NIGB15038U Håndværk & æstetik i landskabsarkitektur - Studio

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Practice & Aesthetics in Landscape Architecture - Studio

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

Håndværk & æstetik i landskabsarkitektur er et intensivt studio-kursus med individuel opgaveløsning.

Kurset styrker designmetodik i landskabsarkitektur og planlægning. 

Kurset undersøger og belyser sensorisk æstetisk oplevelse og rumlig analyse som centralt fokus i landskabsarkitektens arbejde med at frembringe rum for andre menensker og dermed fagets indlejrede æstetiske-etiske dimension. Forhold mellem teoretiske, oplevede og frembragte æstetiske udsagn undersøges på kurset gennem individuelt projektarbejde understøttet af indlejrede delopgaver.

Kurset understøtter ligeledes en åben, søgende og problemudforskende arbejdsmåde som centralt landskabsarkitektonisk håndværk i arbejdet med forslag til en ikke på forhånd fastlagt fremtid. Et andet centralt metodisk aspekt er bevidst brug af sansninger i forhold til tidslige og rumlige virkninger og sensoriske indvirkninger, og dermed æstetisk oplevelse udfoldet gennem et subjekts interaktion. Det sker både i forhold til undersøgelse af det konkrete opgavested og i omsætning af sansninger til oplevelse og erkendelse gennem bevidst brug af medier; foto, tegning, model og film som arkitektens centrale omsætnings- og reflektionsværktøjer.

Delopgaver introducerer og understøtter dermed udforskninger og erfaring med arbejde i spændingsfeltet mellem et fysisk sted og et abstrakt konceptions(genererings)rum, hvor forslag  og operationer (gennem hvilke forslag bliver til), påvirker hinanden og indgår i cirkulære (iterative) processer. Tegninger og modeller er dermed både forslag og redskaber, gennem hvilke studerende arbejde bevidst med egen konception og idegenerering. Tegnesalen, udstillinger såvel som forskellige kritikformer indgår aktivt som fysisk understøttelse af den enkeltes og den fælles læring på kurset.

Der introduceres til tegneteknikker og grafiske udtryk i et spekulativt, tidsligt, rumligt og sensorisk perspektiv. Foto, film, tegning og model introduceres og anvendes som redskaber og medier til udforskninger og omsætning af virkninger og indvirkninger.

Projektudarbejdelsen er et realitetsbetonet projektforløb som løses individuelt, diskuteres og præsenteres grafisk og mundtligt. 

En række forelæsninger, teoretiske studier og filmvisninger understøtter, sammen med delopgaverne, viden og færdigheder i forhold til den stillede opgaves problematik og refleksions- og designmetodik.

Målbeskrivelser

Målet er at studerende opnår fortrolighed med designfagets åbne, søgende og udforskende metodik. Kurset styrker den enkelte studerende i udvikling af eget fundament gennem udvidelse af viden og kunnen fra hidtidigt studie i både obligatoriske og valgfrie kurser, og gennem udforskninger i spændingsfeltet mellem fysisk sted og abstrakt konceptionsrum.
 

Viden

Studerende vil opnå forståelse af tidslige, rumlige og sensoriske virkninger i  fysisk rum, abstrakt konceptionsrum i relation til æstetiske virkemidler i eget projekt. Sammenhænge mellem analyse, koncept- og projektudvikling i genererende forløb gøres bevidst og brugbart i forhold til egne studiearbejder og udvikling som arkitektstuderende.

Ligeledes opnås der indsigt i sammenhænge mellem sansning, oplevelse og erkendelse gennem udforskninger af bevægelsens rolle i fysisk rum som i abstrakt konceptionsrum. Hertil høre øget indsigt i bevægelse mellem at opøve evne til at opleve rum uden at være tilstede med krop i fysisk rum, og evne til at opleve krop og sensorisk-æstetiske indvirkninger uden at være tilstede i fysisk rum - undersøgelsesstedet, men på tegnesalen.

 

Færdigheder

Studerende bliver fortrolige med sammenhænge mellem formidling og udtryk gennem udforskning af hvad der skal vises, fortælles og hvordan i forhold til eget projektforslag. Der opbygges en øget sikkerhed i at udforske teknikker og udtryk afhængig af et givent projekt og idé, samt udvikle en søgende metodik gennem visuelle medier i samspil med sproglig klargøring. Dernæst trænes mundtlig præsentation: fokus, opbygning og fremførelse af designforslag.

 

Kompetencer

Gennem rumlige, visuelle og æstetiske udforskninger af en fysisk kontekst og eget frembragt undersøgelsesmateriale opbygges studerendes kritiske forslagsstillende evne i tilbagevendende(iterative) cirkler. Studerende opnår derved fortrolighed med projektudvikling gennem udforskninger og afprøvninger som centralt håndværk i landskabsfaget. Konkret styrkes en åben og søgende studiemetodik, individuel erfaring med udvikling af en opgaves samlede desigforløb og grafisk som mundtlig præsentationsteknik. Samlet er det central forberedelse til det videre studie, ikke mindst bachelorprojekt og masterprojekt. Opstart af individuel referencesamling og grafisk udtryk til brug og udvikling videre i studiet,  opnås ligeledes.

Se Absalon for kursuslitteratur.

 

Analyse, design- og formgivningskompetencer svarende til min 1 års undervisning på bachelorniveau indenfor landskabsarkitektur eller tilsvarende. Analoge (foto, tegning og modelbygning) som digitale redskaber (GIS, Adope CS).
Undervisningen består hovedsagelig af individuel tegnebordsvejledning, ugentlige præsentationer i plenum, samt forelæsninger og støttende oplæg og øvelser. I det individuelle projektforløb indgår opgaver som centrale udforskninger, der understøtter og perspektiverer projektarbejdet. Egne studier suppleret med sideløbende eksempler i plenum opbygger vigtig viden i samspil med øvrige færdigheder og kompetencer. Tre udstillinger og opsætning af et fælles katalog indgår undervisningen.
Studerendes forventes at indgår proaktivt i vejledningen ved tegnebordet, hvor frembragt materiale og refleksioner over materiale og proces danner udgangspunkt for den individuelle vejledning.

Afleveringen af et projekt sker i form af en grafisk præsentation, hvor ideen og udformningen af projektet illustreres, herunder portfolio. Ved eksamen fremlægges forslaget og portfolio og den studerende indgår i dialog med censor og eksaminator.
 • Kategori
 • Timer
 • Ekskursioner
 • 20
 • Forelæsninger
 • 30
 • Projektarbejde
 • 232
 • Vejledning
 • 130
 • I alt
 • 412
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende
Mundtlig prøve, 30 minutter
Den mundtlige eksamen tager afsæt i det afleverede materiale. Den skriftlige aflevering består af projektforslag (plancher og evt. model) og proces port folio, som udarbejdes løbende under kurset og afleveres inden eksamensugen. Der gives én samlet karakter efter den mundtlige prøve.
Krav til indstilling til eksamen

 

 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Mundtlig eksamen, 30 minutter, på baggrund af indleveret projekt. Den studerende eksamineres i indleveret projekt eller revideret projekt (når tidl. eksamen ikke er bestået og med at afsæt i kommentarer modtaget ved den eksamen).

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.