NIGB20002U Bæredygtig naturressourceforvaltning

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Sustainable Natural Resource Management

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i natur- og samfundsvidenskabelige aspekter af naturressourceforvaltning, idet der særligt lægges vægt på begreber som ’naturressourcer’, ’bæredygtighed’ og ’bæredygtig udvikling’.

Naturressourceforvaltning anskues ud fra såvel en termodynamisk som en miljø-etisk og en miljø-økonomisk vinkel. Der fokuseres særligt på forvaltning af knappe naturressourcer, som fx energiressourcer, og på klimaproblemstillinger.

Med udgangspunkt i lærebøger og artikler opbygges en teoretisk forståelse af naturressourceforvaltning, som sideløbende anvendes på konkrete cases.

Målbeskrivelser

Viden:

Termodynamikkens 1. og 2. lov i relation til bæredygtig udnyttelse af naturressourcer, bæredygtig forvaltning af energiressourcer, nationalt og globalt, energiforbrug og klimaændringer, miljø- og økologisk økonomiske grundbegreber, værdisætning af miljø, miljø- og klimaetik.


Færdigheder:

 • redegøre for basale biofysiske lovmæssigheder af relevans for forvaltningen af naturressourcer.
 • redegøre for elementære miljø-økonomiske begreber i relation til forvaltning af naturressourcer.
 • redegøre for kausale sammenhænge mellem miljøproblemer og biofysiske og miljø-økonomiske faktorer.
 • redegøre for sammenhænge mellem miljøproblemer og biofysiske og miljø-økonomiske faktorer.


Kompetencer:

Analysere bæredygtigheden af forskellige naturressourceforvaltningstiltag

Vurdere bæredygtigheden af politiske forslag til grøn omstilling

Anvende resultater, metoder og data i forbindelse med naturressourceforvaltningsproblemstillinger

Forstå og analysere stof- og energistrømme i en socio-økologisk sammenhæng

 

Se kursushjemmeside på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.
Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Kurset er identisk med NGEB10001U Bæredygtig naturressourceforvaltning.
Det er ikke tilladt at bestå begge kurser.

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde miljøgeografi.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv

Undervisningen er i høj grad baseret på diskussioner af kursets temaer. Ved aktiv deltagelse i diskussionerne får den studerende feedback på sin indsigt og overvejelser af underviser og andre studerende

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Prøveformsdetaljer
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende et blandt 16 i forvejen kendte spørgsmål og eksamineres efter 20 minutters forberedelse.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Det er tilladt at anvende Large Language Models (LLM)/Large Multimodal Models (LMM) – fx ChatGPT og GPT-4.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.