NIGB20000U Geodesign

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Geodesign

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Målet med kurset er at udbygge og sammenfatte de kompetencer studerende har opnået indenfor digitale data, metoder og mediering som  en integreret del af landskabs planlægning og design.

Kurset er et studiokursus, hvor GIS (Geografiske Information Systemer), CAD (Computer Aided Design) samt værktøjer til visualisering og simulering udforskes og diskuteres som en integreret del af et landskabsarkitektonisk projektforløb - fra analyse af stedet, over skitsering, bruger-involvering og afprøvning, til endelig projektering. 

Kurset tager udgangspunkt i de studerendes eksisterende erfaringer med relevant software og data. Ud over de programmer, konkrete metoder og data der umiddelbart anvendes på kurset, lægges der op til at de studerende selv finder og foreslår alternative informationer og tilgange til løsning af konkrete problemstillinger. 

software med fokus på brugergrænseflade, basale kommandoer til databehandling, datakvalitet, tegningsproduktion, arbejdstegninger (dimensioner, linjetyper og staffage), detalje tegninger, opsætning og plot, kartografi, arbejdsmetode i byggesektoren, import og oprensning af eksterne filer, rumlige forespørgsler og analyser, udveksling af data (raster og vektor) og 3D (konstruktion og skyggeberegning).

De studerende introduceres til metoder og redskaber til problemorienteret og projektbaseret arbejde hvor tværfaglighed og æstetisk bevidsthed er bærende. De studerende opbygger således både konkret, operationel viden samt en kritisk tilgang til forskellige metodiske tilgange og kompetencer i anvendelse af software og data.

I løbet af kurset præsenterer studerende foreslåede strategier og løsninger med udgangspunkt i analyse af problemstillinger, data- og metodevalg.

 

Målbeskrivelser

Den studerende skal opnå generel, digital dannelse i forbindelse med landskabsarkitektur og –planlægning. Hun/han skal kreativt og kritisk kunne identificere, anvende og diskutere relevante, digitale metoder, medier og data til udvikling af projektnært materiale, som f.eks. plantegninger, 3D modeller, konsekvensberegninger i forbindelse med fremstillede forslag.

Viden:

Den studerende skal være bekendt med relevante, digitale metoder, medier og data – herunder GIS, CAD og geodata samt værktøjer og tilgange i relation til visualisering, simulering, virtual/augmented reality, konvertering mellem digitale formater samt mellem digitale og analoge modeller/repræsentation.

Færdigheder:

Den studerende skal selvstændigt være i stand til at identificere, anvende og diskutere relevante, digitale metoder, medier og data. Herunder i forbindelse med

 • analyse og registrering af stedet
 • formulering af designprogram
 • skitsering af forslag
 • afprøvning og simulering
 • endelig projektering

 

Kompetencer:

Den studerende skal kunne identificere, vurdere, anvende og diskutere informationsteknologiens og eksisterende geodatas mulige rolle i planlægning og design. De skal kunne referere til og anvende grundlæggende grafiske, kartografiske, æstetiske og kommunikative principper for præsentation af analogt og digitalt projektmateriale. Desuden skal de kunne kommunikere med eksterne faglige og tekniske parter hvad angår udveksling af resultater, data og tegningsformater.

De studerende forventes at have et godt kendskab til landskabsdesign og -planlægning. Desuden forventes det at de har basal, operationel viden om og interesse for GIS, CAD, geodata og tilsvarende teknologier, data og medier.
Projektarbejde med vejledning understøttes af kort øvelser med vejldning. Forelæsninger og ekskursioner understøtter projektarbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 111,5
 • Øvelser
 • 71,5
 • Ekskursioner
 • 7
 • I alt
 • 206,0
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende under kurset og afleveres i eksamensugen.

Afleveringen skal ske både fysisk og i Digital Eksamen (gælder ikke 3d-modeller, skitsebøger og logbøger). Formatet for de fysiske eksemplarer aftales med den kursusansvarlige. Afleveringen bedømmes ikke, hvis den ikke er afleveret rettidigt i Digital Eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Reeksamen: Identisk med den ordinære eksamen. Den studerende afleverer en redigeret version af opgaven fra den ordinære eksamen. Opgaven afleveres i reeksamensugen.

Afleveringen skal ske både fysisk og i Digital Eksamen (gælder ikke 3d-modeller, skitsebøger og logbøger). Formatet for de fysiske eksemplarer aftales med den kursusansvarlige. Afleveringen bedømmes ikke, hvis den ikke er afleveret rettidigt i Digital Eksamen.

 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse