt- og laboratoriedata, i nær overensstemmelse med videnskabelig teori. Deltagerne lærer at organisere egne eller eksisterende data på måder, der fremmer effektiv deling af data, og som muliggør en effektiv viderebearbejdelse, analyse og præsentation af data (figurer) ved brug af Python. Kurset underviser desuden i effektiv skriftlig videnskabelig kommunikation, f.eks. i forbindelse med rapportskrivning. Målet med kurset er, at deltagerene:

 • Får praktisk erfaring med organisering og håndtering af eksisterende og nye data i strukturerede dataformater.
 • Lærer at bearbejde data med henblik på en (i) effektiv og hurtig dataanalyse og på at (ii) præsentere resultater heraf i figurer af høj kvalitet.
 • Lærer skriftligt at beskrive data (resultater) og udlede konklusioner heraf i overensstemmelse med videnskabelig teori og som led i hypotesetestning.
 • Lærer at skabe fokuserede grafer/illustrationer som kommunikerer hovedbudskabet klart og effektivt.

 

Deltagerene vil lære at kombinere brugen af MS Excel med open source programmet Phyton (via Spyder) som redskaber til etablering af databaser, databearbejdning, analyse og præsentation.

 

Deltagerene vil blive præsenteret for eksempler fra disciplinerne hydrogeologi og hydrogeokemi, som er underviserens forskningsfelter. Deltagere fra et bredt felt af discipliner er dog velkomne. Alle deltagere opfodres til at medbringe data (feltnoter, værdier, tabeller, regneark, billeder, m.v.) fra egne felt- eller laboratoriearbejder (hvis muligt) og at arbejde med disse data gennem kurset.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Korrekt strukturering af en ‘Excel-database’.
 • Strukturerede numeriske og kategoriske variable, og andre datatyper.
 • Python og Spyder (gratis, open-source program).
 • Teknikker til at udfærdige fokuserede illustrationer.
 • Videnskabelig teori, og teknikker til at formulere gode tekster og strukturere rapporter.


Færdigheder:

 • At organisere data på måder, der muliggør opbevaring og/eller deling af data.
 • At evaluere hvilke datatyper en database har behov for at kunne rumme.
 • At vurdere hensigtsmæssigt design af planlagte dataindsamlingsaktiviteter.
 • At skabe fokuserede tabeller, grafer, og illustrationer som behandler specifikke sammenhænge i data, ud fra hvilke der kan drages konklusioner.
 • At beskrive resultater og formulere konklusioner i overensstemmelse med videnskabelig teori og som led i hypotesetestning.

 
Kompetencer:

 • At udvikle strukturerede databaser som muliggør effektiv, hurtig, og avanceret databearbejdning og som understøtter deling af data.
 • At anvende andres data og databaser effektivt.
 • At designe en begrundet strategi for indsamling af data til udforskningen af en specifik arbejdshypotese.
 • At evaluere passende måder at præsentere data/​resultater og at skabe informative illustrationer af data som muliggør at der drages konklusioner.
 • At bekrive sine resultater og uddragne konklusioner kortfattet og præcist, og kritisk at evaluere andres tekster.

Se kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til de obligatoriske kurser på 1. og 2. år af en geovidenskabelig BSc-uddannelse på SCIENCE.
Undervisningen foregår ved forberedelse, forelæsninger, øvelser og fælles diskussioner, via arbejde med deltagernes egne data, og via projekt-relateret arbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 150
 • Øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Kursusdeltagerne vil modtage konstruktiv mundtlig og skriftlig feedback til skriftlige øvelser gennem kurset og til den afsluttende rapport.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, Løbende
Skriftlige opgaver, som skal skrives og afleveres under kurset. Afleveringsfrister vil fremgå af kursusplan som udleveres ved kursets begyndelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

(Gen)aflevering af (eventuelt reviderede) skriftlige opgaver, som skal afleveres inden reeksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.